Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

UCHWAŁA NR VI/66/15
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,poz.
594, z późn. zm.1)), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.2)), art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocyw rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z poźn. zm.3)), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski

1) zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 645 , poz. 1318 . Dz. U. z 2014r. poz. 379 , poz. 1072
2) zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 509 , poz.1650, Dz. U. z 2014r. poz. 567, poz. 598, poz.1004, poz.1146, poz. 1188.
3) zmiany: Dz. U. z 2009r. Nr 206 poz. 1589 , Dz. U. 2010r. Nr 28 poz. 146 , Nr 125 poz. 842 ,Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz.
887

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Monika Rudnik
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 19.02.2018
Data udostępnienia informacji: 19.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2020 13:47 Aktualizacja treści Aleksandra Król
17.10.2019 11:56 Aktualizacja treści Aleksandra Król
11.04.2019 11:39 Inne Aleksandra Król
11.04.2019 11:29 Inne Aleksandra Król
11.04.2019 11:28 Inne Aleksandra Król
19.02.2018 10:28 Dodanie informacji Monika Rudnik