Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/777/13
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 (zwany dalej P rogramem) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Program określa między innymi zadania, cele oraz zasady współpracy w roku 2014 miasta z organizacjami pozarządowymi,
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późń. zm.) oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powołanej
ustawy, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/777/13 Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 listopada 2013 r.

Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

§ 1.
Z uchwalonego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika deklaracja kontynuacji długotrwałej i owocnej współpracy z III sektorem. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w zasadniczy sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców Gdyni. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym oraz skutkują wzrostem kapitału społecznego.

Niezmienne pozostają zasady współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 20102015 realizowana ona będzie na zasadach powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa, suwerenności stron oraz pomocniczości i jawności.

§ 2.
Cele szczegółowe

1. Zasady oraz formy współpracy reguluje Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015. Realizacja tych zasad ma prowadzić do osiągnięcia celów głównych określonych w Rozdziale 1 Programu Wieloletniego, do których należą:
1) aktywizacja społeczności lokalnej, wzrost kapitału społecznego;
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia odpowiedzialności za wspólnotę
lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję;
3) zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych;
5) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców;
6) wdrażanie innowacji społecznych;
7) kreowanie i wykorzystywanie możliwości jakie niesie za sobą rozwój ekonomii społecznej;
8) umożliwienie uzupełniania usług świadczonych przez miasto;
9) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

2. Wymienione w ust. 1 cele osiągane są poprzez współpracę i realizację zadań w następujących obszarach:
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) działalności na rzecz seniorów i kombatantów;
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
5) ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) edukacji;
7) kultury, sztuki i kultywowania tradycji;
8) upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
9) pomocy społecznej;
10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w tym rozwój przedsiębiorczości i działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11) kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównoważonego transportu;
12) w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających  rozwój demokracji, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a także promocji i organizacji wolontariatu oraz promocji aktywności organizacji pozarządowych;
13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14) działalności na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

§ 3.
Zakres przedmiotowy na poziomie szczegółowym

1. Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z organizacjami pozarządowymi są:
1) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji społecznej), sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu;
b) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
c) działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów;
d) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni; Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji;
e) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
f) wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych;
b) działalność edukacyjna i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
c) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
d) domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS.

3) w zakresie działań na rzecz seniorów i kombatantów:
a) rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych;
b) wspieranie środowisk kombatanckich;
c) integracja międzypokoleniowa.

4) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) pomoc osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin;
b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka środowiskowa, poradnictwo, działania edukacyjne oraz profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców, służące przeciwdziałaniu
uzależnieniom i patologiom społecznym;
c) tworzenie pozytywnych wzorców zachowań zdrowotnych, propagowanie trzeźwości i ograniczanie popytu na narkotyki.

5) w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie poszanowania i ochrony środowiska, ze szczególnym naciskiem na promowanie zachowań ograniczających zanieczyszczanie środowiska;
b) edukacja ekologiczna oraz włączanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym, kształtowanie wzorców zachowań prozdrowotnych;
c) opieka nad bezdomnymi zwierzętami;
d) ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt, poprzez akcje edukacyjne i profilaktyczne.

6) w zakresie edukacji:
a) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, popularyzacja wiedzy morskiej, tradycji morskich i historii Marynarki RP;
b) wspieranie działalności wychowawczo-dydaktycznej poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
c) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych;
d) prowadzenie przedszkoli i szkół niepublicznych, a także publicznych z innym niż jednostki samorządu terytorialnego organem prowadzącym.

7) w zakresie kultury, sztuki i kultywowania tradycji:
a) organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów, i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki i tradycji;
b) kultywowanie lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury.

8) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży:
a) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;
b) organizacja i animacja zajęć sportowych na osiedlowych lub przyszkolnych obiektach sportowych;
c) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych.

9) w zakresie pomocy społecznej:
a) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
b) zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności;
c) pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci;
d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
e) zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym.

10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w tym rozwój przedsiębiorczości i działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu;
b) prowadzenie Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni;
c) wspieranie przedsiębiorczości;
d) promowanie ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e) tworzenie rozwiązań, włączających podmioty ekonomii społecznej w realizację zadań publicznych na szczeblu lokalnym;
f) inkubacja nowych podmiotów ekonomii społecznej i wspieranie ich rozwoju;
g) promowanie wzornictwa i przemysłów kreatywnych oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat wśród odbiorców.

11) w zakresie kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównoważonego transportu:
a) inicjowanie dyskusji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej gdyńskich dzielnic i osiedli;
b) promowanie zrównoważonego transportu (komunikacja miejska, rowerowa).

