Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2018

UCHWAŁA NR XLI/1172/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.1)) 11 a ust. 1, 2, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1840) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w roku 2018 na obszarze Gminy Miasta Gdyni, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 30.05.2018
Data udostępnienia informacji: 30.05.2018