Program Współpracy Gminy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 wraz z raportem z realizacji

Uchwała nr XXV/532/12
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poSytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2010 nr 234 poz. 15361) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się Program współpracy Gminy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poSytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 (zwany dalej Programem) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inS. Stanisław Szwabski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112,poz.654,Nr 149,
poz.887,Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209, poz.1244, Nr 232, poz. 1378.


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/532/12
Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2012 roku
Program współpracy Gminy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi2 na 2013 r.

§1
Z uchwalonego Programu współpracy Gminy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poSytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 wynika deklaracja kontynuacji długotrwałej i owocnej współpracy z III sektorem.

Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w zasadniczy sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców Gdyni. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym oraz skutkują wzrostem kapitału społecznego. Niezmienne pozostają zasady współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 realizowana ona będzie na zasadach powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, zrównowaSonego rozwoju, partnerstwa,  suwerenności stron oraz pomocniczości i jawności.

§2
Cele szczegółowe

1. Zasady oraz formy współpracy reguluje Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015. Realizacja tych zasad ma prowadzić do osiągnięcia celów głównych określonych w Rozdziale 1 Programu Wieloletniego, do których należą:
1) aktywizacja społeczności lokalnej, wzrost kapitału społecznego,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję,
3) zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4) poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych,
5) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców,
6) wdrażanie innowacji społecznych,
7) kreowanie i wykorzystywanie możliwości jakie niesie za sobą rozwój ekonomii społecznej,
8) umoSliwienie uzupełniania usług świadczonych przez miasto,
9) poprawa jakości Sycia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

2. Wymienione w ust. 1 cele osiągane są poprzez współpracę i realizację zadań w następujących obszarach:
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działalności na rzecz seniorów i kombatantów,
4) przeciwdziałania uzaleSnieniom i patologiom społecznym,
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6) edukacji,
7) kultury, sztuki i kultywowania tradycji,
8) upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieSy,
9) pomocy społecznej,
10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroSonych zwolnieniem z pracy w tym rozwój przedsiębiorczości i działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagroSonych wykluczeniem społecznym,
11) kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównowaSonego transportu,
12) w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a takSe promocji i organizacji wolontariatu oraz promocji aktywności organizacji pozarządowych,
13) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
14) działalności na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2 Postanowienia Programu stosuje się także do podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poSytku publicznego i o wolontariacie.

§3
Zakres przedmiotowy na poziomie szczegółowym

Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej gminy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku są:


1. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji społecznej); sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu,
2) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
3) działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów,
4) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji,
5) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6) wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu Sycia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych,
2) działalność edukacyjna i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
3) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
4) domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS.

3. w zakresie działań na rzecz seniorów i kombatantów:
1) rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie moSliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych,
2) wspieranie środowisk kombatanckich,
3) integracja międzypokoleniowa.

4. w zakresie przeciwdziałania uzaleSnieniom i patologiom społecznym:
1) pomoc osobom uzaleSnionym oraz członkom ich rodzin,
2) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka środowiskowa, poradnictwo, działania edukacyjne oraz profilaktyczne dla dzieci i młodzieSy ze środowisk zagroSonych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców, słuSące przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) tworzenie pozytywnych wzorców zachowań zdrowotnych, propagowanie trzeźwości i ograniczanie popytu na narkotyki.

5. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1) edukacja ekologiczna oraz włączanie dzieci i młodzieSy do działań o charakterze proekologicznym,
2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
3) ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt, poprzez akcje edukacyjne i profilaktyczne.

6. w zakresie edukacji:
1) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieSy kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, popularyzacja wiedzy morskiej, tradycji morskich i historii Marynarki RP,
2) wspieranie działalności wychowawczo-dydaktycznej poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
3) edukacja dzieci i młodzieSy w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych,
4) prowadzenie przedszkoli i szkół niepublicznych.

7. w zakresie kultury, sztuki i kultywowania tradycji:
1) organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów, i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki i tradycji,
2) kultywowanie lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury.

8. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży:
1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
2) organizacja i animacja zajęć sportowych na osiedlowych lub przyszkolnych obiektach sportowych,
3) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych.

9. w zakresie pomocy społecznej:
1) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2) zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności,
3) pomoc rzeczowa, Sywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji Syciowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci,
4) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
5) zapewnienie opieki i wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym.

10. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroSonych zwolnieniem z pracy w tym rozwój przedsiębiorczości i działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagroSonych wykluczeniem społecznym:
1) aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu,
2) prowadzenie Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni,
3) wspieranie przedsiębiorczości,
4) promowanie ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5) tworzenie rozwiązań, włączających podmioty ekonomii społecznej w realizację zadań publicznych na szczeblu lokalnym,
6) inkubacja nowych podmiotów ekonomii społecznej i wspieranie ich rozwoju,
7) promowanie wzornictwa i przemysłów kreatywnych oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat wśród odbiorców.

11. w zakresie kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej i rozwijania zrównoważonego transportu:
1) inicjowanie dyskusji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej gdyńskich dzielnic i osiedli,
2) promowanie zrównowaSonego transportu (komunikacja miejska, rowerowa).