12) w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także promocji i organizacji wolontariatu oraz promocji aktywności
organizacji pozarządowych:

a) integracja społeczności lokalnych;
b) integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy;
c) promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu;
d) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

13) w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
a) wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej;
b) propagowanie wolontariatu międzynarodowego.

14) w zakresie działań na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:
a) promowanie wartości rodzinnych i pozytywnego obrazu rodziny;
b) wspieranie działań mających na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i wspierających rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym;
c) przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci ze względu na pochodzenie.

2. Prezydent miasta na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w powyższym ustępie zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) lub odrębnych przepisach.

§ 4.
Priorytetowe zadania publiczne

W 2014 roku za priorytetowe zadania publiczne uznaje działania wymienione w § 3 ust. 1, uznając je za niezbędne dla osiągnięcia  celów głównych, zdefiniowanych w Rozdziale 1 Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015.

§ 5.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

1. W 2014 roku Program realizowany będzie m.in. poprzez powierzanie i/lub wpieranie realizacji zadań publicznych w trybach określonych w odpowiednich aktach normatywnych. Na realizację programu współpracy, konkursów ogłaszanych w 2014 roku w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także zadań wieloletnich realizowanych w oparciu o w/w trybz ostaje zaplanowana kwota w wysokości 26.127.472 zł.

2. Na realizację Programu i innych trybów, aniżeli wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środki finansowe będą przekazywane w ramach wydatków zaplanowanych w działach budżetu miasta Gdyni stosownie do potrzeb i możliwości budżetu miasta.

3. Na wniosek organizacji pozarządowej oraz w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb, Prezydent Miasta Gdyni ma możliwość  przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na realizację Programu.

§ 6.
Sposób oceny realizacji Programu

1. W każdym czasie, wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać:

1) Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub komisji właściwych w sferze zadań, o których mowa w § 3 ust. 1,
2) Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej, Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego lub komórek i jednostek organizacyjnych gminy odpowiadających za realizację zadań, o których mowa w §3 ust. 1.

2. Raport z realizacji Programu Współpracy za rok 2014 zostanie przedstawiony w formie pisemnej Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Radzie Miasta Gdyni i w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia 2015 roku, a także organizacjom pozarządowym podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego -  spotkania plenarnego gdyńskich organizacji pozarządowych.

3. W zakresie oceny współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki:
1) liczba otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
3) liczba zawartych umów na realizacjęzadań publicznych (w tym wyszczególnione umowy wieloletnie),
4) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych,
5) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników,
6) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,
7) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje,
8) liczba dotacji ze środków budżetu miasta i funduszy celowych w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach: do 5.000 zł; od 5.001 zł do 20.000 zł; od 20.001 do 50.000 zł; od 50.001 do 100.000 zł; powyżej 100.000 zł.
9) łączna kwota środków, przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych, 10) wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
11) liczba uczestników przedsięwzięć szkoleniowych, integracyjnych, konsultacyjnych organizowanych we współpracy miasta i organizacji pozarządowych.

§ 7.
Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji w zakresie jego tworzenia Projekt Programu został przygotowany przez Prezydenta Miasta Gdyni i zgodnie z Rozdziałem 12 Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015 przekazany do zaopiniowania Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Został on także umieszczony na stronie
Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl w części dotyczącej działalności organizacji pozarządowych z prośbą o wnoszenie opinii. Ponadto projekt Programu został rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych na wskazany przez nie w ankiecie adres poczty elektronicznej.

§ 8.
Okres realizacji programu. Program współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 został przyjęty przez Radę  Miasta Gdyni w dniu 27 listopada 2013 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 9.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach określa Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015.

§ 10.
Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych Miasta

W roku 2014 udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych Miasta przewidziany jest w następujących
wspólnych zespołach:
1) Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego;
2) Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
3) Społeczna Komisja Mieszkaniowa;
4) Powiatowa Rada Zatrudnienia;
5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6) Gdyńska Rada do Spraw Seniorów;
7) Gdyńska Rada Rowerowa;
8) Rada ds. Sportu;
9) Zespoły robocze ds. strategii rozwoju Miasta Gdyni w dziedzinie kultury;
10) Komisja do spraw udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych;
11) Komisje konkursowe oceniające wnioski złożone w ramach konkursów dla Rad Dzielnic.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czop
Wprowadził informację: Anna _Bartoszewicz
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 10.12.2013
Data udostępnienia informacji: 19.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2016 10:46 Zmiana załącznika Salwiusz Marchel
21.03.2014 10:17 Aktualizacja treści Anna Bartoszewicz
19.03.2014 15:20 Aktualizacja treści Anna Bartoszewicz