Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

UCHWAŁA Nr XLVII/1150/10
RADY MIASTA GDYNI
z 20 października 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Z uchwalonego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 wynika deklaracja kontynuacji długotrwałej i owocnej współpracy z III sektorem.
Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w nieoceniony sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Gdyni. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym.
Niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu gdyńskiego z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 realizowana ona będzie na zasadach powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa, suwerenności stron oraz pomocniczości i jawności.
Ustalenie wspólnych kierunków rozwoju współpracy gwarantuje harmonijny i sprawny jej przebieg. Wszelkie starania w tym zakresie służą gdynianom i Gdyni.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Rozdziału 15 § 1 Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 (Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/961/10 z 26.05.10 r.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 (zwany dalej Programem), który określa zadania, cele oraz zasady współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi oraz w Rozdziale 15 Wieloletniego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 (zwany dalej Programem Wieloletnim) uchwalonego przez Radę Miasta Gdyni w dniu 27 maja 2010 r.

§ 2
Cele szczegółowe

1. Program określa zakres i zasady współpracy, na podstawie których w 2011 roku osiągane są cele główne, określone w Rozdziale 1 Programu Wieloletniego, do których należą:
a. aktywizacja społeczności lokalnej;
b. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję;
c. zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
d. poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych;
e. wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców;
f. umożliwienie uzupełnianie usług świadczonych przez miasto;
g. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

2. Wymienione w ust. 1 cele osiągane są poprzez współpracę i realizację zadań w następujących obszarach:
a. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
b. ochrona i promocja zdrowia;
c. działania na rzecz seniorów;
d. profilaktyka uzależnień;
e. ekologia, ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
f. edukacja, oświata i wychowanie;
g. kultura i tradycja;
h. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży;
i. pomoc społeczna;
j. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
k. wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu;
l. współpraca międzynarodowa.

§ 3
Zakres przedmiotowy na poziomie szczegółowym

Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku są:

1. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a. działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji społecznej); sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu;
b. aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
c. działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów;
d. prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji;
e. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
f. działalność zmierzająca do zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa chronionego osób niepełnosprawnych intelektualnie;
g. wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością;

2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a. działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych;
b. działalność edukacyjna i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
c. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
d. domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS;

3. w zakresie działań na rzecz seniorów:
a. rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych;
b. integracja środowisk kombatanckich;
c. integracja międzypokoleniowa;
d. edukacja ustawiczna osób starszych;

4. w zakresie profilaktyki uzależnień:
a. rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości i ograniczanie popytu na narkotyki;
b. specjalistyczna pomoc uzależnionym oraz członkom ich rodzin;
c. prowadzenie klubów młodzieżowych, świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczych, profilaktyki środowiskowej, działań edukacyjnych, artystycznych i grup wsparcia, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią oraz inicjowanie dialogu ze środowiskiem młodzieżowym;
d. edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym, rozwijanie umiejętności indywidualnych;
e. edukacja i poradnictwo dla rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży;
f. tworzenie pozytywnych wzorców zachowań zdrowotnych;

5. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a. edukacja ekologiczna oraz włączanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym;
b. opieka nad bezdomnymi zwierzętami;

6. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
a. działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, popularyzacja wiedzy morskiej, tradycji morskich i historii Marynarki RP;
b. wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
c. edukacja dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych;
d. zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
e. prowadzenie przedszkoli i szkół niepublicznych;

7. w zakresie kultury i tradycji:
a. organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych, baletowych i tańca współczesnego; organizacja konkursów z zakresu kultury;
b. organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji;
c. kultywowanie lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury;
d. wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, kulturze lub historii Gdyni, z wykorzystaniem rożnych nośników zapisu, realizowanych na zasadach działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą;
e. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f. działalność na rzecz mniejszości narodowych;

8. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:
a. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;
b. organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych;

9. w zakresie pomocy społecznej:
a. zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności;
b. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;
c. prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
d. pomoc rzeczowa, Żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji Życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci;
e. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
f. prowadzenie domów pomocy społecznej;
g. świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

10. w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:
a. aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu;
b. prowadzenie Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni;

11. w zakresie wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu:
a. integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy;
b. promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu;
c. organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania środków publicznych z budżetu gminy i z funduszy Unii Europejskiej oraz w zakresie regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych;

12. w zakresie współpracy międzynarodowej:
a. wspieranie międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej;
b. propagowanie wolontariatu międzynarodowego.

§ 4
Priorytetowe zadania publiczne

W 2011 roku za priorytetowe zadania publiczne uznaje się wszystkie działania wymienione w § 3, które niezbędne są w osiągnięciu celów głównych, zdefiniowanych w Rozdziale 1 Programu Wieloletniego.

 

§ 5
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

1. W 2011 roku Program realizowany będzie m.in. poprzez powierzanie i/lub wpieranie realizacji zadań publicznych w trybach określonych różnymi aktami normatywnymi. W zależności od obszarów, jakich dotyczyć będą działania oraz podjętych form, mogą być to tryby określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także tryby przewidziane w innych aktach prawnych.

2. Na realizację programu współpracy i konkursów ogłaszanych w 2011 roku w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także zadań wieloletnich realizowanych w oparciu o w/w tryb zostanie przeznaczona kwota w wysokości 7.047.529,00 PLN. Szczegółowy harmonogram konkursów zostanie ogłoszony przez prezydenta w drodze zarządzenia.

3. Na realizację Programu i innych trybów, aniżeli wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środki finansowe będą przekazywane w ramach wydatków zaplanowanych w działach budżetu Miasta Gdyni w zależności od bieżących potrzeb.

4. Na wniosek organizacji pozarządowej lub/i w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb, prezydent miasta ma możliwość przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na realizację Programu.

 

§ 6
Sposób oceny realizacji Programu

1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub komisji właściwych w sferze zadań, o których mowa w § 3 oraz Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Organizacji Pozarządowych lub właściwych komórek i jednostek organizacyjnych gminy.

2. Na spotkaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Organizacji Pozarządowych z przedstawicielami Komisji Konsultacyjnej, które odbędzie się w maju 2011 roku, oraz podczas Pozarządowych Konsultacji Społecznych organizowanych w maju i/lub czerwcu 2011 roku analizowane będą zapisy Programu obowiązującego w 2011 roku i przebieg współpracy.

3. Raport z realizacji Programu zostanie przedstawiony w formie pisemnej Gdyńskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Radzie Miasta Gdyni do dnia 30 kwietnia 2012 roku, a także organizacjom pozarządowym podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego - spotkania plenarnego gdyńskich organizacji pozarządowych, które odbędzie się w czerwcu 2012 roku.

4. W zakresie oceny współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki:

a. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
b. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
c. liczba umów zerwanych lub unieważnionych;
d. liczba otwartych konkursów ofert;
e. liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych;
f. liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników;
g. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje;
h. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje;
i. liczba organizacji pozarządowych, które korzystały ze środków budżetu miasta i funduszy celowych w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach - rocznie:
- do 5000 zł;
- powyżej 5000 zł do 20000 zł;
- powyżej 20000 zł;
j. wysokość kwot udzielonych dotacji;
k. wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych; ilość zadań, o których mowa w § 3, których realizację zlecono
organizacjom pozarządowym;
m. tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych;
n. podjęcie realizacji wieloletnich zadań zaspokajających potrzeby społeczne.

 

§ 7
Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji w zakresie jego tworzenia

Projekt Programu został przygotowany przez Prezydenta Miasta Gdyni i przekazany członkom Komisji Konsultacyjnej do zaopiniowania. Został on takŜe umieszczony na stronie Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl w części dotyczącej działalności organizacji pozarządowych, o czym poinformowano wszystkie organizacje pozarządowe za pośrednictwem biuletynu Ratusz wraz z prośbą o wnoszenie opinii. Ponadto projekt Programu został rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych na wskazany przez nie w ankiecie adres poczty elektronicznej. Następnie został on przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni oraz wniesiony pod obrady Rady Miasta Gdyni.

 

§ 8

1. Prezydent miasta na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 3 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) lub odrębnych przepisach.
2. Dotacje, o których mowa w ustawie nie mogą być udzielone na:
a. przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów;
b. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
d. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
e. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
f. działalność polityczną lub religijną.
3. W roku 2011 udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych Miasta przewidziany jest w następujących zespołach:
a. Komisja Konsultacyjna;
b. Gdyńska Rada Pożytku Publicznego;
c. Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
d. Społeczna Komisja Mieszkaniowa;
e. Powiatowa Rada Zatrudnienia;
f. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
g. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna;
h. Rada do Spraw Strategii;
i. Rada do Spraw Gdyńskich Seniorów;
j. Rada Muzeum Miasta Gdyni;
k. Komisja Stypendialna;
l. Komisja Nagród Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych;
m. Komisja do spraw udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych;
n. Komisje konkursowe oceniające wnioski złożone w ramach konkursów dla Rad Dzielnic.

 

§ 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

 

Sprawozdanie ze współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Krakowska
Data wytworzenia informacji: 28.04.2016
Data udostępnienia informacji: 28.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2016 13:49 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
28.04.2016 16:49 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
28.04.2016 16:45 Dodanie informacji Justyna Krakowska