Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2010 r. i raport z jego realizacji

Rada Miasta Gdyni w dniu 16.12.2009 r. Uchwałą Nr XXXVIII/848/09 przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2010 r.

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W  GDYNI   NA   2010 r.   
I.                  WPROWADZENIE.
Gdyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi ważny element Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.Realizacja programu  prowadzona jest w oparciu o akty prawne:
- Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002 r. z późn. zm.)
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010
- Narodowy Program Zdrowia  na lata 2007-2015
- Gdyńska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2011 przyjęta Uchwałą Rady Miasta nr XVII/417/08 z dnia 27.02.2008 r.  
 REALIZATORAMI GMINNEGO PROGRAMU są niżej wymienione instytucje i placówki, funkcjonujące na terenie Miasta Gdyni:

 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
 • Edukacyjna Klinika Centrum Arrupe. Poradnia Profilaktyki Uzależnień,
 • Centrum Zdrowia Psychicznego,
 • placówki ochrony zdrowia,
 • placówki edukacji,
 • Komenda Miejskiej Policji,
 • Straż Miejska ,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
 • organizacje pozarządowe,
 • parafie .
 Program prowadzony jest zgodnie z zasadami:
1)      partnerstwa
2)      systemowości
3)      realizmu
4)      kontekstu  innych uzależnień
5)      dostępu do informacji.  
   II.                DIAGNOZA.  
O skali zjawiska alkoholizmu na poziomie lokalnym mówią nam dane uzyskane z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Straży Miejskiej, SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Skalę problemu wśród młodzieży i osób nieletnich pokazują również wyniki badań przeprowadzonych w 2007 r.  przez Pracownię Badań Społecznych DGA Spółka z o.o. z siedziba w Sopocie. 
·        Wykroczenia porządkoweWyniki kontroli prowadzonej przez Straż Miejską w Gdyni w związku z przestrzeganiem zapisu art. 43 i 45 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawia  tabela nr 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tabela Tabela nr 1 : Wyniki kontroli prowadzonej przez Straż Miejską w związku z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości” za okres 2007-2008  
Lp.Na podstawie art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości – kategorie działań 20072008
1.2.3.4.
1.Mandaty129375
2.Pouczenia8491417
3.Wnioski do sądu618
Źródło: Straż Miejska w Gdynia 
Analizując powyższe dane liczbowe  w przedziale czasowym 2007-2008 zauważamy istotny  wzrost w 2008 r. liczby kar (trzykrotnie w przypadku  mandatów) nałożonych przez Straż Miejską w aspekcie przestrzegania przepisów  „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości”. Wyniki działań policji w zakresie respektowania zapisów „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości”, w szczególności art. 43 i 45 obrazuje tabela nr 2. 
Tabela nr 2 : Wyniki kontroli prowadzonej przez KMP w związku z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości”  za okres 2007-2008
Lp.Na podstawie art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości – kategorie działań20072008
1.2.3.4.
1.Mandaty81659593
2.Wnioski do sądu259933
3.Kontrola miejsc spożywania i podawania napojów alkoholowych75146481
4.Wnioski do Komisji w spr.  leczenia odwykowego 3391
Źródło: Komenda Miejska Policji w Gdyni
 Prowadzone przez policję kontrole w zakresie respektowania ustawy jak wyżej (tabela nr 2)  zaskutkowały trzykrotnym zwiększeniem liczby wniosków skierowanych do komisji o rozpoczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, jak i wniosków skierowanych do sądu .W 2008 r. w czasie kontroli drogowych na terenie Gdyni funkcjonariusze policji odnotowali 262 przypadki nietrzeźwych kierowców.W zakresie ograniczenia zjawiska alkoholizmu i często towarzyszącej przemocy w rodzinie liczba interwencji udzielonych przez policję w latach 2007-2008 pozostaje na poziomie 320. Analogicznie przestawia się sytuacja z ilością sprawców przemocy – ok. 200 osób.
