Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

UCHWAŁA Nr XIV/268/11
RADY MIASTA GDYNI
z 23 listopada 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 wraz z Dz. U 2011 nr 209 poz. 1244) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (zwany dalej Programem) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Program określa zadania, cele oraz zasady współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2012, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 wraz z Dz. U 2011 nr 209 poz. 1244) oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/268/11
Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2011 roku


Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2012


§ 1

Z uchwalonego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 wynika deklaracja kontynuacji długotrwałej i owocnej współpracy z III sektorem. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w zasadniczy sposób wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców Gdyni. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym oraz skutkują wzrostem kapitału społecznego.
Niezmienne pozostają zasady współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 realizowana ona będzie na zasadach powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa, suwerenności stron oraz pomocniczości i jawności.

 

§ 2

Cele szczegółowe

1. Program określa zakres i zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Realizacja tych zasad ma prowadzić do osiągnięcia celów głównych określonych w Rozdziale 1 Programu Wieloletniego, do których należą:
1) aktywizacja społeczności lokalnej, wzrost kapitału społecznego,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję,
3) zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4) poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych,
5) wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców,
6) wdrażanie innowacji społecznych
7) kreowanie i wykorzystywanie możliwości jakie niesie za sobą rozwój ekonomii społecznej,
8) umożliwienie uzupełniania usług świadczonych przez miasto,
9) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
2. Wymienione w ust. 1 cele osiągane są poprzez współpracę i realizację zadań w następujących obszarach:
1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) działania na rzecz seniorów,
4) profilaktyka uzależnień,
5) ekologia, ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
6) edukacja, oświata i wychowanie,
7) kultura i tradycja,
8) upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
9) pomoc społeczna,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11) działania na rzecz przyjaznej przestrzeni publicznej i zrównoważonego transportu,
12)wspieranie aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych i wolontariatu,
13)wspieranie podmiotów ekonomii społecznej,
14)współpraca międzynarodowa.

§ 3
Zakres przedmiotowy na poziomie szczegółowym

Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku są:

1. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji społecznej); sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu,
2) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
3) działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów,
4) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji,
5) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6) działalność zmierzająca do zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa chronionego osób niepełnosprawnych intelektualnie,
7) wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,

2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych,
2) działalność edukacyjna i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
3) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
4) domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS,

3. w zakresie działań na rzecz seniorów:
1) rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych,
2) integracja środowisk kombatanckich,
3) integracja międzypokoleniowa,
4) edukacja ustawiczna osób starszych,

4. w zakresie profilaktyki uzależnień:
1) rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości i ograniczanie popytu na narkotyki,
2) specjalistyczna pomoc uzależnionym oraz członkom ich rodzin,
3) prowadzenie klubów młodzieżowych, świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczych, profilaktyki środowiskowej, działań edukacyjnych, artystycznych i grup wsparcia, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią oraz inicjowanie dialogu ze środowiskiem młodzieżowym,
4) edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym, rozwijanie umiejętności indywidualnych,
5) edukacja i poradnictwo dla rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży,
6) tworzenie pozytywnych wzorców zachowań zdrowotnych,

5. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1) edukacja ekologiczna oraz włączanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym,
2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
3) ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt, poprzez akcje edukacyjne i profilaktyczne,

6. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
1) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, popularyzacja wiedzy morskiej, tradycji morskich i historii Marynarki RP,
2) wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
3) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych,
4) edukacja oraz działania wychowawcze dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa powszechnego,
5) zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
6) prowadzenie przedszkoli i szkół niepublicznych,

7. w zakresie kultury i tradycji:
1) organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych, baletowych i tańca współczesnego; organizacja konkursów z zakresu kultury,
2) organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji,
3) kultywowanie lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury,
4) wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, kulturze lub historii Gdyni, z wykorzystaniem rożnych nośników zapisu, realizowanych na zasadach działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą,
5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) działalność na rzecz mniejszości narodowych,

8. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:
1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
2) organizacja i animacja zajęć sportowych na osiedlowych lub przyszkolnych obiektach sportowych,
3) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych,

9. w zakresie pomocy społecznej:
1) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2) zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności,
3) zapewnienie dożywiania potrzebujących mieszkańcom,
4) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
5) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
6) pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci,
7) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
8) prowadzenie domów pomocy społecznej,
9) świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

10. w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:
1) aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu,
2) prowadzenie Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni,

11. w zakresie przyjaznej przestrzeni publicznej i zrównoważonego transportu:
1) inicjowanie dyskusji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej gdyńskich dzielnic i osiedli,
2) promowanie zrównoważonego transportu (komunikacja miejska, rowerowa),

12. w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych i wolontariatu:
1) integracja społeczności lokalnych,
2) integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy,
3) promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu,
4) organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych, w zakresie regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych oraz współpracy organizacji z administracją publiczną,

13. w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej:
1) promowanie ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) tworzenie rozwiązań, włączających podmioty ekonomii społecznej w realizację zadań publicznych na szczeblu lokalnym,
3) inkubacja nowych podmiotów ekonomii społecznej i wspieranie ich rozwoju,

14. w zakresie współpracy międzynarodowej:
1) wspieranie międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej,
2) propagowanie wolontariatu międzynarodowego.


