Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016-2020


UCHWAŁA NR XIV/284/15
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2016 - 2020 r.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016 - 2020 r., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni           
Zygmunt Zmuda-     
Trzebiatowski      


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data udostępnienia informacji: 28.01.2016