Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVI/633/16
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 listopada 2016 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

 

Na  podstawie  art.  5a  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zm. uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, zwany
dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Postanowienia  Programu  stosuje  się  także  do  podmiotów,  o  których  mowa  w  art.  3.  ust.  3  ustawy  z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

 

Załącznik do pobrania:

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/633/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 29.11.2016
Data udostępnienia informacji: 24.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.02.2017 14:45 Dodanie informacji Salwiusz Marchel