Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z realizacji

UCHWAŁA Nr XXXIV/765 /09

RADY MIASTA GDYNI

z 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.

Z uchwalonego Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 wynika deklaracja Rady Miasta Gdyni kontynuacji długotrwałej i owocnej współpracy z III sektorem. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w nieoceniony sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Gdyni. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym.

Niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu gdyńskiego z organizacjami pozarządowymi. Wzorem lat ubiegłych realizowana ona będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności . Ustalenie wspólnych kierunków rozwoju współpracy gwarantuje harmonijny i sprawny jej przebieg. Wszelkie starania w tym zakresie służą gdynianom i Gdyni.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 (zwany dalej Programem współpracy), który określa zadania w zakresie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.

§2

Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku są:


1. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji społecznej); sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu;

2) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;

3) działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów;

4) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji;

5) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6) działalność zmierzająca do zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa chronionego osób niepełnosprawnych intelektualnie;

7) wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością;


2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

1) działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych;

2) działalność edukacyjna i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

3) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;

4) domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS;

3. w zakresie działań na rzecz seniorów:

1) rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych;

2) integracja środowisk kombatanckich;

3) integracja międzypokoleniowa;

4) edukacja ustawiczna osób starszych;

4. w zakresie profilaktyki uzależnień:

1) rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości i ograniczanie popytu na narkotyki;

2) specjalistyczna pomoc uzależnionym oraz członkom ich rodzin;

3) prowadzenie klubów młodzieżowych, świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczych, profilaktyki środowiskowej, działań edukacyjnych, artystycznych i grup wsparcia, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią oraz inicjowanie dialogu ze środowiskiem młodzieżowym;

4) edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym, rozwijanie umiejętności indywidualnych;

5) edukacja i poradnictwo dla rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży;

6) tworzenie pozytywnych wzorców zachowań zdrowotnych;

5. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1) edukacja ekologiczna oraz włączanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym;

2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami;

6. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:

1) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, popularyzacja wiedzy morskiej, tradycji morskich i historii Marynarki RP;

2) wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

3) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych;

4) zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

5) prowadzenie przedszkoli i szkół niepublicznych;

7. w zakresie kultury i tradycji:

1) organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych, baletowych i tańca współczesnego; organizacja konkursów z zakresu kultury;

2) organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji;

3) kultywowanie lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury;

4) wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, kulturze lub historii Gdyni, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, realizowanych na zasadach działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą;

5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6) działalność na rzecz mniejszości narodowych;

8. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;

2) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych;

9. w zakresie pomocy społecznej:

1) zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności;

2) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;

3) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

4) pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci;

5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

6) prowadzenie domów pomocy społecznej;

7) świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

10. w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

1) aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu;

2) prowadzenie Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni;

11. w zakresie wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu:

1) integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy;

2) promocja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu;

3) organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania środków publicznych z budżetu gminy i z funduszy Unii Europejskiej oraz w zakresie regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych;

12. w zakresie współpracy międzynarodowej:

1) wspieranie międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej;

2) propagowanie wolontariatu międzynarodowego.

§3

1. Prezydent miasta na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 2 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) lub odrębnych przepisach.

2. Dotacje, o których mowa w ustawie nie mogą być udzielone na:

1) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów;

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;

6) działalność polityczną lub religijną.

§4

1. W roku 2010 udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych Miasta przewidziany jest w następujących zespołach:

1) Komisja Konsultacyjna;

2) Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

3) Społeczna Komisja Mieszkaniowa;

4) Powiatowa Rada Zatrudnienia;

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6) Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna;

7) Rada do Spraw Strategii;

8) Rada do Spraw Gdyńskich Seniorów;

9) Rada Muzeum Miasta Gdyni;

10) Komisja Stypendialna;

11) Komisja Nagród Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych;
12) Komisja do spraw udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych;

13) Rady Dzielnic.

2. Gdyńskie Forum Pozarządowe - spotkanie plenarne organizacji pozarządowych, odbędzie się w czerwcu 2010 roku.

§5

1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub komisji właściwych w sferze zadań, o których mowa w § 2 oraz Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych lub właściwych komórek i jednostek organizacyjnych gminy.

2. Na spotkaniu Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych z przedstawicielami Komisji Konsultacyjnej, które odbędzie się w maju 2010 roku, analizowane będą zapisy programu obowiązującego w 2009 roku i przebieg współpracy.

3. W zakresie oceny współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki:

1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

3) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;

4) liczba otwartych konkursów ofert;

5) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych;

6) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników;

7) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje;

8) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje;

9) liczba organizacji pozarządowych, które korzystały ze środków budżetu miasta i funduszy celowych w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach – rocznie:

a) do 5000 zł;

b) powyżej 5000 zł do 20000 zł;

c) powyżej 20000 zł;

10) wysokość kwot udzielonych dotacji;

11) wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych;

12) ilość zadań, o których mowa w § 2, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym;

13) tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych;

14) podjęcie realizacji wieloletnich zadań zaspokajających potrzeby społeczne.


§6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Wiceprzewodnicząca

Rady Miasta Gdyni

 Joanna Zielińska


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Marek _Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 26.08.2009
Data udostępnienia informacji: 11.09.2009
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2011 15:37 Korekta Salwiusz Marchel
13.07.2011 13:55 Korekta Salwiusz Marchel
13.07.2011 13:52 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel