Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDYNI
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gdyni na 2015 r.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U.2013.594 z późn.zm.1)), w związku art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U.2012.1356
z późn. zm.2)) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r., który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
Z. Zmuda-Trzebiatowski


Załącznik do Uchwały Nr III/29/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 14.05.2015
Data udostępnienia informacji: 14.05.2015