Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/1004/14
Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r.
 
WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GDYNI Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA LATA 2015-2020
 
Wstęp
 
Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność obywateli. Suma ich wysiłków -
praca grup obywatelskich, oddolnych inicjatyw, organizacji pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności -konstytuuje III sektor, stanowiący istotny element lokalnego krajobrazu. Samorząd Gdyni, w 1995 roku, jako pierwszy w Polsce rozpoczął systemową współpracę z sektorem pozarządowym mając na celu równoważony rozwój miasta i zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Uchwalony wówczas Program Współpracy opierał się na zasadach: powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, partnerstwa, suwerenności stron, pomocniczości oraz jawności, które dziś stanowią ustawowe podstawy współdziałania samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2020 jest kontynuacją dotychczasowych doświadczeń. Powstał w oparciu o wiedzę i praktykę, samorządowców i organizacji pozarządowych jako wyraz wspólnego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni. Jego celem jest zapewnienie sektorowi obywatelskiemu należnego mu miejsca w gdyńskim modelu demokracji lokalnej.
 
Rozdział 1.
Cele główne
 
§ 1. Wieloletni Program Współpracy określa długoterminowe zasady kooperacji gdyńskiego samorządu
z sektorem pozarządowym. Celem głównym tej współpracy jest:
1) aktywizacja społeczności lokalnej, wzrost kapitału społecznego;
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia
odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i swoje otoczenie;
3) zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców; wdrażanie innowacji społecznych;
5) kreowanie i wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój ekonomii społecznej;
6) wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz poprawę efektywności
świadczenia usług publicznych.
 
Rozdział 2.
Zasady współpracy
 
§ 2. Współpraca miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:
1) powszechności i otwartości - miasto Gdynia, jako cel priorytetowy traktuje współpracę ze wszystkimi
organizacjami pozarządowymi (bez względu na ich siedzibę) prowadzącymi działalność mającą na celu poprawę jakości życia jego mieszkańców;
2) współodpowiedzialności za obywateli - współpraca z sektorem pozarządowym wynika z głębokiego przekonania o szerokim oddziaływaniu wspólnie wdrażanych przedsięwzięć na społeczne funkcjonowanie
wszystkich gdynian, z zapewnieniem im możliwości wszechstronnego rozwoju i realizowania się w każdej sferze życia publicznego;
3) zrównoważonego rozwoju - gdyński samorząd dąży do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta. celem tych działań jest świadome kształtowanie właściwych relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowie i pozycję społeczną mieszkańców;
4) partnerstwa - III sektor oraz gdyński samorząd to równoprawni partnerzy w definiowaniu problemów
społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania i realizacji określonych zadań. Prawidłowa współpraca wymaga od obu stron aktywności na forum wspólnych grup tematycznych i problemowych, podejmowania nowych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla identyfikowanych wspólnie problemów;
5) suwerenności stron - gdyński samorząd szanuje i respektuje niezależność organizacji pozarządowych, które realizując swoje cele statutowe kierują się najlepiej rozumianym interesem mieszkańców. Sposobem
rozstrzygania sporów w tych sytuacjach, gdy statutowe władze organizacji pozarządowych mają odmienne poglądy od władz samorządowych, jest otwarta dyskusja mająca na celu wypracowywanie konsensusu, który będzie służył gdynianom;
6) pomocniczości - gdyński samorząd wyraża wolę przekazania szerokiego zakresu zadań publicznych do
realizacji przez organizacje pozarządowe. Dostrzega również potrzebę zapewnienia warunków sprzyjających wzrostowi liczby zadań realizowanych przez organizacje w szczególności zaś jest otwarty na propozycje realizacji nowych przedsięwzięć wynikających z rozpoznanych potrzeb lokalnej społeczności;
7) jawności - wszystkie działania realizowane w ramach współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi są transparentne. Miasto informuje o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie na współpracę z podmiotami programu oraz o kryteriach i sposobie oceny projektów, w której uczestniczą reprezentanci organizacji pozarządowych.
 
