Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2019

UCHWAŁA NR XXXIII/828/17
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie:  przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2019
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579, poz. 1948, zm. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, zm.: poz. 1579, poz. 1948, zm. z 2017 r. poz. 730, poz. 935)  w związku z  art. 176 pkt 1, art. 180 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697, zm: poz. 60), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
 
§1
Przyjmuje się do realizacji Gdyński Program Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Monika Rudnik
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 16.02.2018
Data udostępnienia informacji: 16.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2019 11:38 Inne Aleksandra Król
11.04.2019 11:24 Inne Aleksandra Król
16.02.2018 14:15 Aktualizacja treści Monika Rudnik
16.02.2018 12:34 Dodanie informacji Monika Rudnik