12. w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a takSe promocji i organizacji wolontariatu oraz promocji aktywności organizacji pozarządowych:
1) integracja społeczności lokalnych,
2) integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy,
3) promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu,
4) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

13. w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
1) wspieranie międzynarodowych staSy i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej,
2) propagowanie wolontariatu międzynarodowego.

14. w zakresie działań na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:
1) promowanie wartości rodzinnych i pozytywnego obrazu rodziny,
2) wspieranie działań mających na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i wspierających rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym,
3) przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci ze względu na pochodzenie.

§4
Priorytetowe zadania publiczne

W 2013 roku za priorytetowe zadania publiczne uznaje działania wymienione w § 3, uznając je za niezbędne dla osiągnięcia celów głównych, zdefiniowanych w Rozdziale 1 Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015.

§5
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

1. W 2013 roku Program realizowany będzie m.in. poprzez powierzanie i/lub wpieranie realizacji zadań publicznych w trybach określonych w odpowiednich aktach normatywnych. Na realizację programu współpracy, konkursów ogłaszanych w 2013 roku w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także zadań wieloletnich realizowanych w oparciu o w/w
tryb zostaje zaplanowana kwota w wysokości 17.874.099 zł.

2. Na realizację Programu i innych trybów, aniżeli wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środki finansowe będą przekazywane w ramach wydatków zaplanowanych w działach budSetu Gminy miasta Gdyni stosownie do potrzeb i możliwości budżetu miasta.

3. Na wniosek organizacji pozarządowej oraz w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb, Prezydent Miasta Gdyni ma możliwość
przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na realizację Programu.

§6
Sposób oceny realizacji Programu

1. W każdym czasie, wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać:

1) Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub komisji właściwych w sferze zadań, o których mowa w § 3,
2) Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej, Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego lub komórek i jednostek organizacyjnych gminy odpowiadających za realizację zadań, o których mowa w § 3.

2. Po przedstawieniu sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za rok 2013 odbędzie się spotkanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej z Gdyńską Radą Pożytku Publicznego oraz Pozarządowe Konsultacje Społeczne.

3. Raport z realizacji Programu Współpracy na rok 2013 zostanie przedstawiony w formie pisemnej Gdyńskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Radzie Miasta Gdyni i w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia 2014 roku, a także organizacjom pozarządowym podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego - spotkania plenarnego gdyńskich organizacji pozarządowych.

4. W zakresie oceny współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki:

1) liczba ofert złoSonych w otwartych konkursach ofert,
2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego (w tym wyszczególnione umowy wieloletnie),
3) liczba rozwiązanych umów,
4) liczba otwartych konkursów ofert,
5) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych,
6) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników,
7) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,
8) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje,
9) liczba dotacji ze środków budżetu miasta i funduszy celowych w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach: do 5.000 zł; od 5.001 zł do 20.000 zł; od 20.001 do 50.000 zł; od 50.001 do 100.000 zł; powySej 100.000 zł.
10) łączna kwota środków, przekazanych organizacjom na realizację zadań udzielonych dotacji,
11) wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
12) ilość zadań, o których mowa w § 3, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
13) liczba uczestników szkoleń i konsultacji organizowanych przez miasto dla organizacji pozarządowych.

§7
Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji w zakresie jego tworzenia

Projekt Programu został przygotowany przez Prezydenta Miasta Gdyni i zgodnie z Rozdziałem 12 Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015 przekazany członkom Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego do zaopiniowania. Został on także umieszczony na stronie Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl w części dotyczącej działalności organizacji pozarządowych z prośbą o wnoszenie opinii. Ponadto projekt Programu został rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych na wskazany przez nie w ankiecie adres poczty elektronicznej. Następnie został on przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję
Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni oraz wniesiony pod obrady Rady Miasta Gdyni.

§8
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach określa Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015.

§9
Prezydent miasta na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 3 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) lub odrębnych przepisach.

§ 10
W roku 2013 udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych Miasta przewidziany jest w następujących zespołach:
1) Gdyńska Rada PoSytku Publicznego,
2) Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
3) Społeczna Komisja Mieszkaniowa,
4) Powiatowa Rada Zatrudnienia,
5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
7) Rada do Spraw Strategii,
8) Gdyńska Rada do Spraw Seniorów,
9) Gdyńska Rada Rowerowa,
10) Rada Muzeum Miasta Gdyni,
11) Komisja Stypendialna,
12) Komisja Nagród Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych,
13) Komisja do spraw udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych,
14) Komisje konkursowe oceniające wnioski złożone w ramach konkursów dla Rad Dzielnic.


Raport ze współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi za rok 2013


Raport zawiera zestawienie najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez gdyński samorząd i gdyńskie organizacje pozarządowe. Na jego stronach znajduje się również podsumowanie całorocznej współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z NGO. Pobierz raport 2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czop
Wprowadził informację: Anna Piocha-Bucior
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 30.11.2012
Data udostępnienia informacji: 19.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2016 14:55 Dodanie raportu ze współpracy Dorota Nelke
19.03.2014 14:52 Korekta Anna Bartoszewicz
19.03.2014 14:49 Aktualizacja treści Anna Bartoszewicz