Rozdział 3.
Przedmiot współpracy
 
§ 3. Przedmiotem współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi jest:
1) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania;
2) realizacja zadań gminy w sferze pożytku publicznego;
3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych.
 
Rozdział 4.
Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 
§ 4. Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego, zwana w dalszej części rozdziału Radą, jest zespołem doradczo-opiniującym, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu miasta Gdyni.
§ 5. Rada powoływana jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni na okres dwóch lat. W skład Rady
wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach tematycznych, wybrani na spotkaniu plenarnym - Gdyńskim Forum Pozarządowym, a także przedstawiciele Rady Miasta Gdyni oraz Prezydenta Miasta Gdyni.
§ 6. Kadencja Rady kończy się w dniu powołania przez Prezydenta Miasta Gdyni nowego składu Rady.
§ 7. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie zasad i realizacji współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1118), oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3) zgłaszanie uwag lub wniosków oraz opiniowanie strategii rozwoju Gdyni oraz innych dokumentów
o charakterze strategicznym;
4) uczestniczenie w posiedzeniach komisji oceniających wnioski o dotacje ze środków gminnych, złożone przez organizacje pozarządowe;
5) reprezentowanie gdyńskich organizacji pozarządowych w kwestiach dotyczących współpracy z samorządem terytorialnym;
6) delegowanie ze swego składu przedstawicieli do pracy nad aktami prawnymi i dokumentami, których zakres dotyczy współpracy samorządu z sektorem pozarządowym;
7) ewaluacja i ocena rocznych oraz wieloletniego programu współpracy.
§ 8. Rada składa się z następujących osób:
1) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni;
2) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni;
3) od czterech do dwunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych.
§ 9. Ustalanie składu Rady odbywa się w następujący sposób:
1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są w wyborach podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego.
2. Przedstawiciele Rady Miasta wybierani są nie później niż podczas drugiej sesji odbywającej się po Gdyńskim Forum Pozarządowym, na którym organizacje pozarządowe powołują swoich przedstawicieli.
3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni powoływani są zarządzeniem ustalającym pełny skład Rady
w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od wyboru przedstawicieli Rady Miasta.
4. O przypadających w danym roku wyborach do Rady informowane są wszystkie organizacje
pozarządowe zarejestrowane w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, których ankieta była aktualizowana co najmniej raz w okresie trzech lat poprzedzających datę Gdyńskiego Forum Pozarządowego. Ponadto informacja o organizowanych wyborach umieszczana jest w widocznym miejscu
w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, a także w biuletynie Ratusz i na stronie internetowej www.gdynia.pl
5. Wszystkie organizacje pozarządowe uczestniczące w Gdyńskim Forum Pozarządowym i wyborach do
Rady łączone są w sześć grup tematycznych na podstawie wskazanego przez organizację pozarządową
w ankiecie Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych głównego obszaru działania.
Propozycję grup tematycznych dokonuje Prezydent Miasta Gdyni po zasięgnięciu opinii Rady nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem Gdyńskiego Forum Pozarządowego.
6. W przypadku niewskazania głównego obszaru działania przydziału do określonej grupy tematycznej dokonuje Urząd Miasta zgodnie z wskazanym w ankiecie zakresem działania organizacji i jej doświadczeniem. Każda organizacja przed rozpoczęciem Gdyńskiego Forum Pozarządowego może dokonać zmiany grupy tematycznej, jeżeli uzna, że dokonany przydział nie jest właściwy.
7. Podczas Gdyńskiego Forum Organizacji Pozarządowych kandydata na członka Rady w imieniu organizacji może zgłaszać osoba uprawniona do jej reprezentowania. Jedynie taka osoba posiada czynne prawo wyborcze.
8. Bierne prawo wyborcze mają osoby uczestniczące w Forum oraz osoby, które wyrażą pisemną zgodę na kandydowanie. Warunkiem kandydowania w wyborach jest ukończenie 18 roku życia. W wyborach kandydować mogą również osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Każdy uczestnik Gdyńskiego Forum Pozarządowego w ramach wyborów może reprezentować tylko jedną organizację pozarządową - w przypadku pełnienia funkcji reprezentacyjnych w większej liczbie organizacji, konieczne jest dokonanie przez uczestnika Forum wyboru jednej z nich i kandydowanie, zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie tylko w jej imieniu.
10. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych w Radzie, w każdej z grup tematycznych, o których mowa w ust. 5 zgłaszane są kandydatury do nowego składu Rady, a następnie przeprowadzane są wybory tajne. Dozwolone jest zgłoszenie kandydata tylko w swojej grupie tematycznej, z zachowaniem zasady zgłoszenia przez każdą organizację tylko jednego kandydata.
11. Podczas wyborów przedstawicieli grup tematycznych do Rady każda osoba uprawniona do głosowania posiada prawo oddania głosu na jednego kandydata.
12. Do składu Rady wchodzą 2 osoby, które w wyniku głosowania otrzymały największą liczbę głosów w danej grupie.
13. W przypadku uzyskania w którejkolwiek z grup tematycznych przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, wobec czego nie jest możliwe wskazanie dwóch osób o największym poparciu, przeprowadza się drugą turę wyborów. W drugiej turze uczestniczą jedynie ci kandydaci, którzy otrzymali równą ilość głosów. Jeżeli druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas organizowana jest trzecia tura, a jeżeli i ta nie będzie rozstrzygająca, wówczas o wyborze decyduje losowanie.
14. W skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzić musi ogółem co najmniej czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w grupach tematycznych. W przypadku mniejszej liczby osób w okresie 30 dni od daty Gdyńskiego Forum Pozarządowego organizowane są uzupełniające wybory w grupach, w których nie wyłoniono przedstawicieli. Zapisy ust. 4 oraz 7-13 stosuje się odpowiednio.
§ 10. Wszyscy członkowie Rady przed rozpoczęciem w niej działalności, są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przynależności do organizacji pozarządowych (członkostwo, wolontariat, uczestnictwo we władzach) oraz związania z tymi podmiotami stosunkiem prawnym, z tytułu
którego uzyskują lub uzyskiwali przychód w terminie 2 lat poprzedzających wybór do Rady. Będzie to podstawą do ustalania składu Komisji Oceniających, o których mowa w §20-24. Niezłożenie wymaganego oświadczenia będzie skutkowało zawieszeniem członka Rady w jej pracach do czasu spełnienia wymogu.
§ 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pracach Rady członka będącego przedstawicielem Rady Miasta lub Prezydenta Miasta Gdyni, organy te uzupełniają skład do minimum określonego w §8.
§ 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pracach Rady członka będącego przedstawicielem organizacji pozarządowych jego miejsce zajmuje osoba, która podczas wyborów otrzymała kolejno najwyższą liczbę głosów w danej grupie. Jeśli nie ma takiej osoby jego miejsce pozostaje nieobsadzone, a jeżeli powoduje to zmniejszenie reprezentacji organizacji pozarządowych poniżej minimum określonego w §8 Rada uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.
§ 13. Rada zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez współprzewodniczącego lub przez co najmniej trzech swoich członków działających w porozumieniu.
§ 14. Każdy z członków Rady informowany jest o spotkaniu co najmniej na 7 dni przed jego planowanym terminem.
§ 15. Spotkania Rady prowadzone są przez obu lub jednego ze współprzewodniczących. Obsługę organizacyjną spotkań Rady oraz archiwizację jej dokumentów zapewnia Urząd Miasta.
 
