Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XV/317/15
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 2015, poz. 1515), oraz art. 10 ust.1 i 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (tj. Dz.U.2012, poz. 124 z późn. zmianami1)) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miasta  
Gdyni            
Zygmunt Zmuda-     
Trzebiatowski        Załącznik do pobrania:
- UCHWAŁA NR XV/317/15 RADY MIASTA GDYNI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data udostępnienia informacji: 28.01.2016