Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Ilekroć w treści programu mówi się o organizacjach pozarządowych, należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz.1118 z poźń. zm.).

 

§ 2

Wprowadzenie

 

Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność obywateli. Suma ich wysiłków – praca grup obywatelskich, oddolnych inicjatyw, organizacji pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności – konstytuuje III sektor, stanowiący istotny element lokalnego krajobrazu. Samorząd Gdyni, w 1995 roku, jako pierwszy w Polsce rozpoczął systemową współpracę z sektorem pozarządowym mając na celu równoważony rozwój miasta i zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Uchwalony wówczas Program Współpracy opierał się na zasadach: powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, partnerstwa, suwerenności stron, pomocniczości oraz jawności, które dziś stanowią ustawowe podstawy współdziałania samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok jest kontynuacją dotychczasowych doświadczeń. Powstał w oparciu o wiedzę i praktykę, samorządowców i organizacji pozarządowych, jako wyraz wspólnego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni. Jego celem jest zapewnienie sektorowi obywatelskiemu należnego mu miejsca w gdyńskim modelu demokracji lokalnej.

Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w zasadniczy sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców Gdyni. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym oraz skutkują wzrostem kapitału społecznego.

 

§ 3

Cele

 

1. Program określa zasady i formy współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi w taki sposób aby zapewnić realizację celów szczegółowych, do których należą:

1) aktywizacja społeczności lokalnej, wzrost kapitału społecznego;

2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i swoje otoczenie;

3) zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

4) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców; wdrażanie innowacji społecznych;

5) kreowanie i wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój ekonomii społecznej;

6) wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz poprawę efektywności świadczenia usług publicznych.

 

§ 4

Zasady współpracy

 

1. Współpraca miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

 

1) powszechności i otwartości – miasto Gdynia, jako cel priorytetowy traktuje współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi (bez względu na ich siedzibę) prowadzącymi działalność mającą na celu poprawę jakości życia jej mieszkańców;

 

2) współodpowiedzialności za obywateli – współpraca z sektorem pozarządowym wynika z głębokiego przekonania o szerokim oddziaływaniu wspólnie wdrażanych przedsięwzięć na jakość życia wszystkich gdynian;

 

3) zrównoważonego rozwoju – gdyński samorząd dąży do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta. Celem tych działań jest świadome kształtowanie właściwych relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko, przestrzeń oraz sytuację społeczną mieszkańców;

 

4) partnerstwa – III sektor oraz gdyński samorząd to równoprawni partnerzy w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania i realizacji określonych zadań. Prawidłowa współpraca wymaga od obu stron aktywności na forum wspólnych grup tematycznych i problemowych, podejmowania nowych      inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla identyfikowanych wspólnie problemów;

 

5) suwerenności stron – gdyński samorząd szanuje i respektuje niezależność organizacji pozarządowych, które realizując swoje cele statutowe kierują się najlepiej rozumianym interesem mieszkańców. Sposobem rozstrzygania sporów jest otwarta dyskusja mająca na celu wypracowywanie konsensusu, który będzie służył gdynianom;

 

6) pomocniczości – gdyński samorząd wyraża wolę przekazania szerokiego zakresu zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Dostrzega również potrzebę zapewnienia warunków sprzyjających wzrostowi liczby zadań realizowanych przez organizacje w szczególności zaś jest otwarty na propozycje realizacji nowych przedsięwzięć wynikających z rozpoznanych potrzeb lokalnej społeczności;

 

7) jawności – wszystkie działania realizowane w ramach współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi są transparentne. Miasto informuje o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie na współpracę z podmiotami programu oraz o kryteriach i sposobie oceny projektów, w której uczestniczą reprezentanci organizacji pozarządowych;

 

8) efektywności i uczciwej konkurencji – gdyński samorząd dąży do jak najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych, przestrzegając jednocześnie zasad uczciwej konkurencji oraz mając na uwadze zachowanie wymogów określonych w przepisach prawa.

 

§ 5

Formy współpracy

 

1. Miasto Gdynia realizuje jedno ze swoich zadań jakim jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i ich wsparcie. Działania te odbywają się głównie w formach:

 

1) wspierania i powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych;

2) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;

3) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;

4) udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu w zespołach doradczych i opiniujących;

5) udostępniania na preferencyjnych zasadach lokali i budynków komunalnych;

6) szkoleń i poradnictwa dla liderów organizacji pozarządowych poszerzających ich umiejętności zarządzania organizacją;

7) pomocy w tworzeniu partnerstw lokalnych;

8) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych i dokumentów, mających istotne znaczenie dla rozwoju miasta;

9) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych poprzez Kampanię 1%, Gdyńską Strefę Pozarządową oraz w mediach i na stronie internetowej www.gdynia.pl;

10) wzajemnego informowania się o prowadzonej działalności poprzez organizację spotkań tematycznych i problemowych;

11) prowadzenia Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym udostępniania sal na spotkania organizacji.

 

2. Realizacja form współpracy określonych w ust. 1 może zostać w części przekazana do realizacji organizacji pozarządowej na zasadach określonych w §6 ust. 1.

 

§ 6

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub w odrębnych przepisach.

 

2. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym Prezydent Miasta Gdyni umieszcza skróconą treść ogłoszenia o konkursie w biuletynie Ratusz oraz na tablicy w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Pełna treść ogłoszenia jest publikowana w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej jednostki miejskiej prowadzącej obsługę konkursu.

 

3. W terminie siedmiu dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jednostki miejskiej prowadzącej obsługę konkursu.

 

4. Każdorazowo przed podjęciem decyzji, o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację w ramach otwartego konkursu ofert, Prezydent Miasta Gdyni zasięga opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby przedstawicieli jednostek samorządowych oraz wskazanych przez Prezydenta Miasta Gdyni spośród członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

5. W skład powoływanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Komisji Oceniającej wchodzi od czterech do ośmiu osób, przy czym w skład Komisji Oceniającej, powoływanej do zaopiniowania ofert złożonych w konkretnym konkursie, wchodzą ze strony podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w pierwszej kolejności osoby reprezentujące obszary działania zbieżne z zakresem merytorycznym ogłoszonego konkursu.

 

6. O posiedzeniu Komisji Oceniającej jej członkowie powiadamiani są nie później niż na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

7. W pracach Komisji Oceniającej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi ofertę poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach podmiotów ubiegających się o dotacje lub członkostwo we władzach związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotacje oraz osoby, które z takimi podmiotami są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują lub uzyskiwały przychód w terminie 2 lat poprzedzających wybór do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego lub podlegające wyłączeniu na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących wyłączenia pracownika.

 

8. Komisja Oceniająca analizuje merytoryczną zawartość złożonych w otwartym konkursie ofert posługując się Kartą Oceny Oferty, której wzór i sposób wypełniania określa odrębne Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni, następnie przedstawia Prezydentowi Miasta Gdyni swoją opinię. Opinia Komisji wyrażana jest w formie listy rankingowej stanowiącej wyniki oceny przy wykorzystaniu Karty Oceny Oferty.

 

9. Oferty, złożone przez organizacje pozarządowe, które w okresie 3 lat kalendarzowych, poprzedzających dzień złożenia oferty, pomimo obowiązku, nie rozliczyły środków otrzymanych z budżetu miasta Gdyni, nie podlegają ocenie przez Komisję Oceniającą. 

 

10. Lista rankingowa, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, a także wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje, rodzaj zleconych zadań i kwoty przyznane na ich realizację są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jednostki miejskiej prowadzącej obsługę konkursu.

 

11. Organizacja, która ubiegała się o otrzymanie środków w danym konkursie może zwrócić się do jednostki Urzędu Miasta odpowiedzialnej za organizację konkursu o podanie szczegółowej informacji dotyczącej oceny wniosku przez Komisję Oceniającą.

 

12. Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po złożeniu oferty przez organizację pozarządową i uznaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni celowości realizacji zadania, zamieszczana jest w następujących mediach:

 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta;

2) na tablicy ogłoszeniowej w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych;

3) na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl;

4) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej jednostki miejskiej merytorycznie odpowiedzialnej za udzielenie zlecenia realizacji zadania publicznego.

 

13. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych, lista tych zadań w danym roku oraz kwot dotacji przyznanych na ich realizację, będzie publikowany w corocznym sprawozdaniu z wykonania Budżetu Miasta Gdyni.