·        Interwencje, pomoc osobom z problemem alkoholowym
SPZOZ  Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w 2008 r. pomocy udzieliła ogółem 719 osobom będących pod wpływem alkoholu. Dla porównania w roku poprzedzającym tj. w 2007 r. z pomocy pogotowia skorzystało 2134 osób w stanie upojenia alkoholowego. Różnice w wykazanych liczbach interwencji wynikają z innego sposobu rejestracji przez pogotowie danych dotyczących klasyfikacji schorzeń za 2008 r. i za 2007 r. Dane za 2008 r. dotyczą osób, u których jako podstawową jednostkę chorobową potraktowano upojenie alkoholowe, natomiast dane za 2007 r. oprócz upojenia alkoholowego obejmują inne towarzyszące jednostki chorobowe typu uraz głowy, ból w klatce piersiowej.W 2008 r. z usług Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  będącej w strukturze Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnienia w Gdyni skorzystało 1074 osób uzależnionych od alkoholu. Zestawienie porównawcze zarejestrowanych osób uzależnionych wraz z liczbą udzielonych świadczeń medycznych za  okres trzech lat ilustruje tabela nr 3. 
Tabela nr 3: Liczba zarejestrowanych osób uzależnionych od alkoholu  za okres 2008-2006 wraz z liczbą świadczeń zdrowotnych
ROK 200820072006
ZarejestrowaniUzależnieni107411231249
Zarejestrowani współuzależnieni540 542555
ŚwiadczeniaIndywidualne651161366378
ŚwiadczeniaGrupowe*125861105312347
Źródło: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Gdyni 
Powyższe dane porównawcze za okres 2006-2008 wskazują na spadek liczby zarejestrowanych pacjentów, natomiast widoczny jest wzrost liczy świadczeń udzielonych przez OPiTU.  Pozytywne zjawisko zwiększenia liczby świadczeń indywidualnych i grupowych można uzasadnić większą motywacją pacjentów ośrodka do walki z chorobą alkoholową, tym samym potwierdza jakość oferty ośrodka. Należy nadmienić, że spadek liczby rejestrowanych uzależnionych w placówkach odwykowych jest ogólnopolską tendencją obserwowaną od dwóch lat, co potwierdzają badania i statystyki prowadzone przez PARPA[1]. Ponadto w miesiącach lipiec – sierpień 2008 r. OPiTU organizował wczasy terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym. Z oferty ogółem skorzystało 90 osób, w tym 44 osoby dorosłe i 46 dzieci.         
   Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż w 2008 r. z pomocy społecznej skorzystało 426 rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu. Liczba osób w tych rodzinach wynosi 667. W 2007 r. pomocą społeczną  ( np. zasiłek stały, okresowy, obiady w barze, szkole) objęto 478 rodzin z problemem alkoholowym, w których liczba osób wynosiła 788 osób.         
    W ostatnim dniu grudnia  2008  r. uruchomiono Interwencyjny Punkt Noclegowy przy ul. Janka Wiśniewskiego 24. Punkt prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  realizuje 3 funkcje: interwencyjne noclegi dla osób dla osób bezdomnych (10 miejsc), noclegi i opieka medyczna dla osób nietrzeźwych i upojonych alkoholem (10 miejsc dla mężczyzn i 3 dla kobiet) i schronisko całodobowe, które planowano uruchomić we wrześniu 2009 r. (20 miejsc). Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – na zlecenie Miasta - prowadzi  również schronisko dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu i znajdujących się w stanie nietrzeźwości przy ul. Janka z Kolna 28. Dysponuje 25 miejscami. W 2008 r. z pomocy skorzystały  63 osoby, 94 osoby zostały przyjęte interwencyjnie, a 5 osób skierowano na terapię w ośrodkach stacjonarnych. ·    
    Badania ankietowe
W 2007 r. Pracownia Badań Społecznych DGA Spółka z o.o. wykonała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego badania pn. „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną”. Celem badania była diagnoza rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych, w tym  alkoholu przez młodzież.W badaniach w województwie pomorskim uczestniczyło 100 klas, w tym: 50 klas trzecich gimnazjalnych i 50 klas drugich szkół pomadgimnazjalnych. Ogółem badaniami objęto 2257 uczniów z podziałem na:-  1000 uczniów klas trzecich gimnazjum-  1257  uczniów klas drugich ponadgimnazjalnych.W procesie badawczym udział brało 5 gdyńskich szkół, co stanowi 10% populacji badanych uczniów.      
      Jak pokazują wyniki badań napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją uzależniającą wśród młodzieży. Wyniki badań w części dot. powszechności picia alkoholu w grupie uczniów klas III gimnazjalnych prezentuje wykres nr 1.    
  Skalę powszechności picia alkoholu przez uczniów II klas ponadgimnazjalnych  przestawia wykres nr 2. W przeciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie napoje alkoholowe piło 64% uczniów trzecich klas gimnazjów i 86% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych.  W badaniach obserwuje się trend wyrównywania  się zachowań ryzykownych wśród dziewcząt  i chłopców.Natomiast - również w tym samym przedziale czasowym tj.  ostatnich 30 dni - upiło się 16% uczniów trzecich klas gimnazjów i 23% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki badań potwierdzają, iż picie alkoholu przez młodzież staje się powoli statystyczną normą zachowawczą.    
III.           CEL I ZADANIA PROGRAMU.
 Cel główny gminnego programu jest: OGRANICZENIE SPOŻYCIA ALKOHOLU I ZWIĄZANYCH Z TYM SZKÓD ZDROWOTNYCH  I  SPOŁECZNYCH Realizacja celu następuje w trzech niżej wymienionych obszarach działania:
 1. PROFILAKTYKA
 2. LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH
 3. BADANIA, MONITORING I EWALUACJA
  AD. 1. PROFILAKTYKA
Cel:
·        Rozwijanie zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej obejmującego środowisko szkolne, rodzinne, społeczność lokalną.
·        Podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.
·        Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości. 
   Cele szczegółowe i zadania
1.1 Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, kreowanie alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci, młodzież – działania prowadzone wobec następujących grup społecznych. 
1)      Dzieci i młodzież:- programy profilaktyczne w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,- wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się,- programy środowiskowe (pozaszkolne) realizowane przez uprawnione podmioty,- wspieranie środowisk zaangażowanych w promowanie zdrowego stylu życia i abstynencji  (GOSiR),- promowanie różnorodnych form aktywności dzieci i młodzieży poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, konkursów, przeglądów małych form teatralnych,- wspieranie pozytywnych postaw wśród młodzieży w zakresie pomocy potrzebującym – konkurs „Ośmiu Wspaniałych”,- dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,- wspomaganie wyposażenia placówek oświatowych niezbędnego do realizacji programów profilaktycznych. 
2)      Rodzice i pedagodzy:- działania edukacyjne, warsztaty dla rodziców (np. „Szkoła dla Rodziców”), którzy mają problemy wychowawcze lub których dzieci piją, upijają się (OPITU, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły), konferencje, seminaria, - szkolenia wychowawców, nauczycieli i instruktorów oraz podejmowanie interwencji w sytuacjach problemowych. 
3)      Dorośli / społeczność lokalna:- lokalne i ogólnopolskie kampanie edukacyjne, konferencje, prowadzenie systemu informacji – lokalna prasa, media, tablice informacyjne, internet.
 1.2.      Popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, jej skutkach, a także o możliwości uzyskania pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin
1)      Informacje na temat szkodliwego działania alkoholu i możliwości powstania uzależnienia, w tym informowanie o toksycznym działaniu alkoholu na rozwój płodu i rozwój dzieci.