§ 4
Priorytetowe zadania publiczne

W 2012 roku za priorytetowe zadania publiczne uznaje działania wymienione w § 3, uznając je za niezbędne dla osiągnięcia celów głównych, zdefiniowanych w Rozdziale 1 Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015.

 

§ 5
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

1. W 2012 roku Program realizowany będzie m.in. poprzez powierzanie i/lub wpieranie realizacji zadań publicznych w trybach określonych w odpowiednich aktach normatywnych. Na realizację programu współpracy i konkursów ogłaszanych w 2012 roku w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także zadań wieloletnich realizowanych w oparciu o w/w tryb zostanie przeznaczona kwota w wysokości do 15 630 695 PLN. Szczegółowy harmonogram konkursów zostanie ogłoszony przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.
2. Na realizację Programu i innych trybów, aniżeli wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środki finansowe będą przekazywane w ramach wydatków zaplanowanych w działach budżetu miasta Gdyni w zależności od bieżących potrzeb.
3. Na wniosek organizacji pozarządowej lub/i w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb, Prezydent Miasta Gdyni ma mozliwość przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na realizację Programu.

 

§ 6
Sposób oceny realizacji Programu

1. W każdym czasie, wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać:
1) Radzie Miasta za pośrednictwem:
- Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,
- komisji właściwych w sferze zadań, o których mowa w § 3,
2) Prezydentowi Miasta za pośrednictwem:
- Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej,
- Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego,
- komórek i jednostek organizacyjnych gminy odpowiadających za realizację zadań, o których mowa w § 3.
2. Po przedstawieniu raportu z realizacji Programu Współpracy za rok 2011 odbędą się:
- spotkanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Aktywności Obywatelskiej z Gdyńską Radą Pożytku Publicznego,
- Pozarządowe Konsultacje Społeczne,
Spotkania te będą poświęcone analizie przebiegu współpracy pomiędzy gdyńskim samorządem i organizacjami pozarządowymi oraz dyskusji nad ewentualnymi propozycjami zmian w Programie Współpracy.
3. Raport z realizacji Programu Współpracy na rok 2012 zostanie przedstawiony w formie pisemnej Gdyńskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Radzie Miasta Gdyni i w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia 2013 roku, a także organizacjom pozarządowym podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego - spotkania plenarnego gdyńskich organizacji pozarządowych.
4. W zakresie oceny współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki:
1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
3) liczba rozwiązanych umów,
4) liczba otwartych konkursów ofert,
5) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych,
6) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników,
7) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,
8) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje,
9) liczba organizacji pozarządowych, które korzystały ze środków budżetu miasta i funduszy celowych w kwotach określonych w nizej wymienionych przedziałach - rocznie:
- do 5000 zł
- powyzej 5000 zł do 20000 zł
- powyżej 20000 do 50000 zł
- powyżej 50000 do 100000 zł
- powyżej 100000 zł;
10) łączna kwota środków, przekazanych organizacjom na realizację zadań udzielonych dotacji,
11)wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
12) ilość zadań, o których mowa w § 3, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
13) liczba uczestników szkoleń i konsultacji organizowanych przez miasto dla organizacji pozarządowych,
14) tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych,
15) podjęcie realizacji wieloletnich zadań zaspokajających potrzeby społeczne.

 

§ 7
Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji w zakresie jego tworzenia

Projekt Programu został przygotowany przez Prezydenta Miasta Gdyni i zgodnie z Rozdziałem 12 Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2015 przekazany członkom Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego do zaopiniowania. Został on także umieszczony na stronie Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl w części dotyczącej działalności organizacji pozarządowych z prośbą o wnoszenie opinii. Ponadto projekt Programu został rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych na wskazany przez nie w ankiecie adres poczty elektronicznej. Następnie został on przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni oraz wniesiony pod obrady Rady Miasta Gdyni.

 

§ 8

1. Prezydent miasta na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 3 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) lub odrębnych przepisach.
2. Dotacje, o których mowa w ustawie nie mogą być udzielone na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.
3. W roku 2012 udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych Miasta przewidziany jest w następujących zespołach:
1) Gdyńska Rada Pożytku Publicznego,
2) Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
3) Społeczna Komisja Mieszkaniowa,
4) Powiatowa Rada Zatrudnienia,
5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
7) Rada do Spraw Strategii,
8) Rada do Spraw Gdyńskich Seniorów,
9) Gdyńska Rada Rowerowa,
10) Rada Muzeum Miasta Gdyni,
11)Komisja Stypendialna,
12)Komisja Nagród Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych,
13)Komisja do spraw udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych,
14)Komisje konkursowe oceniające wnioski złożone w ramach konkursów dla Rad Dzielnic.

 

§ 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Krakowska
Data wytworzenia informacji: 29.04.2016
Data udostępnienia informacji: 29.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2016 13:50 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
29.04.2016 13:43 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
29.04.2016 13:41 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
29.04.2016 13:37 Dodanie informacji Justyna Krakowska