 

§ 7

Realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej

 

1. Propozycje realizacji wspólnych działań organizacje pozarządowe składają Prezydentowi Miasta Gdyni za pośrednictwem pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej lub Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

2. Za realizację wspólnych projektów odpowiadają po stronie samorządu wyznaczone przez Prezydenta Miasta Gdyni wydziały Urzędu Miasta oraz gminne jednostki organizacyjne zgodnie ze swoją właściwością rzeczową.

 

 

§ 8

Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych

 

1. Gdyński samorząd będzie zapewniał wsparcie organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet miasta źródeł finansowania.

 

2. Pomoc miasta Gdyni obejmować będzie następujące działania:

 

1) tworzenie partnerstw lokalnych z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnego ubiegania się o środki finansowe z innych źródeł;

2) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;

3) rekomendowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych;

4) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje;

5) dofinansowanie z budżetu miasta Gdyni wymaganego w konkursach o środki ze źródeł zewnętrznych wkładu własnego na zasadach określonych w §6 ust. 1.

 

§ 9

Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu oraz zespoły doradcze i opiniujące

 

1. Prezydent Miasta Gdyni powołuje w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

2. Prezydent Miasta Gdyni powołując zespoły, o których mowa w ust. 1 korzysta między innymi z kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w wyborach, o których mowa w §16.

 

3. Celem działalności wspólnych zespołów jest w szczególności:

 

1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;

2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;

3) opiniowanie aktów prawa lokalnego;

4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i podejmowanie współpracy w celu ich zharmonizowania;

5) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym.

 

4. Organizacje pozarządowe mają prawo inicjatywy w powoływaniu wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Prezydenta Miasta Gdyni poprzez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej lub Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego proponując cel, dla jakiego dany zespół ma zostać powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania. Ostateczną decyzję o powołaniu wspólnych zespołów podejmuje Prezydent Miasta Gdyni.

 

5. W roku 2016 udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych Miasta przewidziany jest w następujących zespołach:

1)                  Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego;

2)                  Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

3)                  Społeczna Komisja Mieszkaniowa;

4)                  Powiatowa Rada Zatrudnienia;

5)                  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6)                  Gdyńska Rada do Spraw Seniorów;

7)                  Gdyńska Rada Rowerowa;

8)                  Rada ds. Sportu;

9)                  Komisja do spraw udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych.

 

§ 10

Udostępnianie na preferencyjnych zasadach nieruchomości gminnych lub lokali niestanowiących odrębnych własności

 

1. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o możliwość korzystania z nieruchomości gminnych lub lokali niestanowiących odrębnych własności na preferencyjnych zasadach, na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego i innych działań statutowych, wykraczających poza samo prowadzenie biura.

 

2. Organizacje pozarządowe ubiegające się o udostępnienie nieruchomości gminnych lub lokali niestanowiących odrębnych własności zobowiązane są do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Gdyni z opisem przedsięwzięć, które będą realizowane w lokalu lub budynku komunalnym, zasad ich finansowania, przewidywanych rezultatów oraz następujących dokumentów:

 

1) sprawozdania merytorycznego z działalności w roku poprzednim lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności;

2) sprawozdania finansowego za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności;

3) dokumentów określających status prawny wnioskodawcy;

4) ankiety Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

 

3. We wniosku organizacja pozarządowa określa ogólne wymagania w stosunku do nieruchomości gminnej lub lokalu niestanowiącego odrębnej własności. Możliwe jest wskazanie ewentualnej lokalizacji.

 

4. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji miasta, które mogą być przeznaczone na taką działalność, Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia podejmuje decyzję o udostępnieniu nieruchomości gminnej lub lokalu niestanowiącego odrębnej własności biorąc pod uwagę:

 

1) dostępność podobnych ofert na terenie miasta;

2) korzyści dla mieszkańców Gdyni wynikające z nowej funkcji lokalu;

3) współpracę z innymi podmiotami przy realizacji zadania;

4) możliwości finansowe organizacji oraz perspektywy finansowania zaplanowanej działalności.

 

5. Organizacje pozarządowe, które korzystają na preferencyjnych zasadach z nieruchomości gminnej lub lokalu niestanowiącego odrębnej własności, zobowiązane są do składania do Prezydenta Miasta Gdyni rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jej wykorzystywania w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia każdego roku, jeśli umowa nie stanowi inaczej.

 

6. W przypadku organizacji pozarządowych, uzyskujących dotacje na realizację zadań na nieruchomości gminnej lub lokalu niestanowiącym odrębnej własności, wymóg określony w ust. 5 uważa się za spełniony w momencie złożenia przez organizację sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania.

 

7. Organizacje pozarządowe, które nie dysponują własnym lokalem, mogą wystąpić o użyczenie sali w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31. Korzystanie z tego lokalu jest nieodpłatne.

 

§ 11

Szkolenia i poradnictwo dla liderów organizacji pozarządowych poszerzające ich umiejętności zarządzania organizacją

 

1. Gdyński samorząd wspiera organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, mających na celu zwiększenie zakresu wiedzy w dziedzinach związanych z ich działalnością, a także informuje o organizowanych przez inne podmioty i instytucje przedsięwzięciach, akcjach i szkoleniach dla przedstawicieli III sektora.

 

2. Osoby zarządzające gdyńskimi organizacjami pozarządowymi mają możliwość korzystania z poradnictwa w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych. Bezpłatne konsultacje dostępne są dla działających w Gdyni organizacji pozarządowych i udzielane są w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

§ 12

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych

 

1. Dokumenty mające znaczenie dla rozwoju miasta i współpracy z III sektorem, są każdorazowo konsultowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych wchodzącymi w skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, reprezentującymi obszary aktywności organizacji pozarządowych. Rodzaje dokumentów podlegających konsultacjom określone są szczegółowo w §15 ust. 6 pkt 1-3 i 6.

 

§ 13

Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych poprzez kampanię 1%, gdyńską strefę pozarządową oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl i w innych mediach

 

1. Gdyński samorząd poprzez akcję „Mały Procent - Wielka Sprawa” zapewnia promocję idei przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz działających w Gdyni organizacji posiadających status pożytku publicznego.

 

2. Organizacje pozarządowe mają możliwość promocji własnej działalności w ramach Gdyńskiej Strefy Pozarządowej, organizowanej podczas gdyńskich imprez masowych i przedsięwzięć artystycznych.

 

3. Publikatorem, w którym organizacje pozarządowe mogą publikować swoje ogłoszenia i wiadomości, jest biuletyn Ratusz.

 

4. Organizacje pozarządowe mają możliwość zwrócenia się o umieszczenie informacji dotyczącej swojej działalności na stronie portalu miejskiego www.gdynia.pl

 

§ 14

Wzajemne informowanie się o prowadzonej działalności poprzez organizację spotkań tematycznych i problemowych

 

1. Samorząd zapewnia coroczną organizację Gdyńskiego Forum Pozarządowego we współpracy z Gdyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego Gdyńskiego oraz z Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, które jest spotkaniem plenarnym gdyńskich organizacji pozarządowych, służącym wymianie doświadczeń i pomysłów, prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowaniu priorytetów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i III sektorem na kolejny rok.

 

2. Co trzy lata, z zastrzeżeniem §27, podczas Forum odbywają się wybory do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na zasadach określonych w niniejszym Programie.

 

3. Na Gdyńskie Forum Pozarządowe zapraszane są wszystkie organizacje pozarządowe zarejestrowane w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, których ankieta była aktualizowana co najmniej raz w okresie trzech lat poprzedzających datę wspomnianego spotkania. Ponadto informacja o spotkaniu umieszczana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, a także w biuletynie Ratusz i na stronie www.gdynia.pl.

 

4. Organizacje pozarządowe mogą przekazywać informacje dotyczące współpracy Radzie Miasta za pośrednictwem działającej w ramach Rady Miasta Gdyni Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub Prezydentowi Miasta Gdyni za pośrednictwem pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej lub Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

§ 15

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

1. Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego, zwana dalej Radą, jest zespołem doradczo-opiniującym, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu miasta Gdyni. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach tematycznych, wybrani na spotkaniu plenarnym - Gdyńskim Forum Pozarządowym, a także przedstawiciele Rady Miasta Gdyni oraz Prezydenta Miasta Gdyni.

