Gdyński Program Senioralny na lata 2015 - 2020

UCHWAŁA NR XLVII/1005/14
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.1)), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.2)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gdyński Program Senioralny na lata 2015-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr Stanisław Szwabski

1) Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072
2) Dz. U. z 2013r. poz. 509, Dz. U. z 2011r. Nr 81, poz. 440, Dz. U. z 2013r. poz. 1650, Dz. U. z 2014r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Monika Rudnik
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 19.02.2018
Data udostępnienia informacji: 19.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2020 13:47 Aktualizacja treści Aleksandra Król
11.04.2019 11:44 Inne Aleksandra Król
11.04.2019 11:30 Inne Aleksandra Król
19.02.2018 11:01 Aktualizacja treści Monika Rudnik
19.02.2018 10:53 Dodanie informacji Monika Rudnik