Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/1003/14
Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r.

 

Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

§ 1. Z uchwalonego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika deklaracja kontynuacji długotrwałej i owocnej współpracy z III sektorem. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w zasadniczy sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców Gdyni. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym oraz skutkują wzrostem kapitału społecznego. Niezmienne pozostają zasady współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 -2020 realizowana ona będzie na zasadach powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa, suwerenności stron oraz pomocniczości i jawności.
§ 2. Cele szczegółowe
1. Zasady oraz formy współpracy reguluje Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni
z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020. Realizacja tych zasad ma prowadzić do osiągnięcia celów głównych określonych w Rozdziale 1 Programu Wieloletniego, do których należą:
1) aktywizacja społeczności lokalnej, wzrost kapitału społecznego;
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i swoje otoczenie;
3) zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców; wdrażanie innowacji społecznych;
5) kreowanie i wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój ekonomii społecznej;
6) wzrost jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz poprawę efektywności świadczenia usług publicznych.
2. Wymienione w ust. 1 cele osiągane są poprzez współpracę i realizację zadań w następujących
obszarach:
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz kombatantów i osób represjonowanych;
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) edukacji;
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
9) pomocy społecznej;
10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym rozwój przedsiębiorczości i działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11) kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównoważonego transportu;
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także promocji i organizacji wolontariatu oraz promocji aktywności organizacji pozarządowych;
13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14) działalności na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
§ 3. Zakres przedmiotowy na poziomie szczegółowym
1. Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z organizacjami
pozarządowymi są:
1) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób
niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu;
b) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
c) działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów;
d) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni; Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji;
e) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
f) wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych;
b) działalność edukacyjna i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
c) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
d) domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS.
3) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz kombatantów i osób represjonowanych:
a) rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych;
b) wspieranie środowisk kombatanckich;
c) integracja międzypokoleniowa.
4) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) pomoc osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin;
b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka środowiskowa, poradnictwo, działania edukacyjne oraz profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;
c) tworzenie pozytywnych wzorców zachowań zdrowotnych, propagowanie trzeźwości i ograniczanie popytu na narkotyki.
5) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
11) kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównoważonego transportu;
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także promocji i organizacji wolontariatu oraz promocji aktywności organizacji pozarządowych;
13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14) działalności na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
§ 3. Zakres przedmiotowy na poziomie szczegółowym
1. Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z organizacjami pozarządowymi są:
1) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób
niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu;
b) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
c) działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów;
d) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni; Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji;
e) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
f) wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych;
b) działalność edukacyjna i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
c) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
d) domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS.
3) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz kombatantów i osób represjonowanych:
a) rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych;
b) wspieranie środowisk kombatanckich;
c) integracja międzypokoleniowa.
4) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) pomoc osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin;
b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka środowiskowa, poradnictwo, działania edukacyjne oraz profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;
c) tworzenie pozytywnych wzorców zachowań zdrowotnych, propagowanie trzeźwości i ograniczanie popytu na narkotyki.
5) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
g) promowanie wzornictwa i przemysłów kreatywnych oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat wśród odbiorców.
11) w zakresie kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównoważonego transportu:
a) inicjowanie dyskusji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej gdyńskich dzielnic i osiedli;
b) promowanie zrównoważonego transportu (komunikacja miejska, rowerowa).
12) w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także promocji i organizacji wolontariatu oraz promocji aktywności organizacji pozarządowych:
a) integracja społeczności lokalnych;
b) integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy;
c) promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu;
d) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.
13) w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
a) wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej;
b) propagowanie wolontariatu międzynarodowego.
14) w zakresie działalności na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka:
a) promowanie wartości rodzinnych i pozytywnego obrazu rodziny;
b) wspieranie działań mających na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i wspierających rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym;
c) przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci ze względu na pochodzenie.
2. Prezydent Miasta Gdyni na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w powyższym ustępie zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1118) lub odrębnych przepisach.
§ 4. Priorytetowe zadania publiczne
W 2015 roku za priorytetowe zadania publiczne uznaje się działania wymienione w § 3 ust. 1, uznając je za niezbędne dla osiągnięcia celów głównych, zdefiniowanych w Rozdziale 1 Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020.
§ 5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu
1. W 2015 roku Program realizowany będzie m.in. poprzez powierzanie lub wspieranie realizacji zadań publicznych w trybach określonych w odpowiednich aktach normatywnych. Na realizację programu współpracy, konkursów ogłaszanych w 2015 roku w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także zadań wieloletnich realizowanych w oparciu o w/w tryb zostaje zaplanowana kwota w wysokości 24 821 098 zł.
2. Na realizację Programu i innych trybów, aniżeli wynikających z ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, środki finansowe będą przekazywane w ramach wydatków zaplanowanych w działach budżetu miasta Gdyni stosownie do potrzeb i możliwości budżetu miasta.
3. Na wniosek organizacji pozarządowej oraz w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb, Prezydent Miasta Gdyni ma możliwość przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na realizację Programu.
§ 6. Sposób oceny realizacji Programu
1. W każdym czasie, wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać:
1) Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub komisji właściwych w sferze zadań, o których mowa w § 3 ust. 1;
2) Prezydentowi Miasta Gdyni za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej, Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego lub komórek i jednostek organizacyjnych gminy odpowiadających za realizację zadań, o których mowa w §3 ust. 1.
2. Raport z realizacji Programu Współpracy za rok 2015 zostanie przedstawiony w formie pisemnej Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Radzie Miasta Gdyni i w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia 2016 roku, a także organizacjom pozarządowym podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego - spotkania plenarnego gdyńskich organizacji pozarządowych.
3. W zakresie oceny współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki:
1) liczba otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych (w tym wyszczególnione umowy wieloletnie);
4) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych;
5) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników;
6) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje;
7) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje;
8) liczba dotacji ze środków budżetu miasta i funduszy celowych w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach:
a) do 5.000 zł;
b) od 5.001 zł do 20.000 zł;
c) od 20.001 do 50.000 zł;
d) od 50.001 do 100.000 zł;
e) powyżej 100.000 zł.
9) łączna kwota środków, przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych,
10) wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych;
11) liczba uczestników przedsięwzięć szkoleniowych, integracyjnych, konsultacyjnych organizowanych we współpracy miasta i organizacji pozarządowych.
§ 7. Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji w zakresie jego tworzenia
Projekt Programu został przygotowany przez Prezydenta Miasta Gdyni i zgodnie z Rozdziałem
12 Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020 przekazany do zaopiniowania Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Został on także umieszczony na stronie Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl w części dotyczącej działalności organizacji pozarządowych z prośbą o wnoszenie opinii. Ponadto projekt Programu został rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych na wskazany przez nie w ankiecie adres poczty elektronicznej.
§ 8. Okres realizacji programu
Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni w dniu 29 października 2014 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 9. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach określa Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2020.
§ 10. Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych miasta
W roku 2015 udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych miasta przewidziany jest w następujących zespołach:
1) Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego;
2) Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
3) Społeczna Komisja Mieszkaniowa;
4) Powiatowa Rada Zatrudnienia;
5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6) Gdyńska Rada do Spraw Seniorów;
7) Gdyńska Rada Rowerowa;
8) Rada ds. Sportu;
9) Zespoły robocze ds. strategii rozwoju miasta Gdyni w dziedzinie kultury;
10) Komisja do spraw udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych;
11) Komisje konkursowe oceniające wnioski złożone w ramach konkursów dla Rad Dzielnic.

 

Pobierz sprawozdanie z realizacji powyższego programu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Martyna Kubacka
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 29.10.2014
Data udostępnienia informacji: 21.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2016 14:11 Zmiana załącznika Salwiusz Marchel
31.05.2016 14:26 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
21.11.2014 12:04 Korekta Martyna Kubacka
21.11.2014 09:53 Dodanie informacji Martyna Kubacka