 

2. Rada powoływana jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni na okres trzech lat, z zastrzeżeniem §27.

 

3. Rada składa się z następujących osób:

 

1) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni;

2) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni;

3) od czterech do dwunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

4. Kadencja Rady kończy się w dniu powołania przez Prezydenta Miasta Gdyni nowego składu Rady.

 

5. Prezydent Miasta Gdyni odwołuje członka Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przed upływem kadencji:

 

1) na jego wniosek;

2) na wniosek przedstawicieli organów lub podmiotów, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do członka reprezentującego ten organ lub podmiot;

3) w przydatku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

 

6. Do zadań Rady należy:

 

1) opiniowanie zasad i realizacji współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) zgłaszanie uwag lub wniosków oraz opiniowanie strategii rozwoju Gdyni oraz innych dokumentów o charakterze programowym lub strategicznym;

4) uczestniczenie w posiedzeniach komisji oceniających wnioski o dotacje ze środków gminnych, złożone przez organizacje pozarządowe, o których mowa w §6 ust. 4 - 8;

5) reprezentowanie gdyńskich organizacji pozarządowych w kwestiach dotyczących współpracy z samorządem terytorialnym;

6) delegowanie ze swego składu przedstawicieli do pracy nad aktami prawnymi i dokumentami, których zakres dotyczy współpracy samorządu z sektorem pozarządowym;

7) ewaluacja programów współpracy;

8) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

9) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;

10) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

7. Rada może:

 

1) powoływać ekspertów;

2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie;

3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań.

 

8. Rada, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gdyni, określa, w drodze uchwały, sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 6.

 

9. Rada wybiera spośród siebie dwóch przewodniczących w następujący sposób:

 

1) jednego przewodniczącego spośród siebie wybierają członkowie, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2;

2) jednego przewodniczącego spośród siebie wybierają członkowie, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

 

10. Rada zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez przewodniczącego lub przez co najmniej trzech swoich członków działających w porozumieniu. Każdy z członków Rady informowany jest o spotkaniu co najmniej na 7 dni przed jego planowanym terminem.

 

11. Spotkania Rady prowadzone są przez obu lub jednego z przewodniczących. Obsługę organizacyjną spotkań Rady oraz archiwizację jej dokumentów zapewnia Urząd Miasta.

 

12. Wszyscy członkowie Rady przed rozpoczęciem w niej działalności, są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przynależności do organizacji pozarządowych (członkostwo, wolontariat, uczestnictwo we władzach) oraz związania z tymi podmiotami stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują lub uzyskiwali przychód w terminie 2 lat poprzedzających wybór do Rady. Będzie to podstawą do ustalania składu Komisji Oceniających, o których mowa w §6 ust. 4 – 8.

 

13. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 12, skutkuje zawieszeniem członka Rady w jej pracach do czasu spełnienia wymogu.

 

14. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 12, określi Prezydent Miasta Gdyni w drodze Zarządzenia.

 

§ 16

Tryb powoływania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Ustalanie składu Rady odbywa się w następujący sposób:

 

1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są przez organizacje pozarządowe wyborach tajnych podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego następującego w roku, w którym upływa kadencja Rady.

 

2. Przedstawiciele Rady Miasta wybierani są nie później niż podczas drugiej sesji odbywającej się po Gdyńskim Forum Pozarządowym, na którym organizacje pozarządowe powołują swoich przedstawicieli.

 

3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni powoływani są zarządzeniem ustalającym pełny skład Rady w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od wyboru przedstawicieli Rady Miasta.

 

4. O przypadających w danym roku wyborach do Rady informowane są za pomocą poczty elektronicznej wszystkie organizacje pozarządowe zarejestrowane w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, których ankieta była aktualizowana co najmniej raz w okresie trzech lat poprzedzających roczną datę Gdyńskiego Forum Pozarządowego. Ponadto informacja o organizowanych wyborach umieszczana jest w widocznym miejscu w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, a także w biuletynie Ratusz i na stronie internetowej www.gdynia.pl lub stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

5. Wszystkie organizacje pozarządowe uczestniczące w Gdyńskim Forum Pozarządowym i wyborach do Rady dzielone są na sześć grup tematycznych na podstawie wskazanego przez organizację pozarządową w ankiecie Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych głównego obszaru działania. Propozycję grup tematycznych dokonuje Prezydent Miasta Gdyni po zasięgnięciu opinii Rady i przekazuje organizacjom pozarządowym nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Gdyńskiego Forum Pozarządowego.

 

6. W przypadku niewskazania głównego obszaru działania przydział do określonej grupy tematycznej dokonywany jest zgodnie z wskazanym w ankiecie pozostałym zakresem działania organizacji i jej doświadczeniem. Każda organizacja przed dniem rozpoczęcia Gdyńskiego Forum Pozarządowego może dokonać zmiany grupy tematycznej, jeżeli uzna, że dokonany przydział nie jest właściwy.

 

7. Kandydata na członka Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe uczestniczące w Gdyńskim Forum Pozarządowym. Osoba reprezentująca taką organizację posiada czynne prawo wyborcze.

 

8. Bierne prawo wyborcze mają osoby uczestniczące w Forum, które wyrażą zgodę na kandydowanie oraz osoby nieobecne, które wyrażą pisemną zgodę na kandydowanie. Warunkiem kandydowania w wyborach jest ukończenie 18 roku życia. W wyborach kandydować mogą również osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

9. Każdy uczestnik Gdyńskiego Forum Pozarządowego w ramach wyborów może reprezentować tylko jedną organizację pozarządową – w przypadku pełnienia funkcji reprezentacyjnych w większej liczbie organizacji, konieczne jest dokonanie przez uczestnika Forum wyboru jednej z nich i kandydowanie, zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie tylko w jej imieniu.

 

10. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych w Radzie, w każdej z grup tematycznych, o których mowa w ust. 5 zgłaszane są kandydatury do nowego składu Rady, a następnie przeprowadzane są wybory tajne. Dozwolone jest zgłoszenie kandydata tylko w swojej grupie tematycznej, z zachowaniem zasady zgłoszenia przez każdą organizację tylko jednego kandydata.

 

11. Do składu Rady wchodzą 2 osoby, które w wyniku głosowania otrzymały największą liczbę głosów w danej grupie.

 

12. W przypadku uzyskania w którejkolwiek z grup tematycznych przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, wobec czego nie jest możliwe wskazanie dwóch osób o największym poparciu, przeprowadza się drugą turę wyborów. W drugiej turze uczestniczą jedynie ci kandydaci, którzy otrzymali równą ilość głosów. Jeżeli druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas organizowana jest trzecia tura, a jeżeli i ta nie będzie rozstrzygająca, wówczas o wyborze decyduje losowanie.

 

13. W skład Rady wchodzić musi ogółem co najmniej czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w grupach tematycznych. W przypadku mniejszej liczby osób w okresie 30 dni od daty Gdyńskiego Forum Pozarządowego organizowane są uzupełniające wybory w grupach, w których nie wyłoniono przedstawicieli. Zapisy ust. 4 oraz 7-12 stosuje się odpowiednio.

 

14. W przypadku odwołania członka Rady będącego przedstawicielem Rady Miasta lub Prezydenta Miasta Gdyni, organy te uzupełniają skład do minimum określonego odpowiednio w §15 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 .

 

15. W przypadku odwołania członka Rady będącego przedstawicielem organizacji pozarządowych jego miejsce zajmuje osoba, która podczas wyborów otrzymała kolejno najwyższą liczbę głosów w danej grupie. Jeśli nie ma takiej osoby jego miejsce pozostaje nieobsadzone, a jeżeli powoduje to zmniejszenie reprezentacji organizacji pozarządowych poniżej minimum określonego w §15 ust. 3 pkt 3 Rada uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.

 

§ 17

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej powoływany jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni. Zakres zadań i kompetencje pełnomocnika określa Prezydent Miasta Gdyni.

 

§ 18

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

1. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) jest placówką udzielającą szeroko rozumianego wsparcia innym organizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności. Przedstawiciele organizacji mogą znaleźć w GCOP potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, literaturę i akty prawne przydatne w pracy organizacji. GCOP może być prowadzone przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert.

 

2. Do zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy w szczególności:

 

1) udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy organizacyjnej i merytorycznej;

2) prowadzenie i aktualizacja Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych;

3) udostępnianie lokalu na spotkania organizacji, o którym mowa w §10 ust. 7;

4) powiadamianie organizacji pozarządowych o ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdyni otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o innych działaniach i możliwościach, które mogą być przez nie wykorzystywane dla rozwijania własnego potencjału;

5) realizacja działań określonych w §§ 8, 11, 13 i 14.

 

§ 19

Priorytetowe zadania publiczne

 

Wymienione w §3 cele szczegółowe osiągane są przede wszystkim poprzez współpracę i realizację zadań w następujących obszarach:

 1)                 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

2)                  ochrony i promocji zdrowia;

3)                  działalności na rzecz seniorów i kombatantów;

4)                  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

5)                  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

6)                  edukacji;

7)                  kultury, sztuki i kultywowania tradycji;

8)                  upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

9)                  pomocy społecznej;

10)              promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w tym rozwój przedsiębiorczości i działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

11)              kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównoważonego transportu;

12)              w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także promocji i organizacji wolontariatu oraz promocji aktywności organizacji pozarządowych;

13)              działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

14)              działalności na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

§ 20

Przedmiot współpracy

 

Przedmiotem współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi jest:

 

1) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania;

2) realizacja zadań gminy w sferze pożytku publicznego;

3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

 

§ 21

Szczegółowy zakres przedmiotowy zadań

 

1. Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z organizacjami pozarządowymi są w szczególności:

 

1)         w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

a)      działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu;

b)      aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;

c)      działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów;

d)      prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni; Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji;

e)      prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;

f)       wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

 

2)         w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a)      działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych;

b)      działalność edukacyjna i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

c)      działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;

d)      domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS.

 

3)         w zakresie działań na rzecz seniorów i kombatantów:

a)      rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych;

b)      wspieranie środowisk kombatanckich;

c)      integracja międzypokoleniowa.

 

4)         w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

a)      pomoc osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin;

b)      prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka środowiskowa, poradnictwo, działania edukacyjne oraz profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;

c)      tworzenie pozytywnych wzorców zachowań zdrowotnych, propagowanie trzeźwości i ograniczanie popytu na narkotyki.

 

5)         w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a)      edukacja ekologiczna oraz włączanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym;

b)      opieka nad bezdomnymi zwierzętami;

c)      ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt, poprzez akcje edukacyjne i profilaktyczne.

 

6)         w zakresie edukacji:

a)      działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, popularyzacja wiedzy morskiej, tradycji morskich i historii Marynarki Wojennej RP;

b)      wspieranie działalności wychowawczo-dydaktycznej poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

c)      edukacja dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych;

d)      edukacja humanitarna;

e)      prowadzenie przedszkoli i szkół niepublicznych, a także publicznych z innym niż jednostki samorządu terytorialnego organem prowadzącym.

 

7)         w zakresie kultury, sztuki i kultywowania tradycji:

a)      organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki i tradycji;

b)      kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury;

c)      wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym działalności lokalnych twórców i animatorów kultury, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym;

d)      wspieranie działań zmierzających do popularyzacji twórczości lokalnych twórców i działalności animatorów kultury.

 

8)         w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży:

a)      szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;

b)      organizacja i animacja zajęć sportowych na osiedlowych lub przyszkolnych obiektach sportowych;

c)      organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych.

 

9)         w zakresie pomocy społecznej:

a)      prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;

b)      zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności;

c)      pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci;

d)      przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

e)      zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym.

 

10)       promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w tym rozwój przedsiębiorczości i działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)      aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu;

b)      prowadzenie Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni;

c)      wspieranie przedsiębiorczości;

d)      promowanie ekonomii społecznej, jako narzędzia aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

e)      tworzenie rozwiązań włączających podmioty ekonomii społecznej w realizację zadań publicznych na szczeblu lokalnym;

f)       inkubacja nowych podmiotów ekonomii społecznej i wspieranie ich rozwoju;

g)      promowanie wzornictwa i przemysłów kreatywnych oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat wśród odbiorców.

 

11)       w zakresie kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównoważonego transportu:

a)      inicjowanie dyskusji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej gdyńskich dzielnic i osiedli;

b)      promowanie zrównoważonego transportu (komunikacja miejska, rowerowa);

c)      rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

 

12)       w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także promocji i organizacji wolontariatu oraz promocji aktywności organizacji pozarządowych:

a)      integracja społeczności lokalnych;

b)      integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy;

c)      promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu;

d)      prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

 

13)       w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:

b)      wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej;

c)      propagowanie wolontariatu międzynarodowego.