2)      Popularyzowanie wiedzy o chorobie alkoholowej w formie informatorów i ulotek udostępnianych przez instytucje (szkoły, przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, policja  ), a także organizacje pozarządowe.
3)      Wykorzystywanie środków masowego przekazu ( Ratusz, lokalna prasa, TV, internet) do informowania o adresach instytucji i organizacji, w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną. 
 1.3.      Wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. 
1)      Działania edukacyjne.
2)      Działanie interwencyjno-sprawdzające. 
1.4. Przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych oraz przestrzeganie przez sprzedawców napojów alkoholowych założeń Ustawy o wychowaniu w trzeźwości ….
1)      Eliminacja zjawiska spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, szczególnie placach, parkach, ulicach przy wykorzystaniu m.in. patroli prewencyjnych pełnionych w czasie ponadnormatywnym oraz systemu monitoringu miejskiego.
2)      Systematyczna kontrola punktów sprzedaży i spożywania alkoholu, w szczególności realizowanie przez sprzedawców założeń Ustawy o wychowaniu w trzeźwości … w odniesieniu do osób niepełnoletnich
3)      Realizacja procedur zmierzających do odbierania zezwoleń na sprzedaż alkoholu  przedsiębiorcom nie stosującym się do wymogów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości…” 
 AD. 2. LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH
Cel: Systematyczne podnoszenie poziomu opieki nad stanem zdrowia somatycznego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin (dorosłych i dzieci).
 Cele szczegółowe i zadania :
2.1.      Pomoc medyczna, terapeutyczna dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin realizowana przez OPITU: 
1) Oferty porad psychologicznych, terapeutycznych i lekarskich – świadczenia indywidualne i grupowe.
2)      Różnorodność form terapii: w systemie oddziału dziennego i w systemie ambulatoryjnym.
3)      Tworzenie rozszerzonych form terapii poprzez grupy wsparcia, grupy motywacyjne, zapobiegania nawrotom choroby, grupy pracy nad systemem wartości w trzeźwieniu.
4)      Oferowanie pomocy współuzależnionym:
a)      Programy terapii podstawowej i pogłębionej dla współuzależnionych.
b)      Programy terapii DDA.
c)      Programy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu.  
2.2. Pomoc osobom z podwójną diagnozą , tj. uzależnionym od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych  i choroby psychicznej .
1) Realizacja programu pn. „Podwójny Problem” przy współudziale organizacji pozarządowych.  
2.3. Zwiększenie skuteczności motywowania do podjęcia i kontynuacji leczenia odwykowego . 
1)      Informowanie i propagowanie wiedzy o instytucjach i organizacjach, które oferują pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom.2)      Doskonalenie i inicjowanie przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień i inne placówki nowych form terapeutycznych celem podwyższenia motywacji do podjęcia  i kontynuowania leczenia.
3)      Kontynuacja programu podnoszenia kwalifikacji (certyfikowania) pracowników leczenia odwykowego.
4)      Współpraca GKRPA z OPITU w zakresie realizacji procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego .
5)      Popularyzowanie informacji i wiedzy o Ruchu AA i miejscach spotkań grup.
6)      Finansowanie działalności punktów konsultacyjnych. 
7)      Finansowanie kosztów sądowych w związku z procedurą przymusu leczenia uzależnienia od alkoholu.  
2.4.      Wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu: 
1)      Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
2)      Uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Ciąża bez alkoholu”.
3)      Objęcie wsparciem i terapią dzieci z syndromem FAS oraz ich rodziny.
4)      Organizacja wypoczynku dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
5)      Prowadzenie grup gimnazjalnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
6)      Informowanie o możliwości uzyskania pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Zespole Placówek Specjalistycznych im.K.Lisieckiego „Dziadka”,   Poradni Dziecka Krzywdzonego.
7)      Pomoc prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin.
8)      Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy społecznej np. zasiłki, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych.
9)      Realizacja projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie”.