Rozdział 5.
Formy współpracy
 
§ 16. Miasto Gdynia realizuje jedno ze swoich zadań jakim jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Współpraca odbywa się głównie w formach:
1) wspierania i powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych;
2) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
3) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;
4) udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu w zespołach doradczych i opiniujących;
5) udostępniania na preferencyjnych zasadach lokali i budynków komunalnych;
6) szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych poszerzających ich umiejętności zarządzania organizacją;
7) pomocy w tworzeniu partnerstw lokalnych;
8) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;
9) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych i dokumentów, mających istotne znaczenie dla rozwoju miasta;
10) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych poprzez Kampanię 1%, Gdyńską Strefę Pozarządową oraz w mediach i na stronie internetowej www.gdynia.pl;
11) wzajemnego informowania się o prowadzonej działalności poprzez organizację spotkań tematycznych i problemowych.
 
Rozdział 6.
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych oraz tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
 
§ 17. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić
w formach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub w odrębnych
przepisach.
§ 18. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym Prezydent Miasta Gdyni umieszcza skróconą treść ogłoszenia o konkursie w biuletynie Ratuszoraz na tablicy w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Pełna treść ogłoszenia jest publikowana w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej jednostki miejskiej prowadzącej obsługę konkursu.
§ 19. W terminie siedmiu dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się
o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jednostki miejskiej prowadzącej obsługę konkursu.
§ 20. Każdorazowo przed podjęciem decyzji, o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację w ramach otwartego konkursu ofert, Prezydent Miasta Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby przedstawicieli jednostek samorządowych oraz wskazanych przez Prezydenta Miasta Gdyni spośród członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawicieli organizacji pozarządowych.
§ 21. W skład powoływanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Komisji Oceniającej wchodzi od czterech do ośmiu osób, przy czym w skład Komisji Oceniającej, powoływanej do zaopiniowania ofert złożonych w konkretnym konkursie, wchodzą ze strony podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w pierwszej kolejności osoby reprezentujące obszary działania zbieżne z zakresem merytorycznym ogłoszonego konkursu.
§ 22. O posiedzeniu Komisji Oceniającej jej członkowie powiadamiani są nie później niż na siedem dniprzed planowanym terminem posiedzenia.
§ 23. W pracach Komisji Oceniającej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi ofertę poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach podmiotów ubiegających się o dotacje lub członkostwo we władzach związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotacje oraz osoby, które z takimi podmiotami są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują lub uzyskiwały przychód w terminie 2 lat poprzedzających wybór do Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego lub podlegające wyłączeniu na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów ustawy Kodeks  Postępowania administracyjnego, dotyczących wyłączenia pracownika.
§ 24. Komisja Oceniająca analizuje merytoryczną zawartość złożonych w otwartym konkursie ofert posługując się Kartą Oceny Oferty, której wzór i sposób wypełniania określa odrębne Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni, następnie przedstawia Prezydentowi Miasta Gdyni swoją opinię. Opinia Komisji wyrażana jest w formie listy rankingowej stanowiącej wyniki oceny przy wykorzystaniu Karty Oceny Oferty.
§ 25. Lista rankingowa, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, a także wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje, rodzaj zleconych zadań i kwoty przyznane na ich realizację są
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jednostki miejskiej prowadzącej obsługę konkursu.
§ 26. Organizacja, która ubiegała się o otrzymanie środków w danym konkursie może zwrócić się do jednostki Urzędu Miasta odpowiedzialnej za organizację konkursu o podanie szczegółowej informacji dotyczącej sposobu oceny wniosku przez Członków Komisji Oceniającej.
§ 27. Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po złożeniu oferty przez organizację pozarządową i uznaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni celowości realizacji zadania, zamieszczana jest w następujących mediach:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta;
2) na tablicy ogłoszeniowej w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych;
3) na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
4) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej jednostki miejskiej merytorycznie odpowiedzialnej za udzielenie zlecenia realizacji zadania publicznego.
§ 28. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych, lista tych zadań w danym roku oraz kwot dotacji przyznanych na ich realizację, będzie publikowany w corocznym sprawozdaniu z wykonania Budżetu Miasta Gdyni.
 
Rozdział 7.
Realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej
 
§ 29. Propozycje realizacji wspólnych działań organizacje pozarządowe składają Prezydentowi Miasta Gdyni za pośrednictwem pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej lub Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
§ 30. Za realizację wspólnych projektów odpowiadają po stronie samorządu wyznaczone przez Prezydenta Miasta Gdyni wydziały Urzędu Miasta oraz gminne jednostki organizacyjne zgodnie ze swoją właściwością rzeczową.
 
Rozdział 8.
Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy unii europejskiej
 
§ 31. Gdyński samorząd będzie wspierał organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet miasta źródeł finansowania.
§ 32. Pomoc miasta Gdyni obejmować będzie następujące działania:
1) tworzenie partnerstw lokalnych z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnego ubiegania się o środki finansowe z innych źródeł;
2) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;
3) rekomendowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych;
4) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje;
5) dofinansowanie z budżetu miasta Gdyni wymaganego w konkursach o środki ze źródeł zewnętrznych wkładu własnego na zasadach określonych w §17.
 
Rozdział 9.
Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu oraz zespoły doradcze
i opiniujące
 
§ 33. Prezydent Miasta Gdyni powołuje w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub
inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 
34. Celem działalności wspólnych zespołów jest w szczególności:
1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;
2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
3) opiniowanie aktów prawa lokalnego;
4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i podejmowanie współpracy w celu ich zharmonizowania;
5) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym.
§ 35. Organizacje pozarządowe mają prawo inicjatywy w powoływaniu wspólnych zespołów. Inicjatywę
taką zgłasza się do Prezydenta Miasta Gdyni poprzez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni
ds. aktywności obywatelskiej lub Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego proponując cel, dla jakiego dany zespół ma zostać powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania. Ostateczną decyzję o powołaniu wspólnych zespołów podejmuje Prezydent Miasta Gdyni.
 
Rozdział 10.
Udostępnianie na preferencyjnych zasadach lokali i budynków komunalnych
 
§ 36. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o możliwość korzystania z lokalu lub budynku komunalnego na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego i innych działań statutowych, wykraczających poza samo prowadzenie biura.
§ 37. Organizacje pozarządowe ubiegające się o udostępnienie lokalu lub budynku komunalnego zobowiązane są do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Gdyni z opisem przedsięwzięć, które będą realizowane w lokalu lub budynku komunalnym, zasad ich finansowania, przewidywanych rezultatów oraz następujących dokumentów:
1) sprawozdania merytorycznego z działalności w roku poprzednim lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności;
2) sprawozdania finansowego za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności;
3) dokumentów określających status prawny wnioskodawcy;
4) ankiety Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
§ 38. We wniosku organizacja pozarządowa określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu lub budynku komunalnego. Możliwe jest wskazanie ewentualnej lokalizacji.
§ 39. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji miasta przeznaczonych na taką działalność, Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia podejmuje decyzję o udostępnieniu lokalu lub budynku komunalnego biorąc pod uwagę:
1) dostępność podobnych ofert na terenie miasta;
2) korzyści dla mieszkańców Gdyni wynikające z nowej funkcji lokalu;
3) współpracę z innymi podmiotami przy realizacji zadania oraz wkład pracy wolontariuszy;
4) możliwości finansowe organizacji oraz perspektywy finansowania działalności zaplanowanej w lokalu.
§ 40. Organizacje pozarządowe, które korzystają z lokalu lub budynku komunalnego na preferencyjnych zasadach, zobowiązane są do składania do Prezydenta Miasta Gdyni rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystywania w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia każdego roku, jeśli umowa, na podstawie której korzystają one z lokalu nie stanowi inaczej.
§ 41. W przypadku organizacji pozarządowych, uzyskujących dotacje na realizację zadań w danym lokalu lub budynku, wymóg określony w §40 uważa się za spełniony w momencie złożenia przez organizację sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania.
§ 42. Organizacje pozarządowe, które nie dysponują własnym lokalem, mogą wystąpić o użyczenie sali w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31. Korzystanie z tego lokalu
jest nieodpłatne. Szczegółowe warunki użyczania i korzystania z lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych określa przyjęty przez Prezydenta Miasta Gdyni regulamin.
 
Rozdział 11.
Szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych poszerzające ich umiejętności zarządzania organizacją oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych
 
§ 43. Gdyński samorząd organizuje szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, mające na celu zwiększenie zakresu wiedzy w dziedzinach związanych z ich działalnością, a także informuje o organizowanych przez inne podmioty i instytucje przedsięwzięciach, akcjach i szkoleniach dla przedstawicieli III sektora.
§ 44. Osoby zarządzające gdyńskimi organizacjami pozarządowymi mają możliwość korzystania z poradnictwa w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych. Bezpłatne konsultacje dostępne są dla wszystkich działających w Gdyni organizacji pozarządowych i udzielane są w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 45. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni organizacje pozarządowe mogą uzyskać pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania w miastach partnerskich Gdyni.
 
Rozdział 12.
Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
 
§ 46. Dokumenty mające znaczenie dla rozwoju miasta i współpracy z III sektorem, są każdorazowo konsultowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych wchodzących w skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, reprezentujących wszystkie obszary aktywności organizacji pozarządowych. W szczególności konsultacjom podlegają dotyczące współpracy z III sektorem:
1) projekty aktów prawa miejscowego;
2) projekty dokumentów o charakterze programowym i strategicznym;
3) projekty dokumentów dotyczące współpracy z sektorem pozarządowym.
 
Rozdział 13.
Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych poprzez kampanię 1%, gdyńską strefę
pozarządową oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl i w innych mediach
 
§ 47. Gdyński samorząd corocznie poprzez akcję „Mały Procent - Wielka Sprawa" promuje ideę przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz działających w Gdyni organizacji posiadających status pożytku publicznego.
§ 48. Organizacje pozarządowe mają możliwość promocji własnej działalności w ramach Gdyńskiej Strefy Pozarządowej, organizowanej podczas gdyńskich imprez masowych i przedsięwzięć artystycznych.
Zasady zgłoszeń do Gdyńskiej Strefy Pozarządowej określa oddzielny regulamin.
§ 49. Publikatorem, w którym organizacje pozarządowe mogą publikować swoje ogłoszenia i wiadomości, jest biuletyn Ratusz.
§ 50. Organizacje Pozarządowe mogą brać udział w cotygodniowych konferencjach prasowych odbywających się w Urzędzie Miasta Gdyni po wcześniejszym uzgodnieniu uczestnictwa z Biurem Prasowym Urzędu Miasta Gdyni.
§ 51. Organizacje pozarządowe mają możliwość umieszczania informacji dotyczących swojej działalności na stronie portalu miejskiego www.gdynia.pl w dziale „organizacje pozarządowe".
 
Rozdział 14.
Wzajemne informowanie się o prowadzonej działalności poprzez organizację spotkań tematycznych
i problemowych
 
