Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2010 wraz z raportem z realizacji

Uchwałą Nr XXVI/606/08 z dnia 17.12.2008 r. Rada Miasta Gdyni przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania  Narkomanii na lata 2009-2010


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GDYNI NA LATA 2009 - 2010

I. WPROWADZENIE

Profilaktyka uzależnienia od środków psychoaktywnych jest jednym z istotnych elementów Gdyńskiej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
.
Prowadzona jest w oparciu o akty prawne:
- Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 r. z późn. zm.)
- Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010
- Gdyńska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2011 przyjęta Uchwałą Rady Miasta nr XVII/417/08 z dnia 27.02.2008 r.

Ustawodawca nakładając na samorządy zadania z zakresu profilaktyki uzależniania od środków
psychoaktywnych wskazuje na konieczność współpracy wszystkich podmiotów działających na szczeblu
lokalnym w budowaniu spójnej strategii przeciwdziałania narkomanii.

REALIZATORAMI GMINNEGO PROGRAMU SĄ:
• Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
• poradnie profilaktyki uzależnień prowadzone przez uprawnione podmioty,
• Komenda Miejskiej Policji,
• Straż Miejska,
• placówki edukacji,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
• Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
• Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
• organizacje pozarządowe,
• placówki ochrony zdrowia.

Realizacja programu prowadzona jest zgodnie z zasadami:
1) współpracy
2) systemowości
3) realizmu
4) kontekstu innych uzależnień
5) dostępu do informacji


II. DIAGNOZA

DANE OGÓLNOPOLSKIE
W 2007 r. przeprowadzono badania ankietowe wśród młodzieży trzecich klas gimnazjum oraz drugich klas
ponadgimnazjalnych[1]. Wyniki tych badań wskazują, że używanie narkotyków przez nastolatków nie jest
zjawiskiem incydentalnym. W porównaniu z wynikami badań z lat ubiegłych (2003 r., 1999 r., 1995 r.) zauważa
się załamanie trendu wzrostowego eksperymentowania z substancji.
Narkotykami najczęściej wskazanymi przez młodzież jako te, które zażyła chociaż raz w życiu są:
marihuana i haszysz (15,7% gimnazjalistów klas trzecich i 27,9% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych), leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza (15,8% w pierwszej grupie i 19% w drugiej grupie). Gimnazjaliści wskazywali również na substancje wziewne - 8,2% respondentów. W grupie ponadgimnazjalnej respondenci wskazywali na amfetaminę - 7,8%. Chłopcy najczęściej wskazywali marihuanę i haszysz, a dziewczęta na leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza.

DANE LOKALNE

Komenda Miejska Policji jest głównym źródłem informacji o skali zjawiska narkomanii w Gdyni. W 2007 r.  funkcjonariusze policji wykazali, iż dominującym rodzajem narkotyku wśród nieletnich - analogicznie jak w danych ogólnopolskich - jest marihuana. W porównaniu z latami ubiegłymi nastąpił spadek w liczbie przypadków handlu narkotykami na terenie szkół oraz w ich rejonie. Zaobserwowano również spadek w liczbie nieletnich zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe.
Przestępstwa popełnione w 2007 w świetle przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii z uwzględnieniem podziału na poszczególne komisariaty przedstawia tabela nr 1.

Jednostka
Przestępstwa wykryte
Czyny nieletnich
Ogółem podejrzanych

w tym nieletnich

KP Śródmieście
63
-
43
-
KP Wzg. św. Maksymiliana
41
-
22
-
KP Chylonia
72
1
42
1
KP Karwiny
26
8
22
5
KP Oksywie
42
20
23
3
KP Witomino
32
-
11
-
Ogółem
276
29
163
9
Tabela nr 1: Przestępstwa popełnione w świetle Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani
Źródło: Komenda Miejska Policji w Gdyni

Z danych Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w 2007 r. wynika, iż w 2007 r. miały miejsce 23
przypadki zatrucia narkotykami.
W 2007 r. z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni skorzystało 19 rodzin z problemem
narkomanii, w których ogółem liczba osób wynosiła 26.
W działającej od 01.06.2005 roku Przychodni Terapii Uzależnień od Substancji Psychaktywnych i
Współuzależnienia liczba zarejestrowanych pacjentów - w przedziałach wiekowych w latach 2006 i 2007
- przedstawia się następująco:

WIEK
2006
2007
Poniżej i 14 lat
9
9
15 lat
4
11
16 lat
24
13
17 lat
32
27
18 lat
30
18
19-21 lat
44
50
22-30 lat
95
105
Powyżej 30 lat
60
84
ogółem
298
317
Tabela nr 2: Liczba zarejestrowanych pacjentów w przedziałach wiekowych
Źródło. Przychodnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych i Wspóluzależnienia.


Liczba zarejestrowanych pacjentów wg rodzaju uzależnienia - w latach 2006 i 2007, zgodnie z Międzynarodową
Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) wynosi:


Klasyfikacja według
ICD-10
Używanie szkodliwe
Zespół uzależnienia
Łącznie zarejestrowanych
2006
2007
2006
2007
2006
2007
F.11 (opiaty)
2
3
22
32
24
35
F.12 (kanabinole)
22
9
29
27
51
36
F.13 (nasenne, uspokajające)

-
4


8
14


8
18

F.14 (kokaina)
1
2
2
3
3
5
F.15 (śr.pobudzające)
9
5
19
21
28
26
F.16 (halucynogeny)
-
-
1
1
1
1
F.17 (nikotyna)
2
-
4
8
6
8
F.18. (s.wziewne)
5
1
2
1
7
2
F.19 (mieszane)
33
19
123
119
156
138
Inne
9
35
-
-
9
35
ogółem
83
78
210
226
293
304
Tabela nr 3:. Liczba zarejestrowanych pacjentów wg rodzaju uzależnienia w latach 2006 i 2007.
Źródło. Przychodnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych i Wspóluzależnienia

Widoczny jest wzrost zarejestrowanych przypadków osób leczonych z powodu zażywania opiatów. Z danych
europejskich, wynika iż większość pacjentów zażywających opiaty i uzależnionych od nich zgłaszała się do
leczenia specjalistycznego po trzech do siedmiu latach regularnego zażywania narkotyku.
Od dnia 15 maja 2008 r. , na terenie Przychodni Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych i
Współuzależnienia w Gdyni, przy ul. Chrzanowskiego, rozpoczęła działalność Poradnia Terapii Uzależnień.
W poradni przyjmowani są pacjenci uzależnieni od hazardu i innych uzależnień niechemicznych.
Ponadto od 22 września 2008 r. rozpoczął świadczenie usług Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od
środków psychoaktywnych.III. CEL I ZADANIA PROGRAMU

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określa kierunki działań, jakie gmina zobowiązana jest prowadzić
przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z powyższym celem głównym gminnego programu jest:

OGRANICZENIE UŻYWANIA NARKOTYKÓW I ZWIĄZANYCH Z TYM PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Na poziomie gminnym w/wskazany cel realizowany jest w następujących obszarach działania:
  1. PROFILAKTYKA
  2. LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH
  3. BADANIA, MONITORING I EWALUACJA

AD. 1.

* * *  PROFILAKTYKA  * * *

Cel: Zatrzymanie wzrostu rozpowszechniania i używania środków psychoaktywnych, podniesienie poziomu
świadomości społecznej w zakresie problemów narkomanii w gminie.

Cele szczegółowe i zadania:

1.1. Zwiększenie skuteczności oraz podniesienie jakości realizowanych działań profilaktycznych wśród dzieci
i młodzieży
.
ZADANIA:
1) Wspieranie szkół w realizacji programów profilaktycznych: np.: warsztatów psychologicznych, szkoły komunikacji, programów radzenia sobie ze stresem i agresją, warsztatów kształtujących postawy asertywne, zajęć wychowawczych związanych z źródłami i skutkami nałogów, spektakli profilaktycznych.
2) Dbałość o aktywne uczestnictwo rodziców ,uczniów i nauczycieli w realizacji programów profilaktycznych.
3) Finansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych np. kółek przedmiotowych, teatralnych i zajęć sportowo-rekreacyjnych (UKS, SKS).
4) Podnoszenie jakości pracy świetlic socjoterapeutycznych.
5) Wspieranie aktywnych form spędzania czasu podczas wakacji zimowych i letnich.
6) Edukacja w zakresie odpowiedzialności karnej za wytwarzanie, posiadanie i nakłanianie do spożycia  środkówodurzających i substancji psychoaktywnych.
7) Organizowanie spotkań specjalistów terapii uzależnień, policji i nauczycieli w celu wypracowania skutecznych form działań profilaktycznych.
8) Dbałość o bezpieczeństwo na terenie placówek edukacyjnych: wspieranie rozwoju monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
9) Organizowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczanie dostępności środków odurzających na gdyńskim rynku oraz pociąganie do odpowiedzialności karnej osób dopuszczających się przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii .

1.2. Przeciwdziałanie próbom pierwszych eksperymentów ze środkami psychotropowymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostępność tzw. dopalaczy, a równocześnie zatrzymanie tendencji obniżania wieku inicjacji narkotykowej.
ZADANIA:
1) Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
2) Spotkania edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, szkolenia osób zajmujących się pracą z dziećmi oraz szkolenia dla policji i straży miejskiej.
3) Różnorodność ofert spędzania wolnego czasu oraz dostępność do nich .
4) Wspieranie pozalekcyjnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami.

1.3. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i  możliwości zapobiegania zjawisku.
ZADANIA:
1) Popularyzowanie wiedzy o chorobie narkotykowej w formie informatorów, broszur, plakatów, ulotek  udostępnianych przez instytucje ( szkoły, podstawowa opieka zdrowotna, ośrodki pomocy społecznej), a także organizacje pozarządowe.
2) Wykorzystywanie środków masowego przekazu (Ratusz, lokalna prasa, TV, Internet) do informowania o  adresach instytucji i organizacji, w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną,  terapeutyczną i prawną.
3) Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.
4) Informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, a także o jej skutkach (ulotki, materiały promocyjne).


AD. 2.

* * *  LECZENIE, REHABILITACJA ORAZ OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH  * * *

Cel: Ograniczenie szkód zdrowotnych.

Cele szczegółowe i zadania:

2.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osób uzależnionych od narkotyków,
używających narkotyków w sposób szkodliwy oraz członków ich rodzin
.
ZADANIA:
1) Realizacja programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych: terapia grupowa, indywidualna, zajęcia rozwojowe i socjoterapeutyczne, konsultacje dla rodziców.
2) Wypracowanie zasad opieki nad osobami po terapii ( „Powrót do lepszego życia").
3) Programy zapobiegające innym szkodom zdrowotnym ( wymiana igieł i strzykawek.
4) Badania w kierunku nosicielstwa wirusa HIV/AIDS.
5) Pomoc psychologiczna, prawna, poradnictwo dla rodzin z problemami uzależnienia od środków psychoaktywnych.
6) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, zajmujących się rozwiązywaniem problemów narkomanii.
7) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.


2.2. Współpraca między instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi służąca rozwiązywaniu
problemów narkomanii
.
ZADANIA:
1) Współdziałanie z wszystkimi zaangażowanymi podmiotami na rzecz kompleksowego rozwiązania problemów narkomanii, a także dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.


AD. 3.

* * *  BADANIA, MONITORING I EWALUACJA  * * *

Cel: Stworzenie systemu informacji i monitorowania na temat skali zjawiska narkomanii w naszym mieście
niezbędnego do prowadzenia skutecznej polityki wobec narkomanii.

Cele szczegółowe i zadania:

3.1. Stworzenie systemu informacji nt skali zjawiska narkomanii w gminie.
ZADANIA:
1) Wymiana informacji pomiędzy instytucjami, organizacjami odpowiedzialnymi za politykę
antynarkotykową na poziomie lokalnym.

3.2. Diagnoza/ ocena stanu zagrożenia problemami narkotyków i narkomanii na terenie miasta.
ZADANIA:
1) