Program ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 roku

UCHWAŁA Nr XI/343/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28. sierpnia 2019r.
 
 
w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 roku
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm[1].) oraz art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm[2].) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Program ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Realizację „Programu ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 roku” powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska


[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309
[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1403

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 02.09.2019
Data udostępnienia informacji: 02.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2020 10:08 Aktualizacja treści Agata Lipińska
02.09.2019 09:58 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
02.09.2019 09:58 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska