Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2019

UCHWAŁA NR VII/231/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.
 
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2019
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) art. 11 a ust. 1, 2, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.122) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
 
§1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019 na obszarze Gminy Miasta Gdyni, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
                                                            
    
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
  Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 06.05.2019
Data udostępnienia informacji: 06.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2019 09:22 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska