Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/1040/17
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.1) ), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje.:

§ 1. Uchwala się Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia Programu stosuje się także do podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J.Zielińska

Sprawozdanie z realizacji programu w 2018 roku - pobierz

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 roku - Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 02.02.2018
Data udostępnienia informacji: 02.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2019 11:57 Korekta Salwiusz Marchel
02.02.2018 10:05 Dodanie informacji Justyna Krakowska