§ 52. Corocznie samorząd we współpracy z Gdyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego organizuje Gdyńskie Forum Pozarządowe, które jest spotkaniem plenarnym gdyńskich organizacji pozarządowych, służącym wymianie doświadczeń i pomysłów, prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowaniu priorytetów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i III sektorem na kolejny rok.
§ 53. Co dwa lata podczas Forum odbywają się wybory do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na zasadach określonych w niniejszym Programie.
§ 54. Na Gdyńskie Forum Pozarządowe zapraszane są wszystkie organizacje pozarządowe zarejestrowane w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, których ankieta była aktualizowana co najmniej raz w okresie trzech lat poprzedzających datę wspomnianego spotkania. Ponadto informacja o spotkaniu umieszczana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, a także w biuletynie Ratusz i na stronie www.gdynia.pl.
§ 55. Organizacje pozarządowe mogą przekazywać informacje dotyczące współpracy Radzie Miasta za pośrednictwem działającej w ramach Rady Miasta Gdyni Komisji Samorządności Lokalnej Bezpieczeństwa lub Prezydentowi Miasta Gdyni za pośrednictwem pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej lub Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Rozdział 15.
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 
§ 56. Celem uszczegółowienia zasad współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi corocznie Rada Miasta Gdyni uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi, który zawiera następujące informacje:
1) cele szczegółowe;
2) zakres przedmiotowy na poziomie szczegółowym;
3) priorytetowe zadania publiczne;
4) okres realizacji;
5) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu współpracy;
6) sposób oceny realizacji programu;
7) sposób tworzenia rocznego programu oraz przebiegu konsultacji w zakresie jego tworzenia.
 
Rozdział 16.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej
 
§ 57. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej powoływany jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni. Zakres zadań i kompetencje pełnomocnika określa Prezydent Miasta Gdyni.
 
Rozdział 17.
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
 
§ 58. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) jest komórką organizacyjną Miasta Gdyni odpowiedzialną za realizację programów współpracy samorządu z sektorem pozarządowym. Do zadań GCOP należy udzielanie szeroko rozumianego wsparcia organizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności. Przedstawiciele organizacji mogą znaleźć w GCOP wszelkie potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, literaturę i akty prawne przydatne w pracy organizacji.
§ 59. Do zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy w szczególności:
1) udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy organizacyjnej i merytorycznej;
2) ewidencja wniosków, ankiet oraz rocznych sprawozdań organizacji pozarządowych;
3) prowadzenie i aktualizacja Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych;
4) udostępnianie lokalu na spotkania organizacji;
5) realizacja i wdrażanie zapisów wieloletniego oraz rocznych programów współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi;
6) powiadamianie organizacji pozarządowych o ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdyni otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
 
Rozdział 18.
Sposób tworzenia programu i konsultacji w tym zakresie
 
§ 60. Projekt Wieloletniego Programu Współpracy miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi został
przygotowany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego i rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych na wskazany przez nie w ankiecie adres poczty elektronicznej. Został on także umieszczony na stronie Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl w części dotyczącej działalności organizacji pozarządowych, wraz z prośbą o wnoszenie opinii w terminie 14 dni od daty jego publikacji, o czym poinformowano wszystkie organizacje za pośrednictwem biuletynu Ratusz. Następnie projekt został zaprezentowany podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego. Ponadto projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni oraz wniesiony pod obrady Rady Miasta Gdyni.
 
Rozdział 19.
Okres realizacji programu
 
§ 61. Wieloletni program współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni 29 października 2014 r. i obowiązuje do czasu wprowadzenia zmian lub przyjęcia nowego Wieloletniego Programu Współpracy w 2020 roku.
 
Rozdział 20.
Sposób oceny realizacji programu
 
§ 62. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi, można zgłaszać Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub Prezydentowi Miasta Gdyni za pośrednictwem pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej lub Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
§ 63. Przebieg współpracy oraz realizacja Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi podlega raz w roku ewaluacji i ocenie przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Wnioski z oceny są prezentowane podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego.


Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Współpracy - Uchwała Nr IX/136/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2015 roku

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Współpracy - Uchwała Nr XI/216/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Martyna Kubacka
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 29.10.2014
Data udostępnienia informacji: 21.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2016 14:58 Korekta Dorota Nelke
30.11.2015 11:44 ukrycie z powodu uchylenia pro Salwiusz Marchel
06.11.2015 09:27 Zmiana załącznika Salwiusz Marchel
06.11.2015 09:26 Zmiana załącznika Salwiusz Marchel
03.09.2015 10:04 Zmiana załącznika Salwiusz Marchel
21.11.2014 12:03 Dodanie informacji Martyna Kubacka