 

14)       w zakresie działań na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:

a)      promowanie wartości rodzinnych i pozytywnego obrazu rodziny;

b)      wspieranie działań mających na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i wspierających rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym;

c)      przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci ze względu na pochodzenie.

 

2. Prezydent miasta na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w ust. 1 zadania, i zlecić ich realizację organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub w odrębnych przepisach.

 

§ 22

Wysokość środków planowanych na realizację Programu

 

1.         Na realizację otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania realizowane w 2016 roku zostaje zaplanowana kwota w wysokości 6 344 017 zł.

 

2.         Na realizację Programu w pozostałym zakresie oraz na realizację zadań publicznych zlecanych w innych niż otwarty konkurs ofert trybach, środki finansowe będą przekazywane w ramach wydatków zaplanowanych w działach budżetu miasta Gdyni stosownie do potrzeb i możliwości budżetu miasta.

 

3.         Na wniosek organizacji pozarządowej oraz w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb, Prezydent Miasta Gdyni może przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na realizację Programu.

 

§ 23

Sposób realizacji programu

 

1. Program realizowany jest przez Prezydenta Miasta Gdyni za pośrednictwem powołanych przez niego pełnomocników, podległych mu wydziałów i referatów Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych miasta.

 

2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016, można zgłaszać Radzie Miasta Gdyni za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub Prezydentowi Miasta Gdyni za pośrednictwem pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej lub Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

§ 24

Sposób oceny realizacji Programu

 

1. W każdym czasie, wnioski, uwagi i propozycje dotyczące oceny realizacji Programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać:

 

1) Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub komisji właściwych w sferze zadań, o których mowa w §21 ust. 1;

2) Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej, Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego lub komórek i jednostek organizacyjnych gminy odpowiadających za realizację zadań, o których mowa w §21 ust. 1.

 

2. Raport z realizacji Programu Współpracy za rok 2016 zostanie przedstawiony w formie pisemnej Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Radzie Miasta Gdyni i w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 maja 2017 roku, a także organizacjom pozarządowym podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego – spotkania plenarnego gdyńskich organizacji pozarządowych.

 

3. Przebieg współpracy oraz realizacja Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 podlega ewaluacji i ocenie przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Wnioski z oceny zaprezentowane będą podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego w 2017 roku.

 

4. W zakresie oceny współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki:

 

1)                  liczba otwartych konkursów ofert;

2)                  liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

3)                  liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych (w tym wyszczególnione umowy wieloletnie);

4)                  liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych;

5)                  liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników;

6)                  liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje;

7)                  liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje;

8)                  liczba dotacji ze środków budżetu miasta i funduszy celowych w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach:

a)      do 5.000 zł;

b)      od 5.001 zł do 20.000 zł;

c)      od 20.001 do 50.000 zł;

d)      od 50.001 do 100.000 zł;

e)      powyżej 100.000 zł.

9)                  łączna kwota środków, przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych;

10)              wysokość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.

 

§ 25

Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji w zakresie jego tworzenia

 

Projekt Programu został przygotowany przez Prezydenta Miasta Gdyni i przekazany do zaopiniowania Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Został on także rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych na wskazany przez nie w ankiecie adres poczty elektronicznej. Został on także umieszczony na stronie Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl w części dotyczącej działalności organizacji pozarządowych, wraz z prośbą o wnoszenie opinii. Ponadto projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni oraz wniesiony pod obrady Rady Miasta Gdyni.

 

§ 26

Okres realizacji programu

 

Program współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 obowiązuje od dnia uchwalenia i dotyczy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w roku kalendarzowym 2016.

 

§ 27

Przepis przejściowy

 

Kadencja Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której skład ustalony został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3610/15/VII/R z dnia 3 listopada 2015 roku trwa dwa lata. 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Krakowska
Data wytworzenia informacji: 25.11.2015
Data udostępnienia informacji: 30.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2017 13:37 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
30.11.2015 12:23 Korekta Salwiusz Marchel
30.11.2015 12:21 Dodanie informacji Salwiusz Marchel