10)  Realizacja projektów socjalnych mających na celu: podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, pomoc w nauce dzieciom z udziałem wolontariuszy, zajęcia biblioterapii skierowane do dzieci mających problemy emocjonalne, zajęcia edukacyjno-dydaktyczne  z dziećmi prowadzone na terenie bibliotek .
11)  Organizowanie spotkań, wycieczek i innych form, których uczestnikami są rodziny z problemem alkoholowym.
12)  Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne członków rodzin z problemem alkoholowym. 
  2.5.      Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie:
2.5.1.Umacnianie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (w tym m.in.: współpraca realizatorów Gminnego programu.. z zespołami interdyscyplinarnymi w zakresie patologii społecznych).
2.5.2.Wspieranie realizacji programów profilaktyki przemocy, m.in. prowadzenie szkoleń dla służb zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku przemocy, w tym prowadzenie przez OPiTU szkoleń z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla grup zawodowych kontaktujących się w pracy z pacjentem uzależnionym  i/lub doświadczonym przemocy, i ich rodzinach. 
2.5.3.Organizowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie  (ośrodek interwencji kryzysowej, schroniska, punkty konsultacyjne, placówki udzielające pomocy dzieciom - ofiarom przemocy w rodzinie).  
2.6.      Prowadzenie schroniska dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu. 
2.7.      Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości. 
2.8.      Ograniczenie szkód zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu w okresie ciąży.
2.8.1. Organizowanie szkoleń dla grup zawodowych z zakresu Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS)/ Alkoholowego Efektu Płodowego (FAE) . 
 AD. 3. BADANIA, MONITORING I EWALUACJA
Cel:
 ·        Doskonalenie systemu informacji i monitorowania prowadzonych działań profilaktycznych oraz zjawiska alkoholizmu w naszym mieście niezbędnego do prowadzenia skutecznej polityki  z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
·        Ocena stanu zagrożenia problemami alkoholowymi na terenie miasta. 
ZADANIA:
1)     Wymiana informacji pomiędzy instytucjami, organizacjami odpowiedzialnymi za politykę antyalkoholową na poziomie lokalnym.2)      Zbieranie i analiza danych statystycznych uzyskanych od instytucji zajmujących się działalnością interwencyjną, profilaktyczną, terapeutyczną i leczniczą.
3)      Prowadzenie działań oceniających rodzaj i stopień zagrożenia uzależnieniem od alkoholu oraz monitorujących skuteczność realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych.  
IV.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1.            Sposób finansowania: Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z budżetu Miasta Gdyni, środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dotacji zewnętrznych.
 2.          Stały monitoring realizacji zadań merytorycznych programu wraz ze sprawozdawczością prowadzi Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni . 
3.            Wynagrodzenie członków Komisji
3.1. Członkowie Komisji nie będący Wiceprezydentami otrzymują za obecność na posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie w wysokości 4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego kwartalnie dla celów rewaloryzacji rent i emerytur przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Wynagrodzenie to przysługuje za każde posiedzenia Komisji. Podstawę stwierdzenia obecności na posiedzeniu Komisji stanowi podpis członka Komisji złożony na liście obecności w trakcie posiedzenia.
3.2. Koszty szkoleń, podróży służbowych i diet członków Komisji związanych z pełnieniem funkcji członka Komisji pokrywane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Decyzje o skierowaniu na szkolenie podejmuje Prezydent Miasta na wniosek przewodniczącego Komisji. 
4.          Nadzór nad realizacją programu sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.        
W dniu 24.05.2011 r. Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni Zarządzeniem nr 2023/11/VI/O przyjęło Raport z realizacji w 2010 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Treść raportu TUTAJ 

[1] PARPA- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Katarzyna Janiszewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.12.2009
Data udostępnienia informacji: 16.12.2009
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2011 12:00 Korekta Dorota Nelke
07.06.2011 12:08 Dodanie informacji Katarzyna Janiszewska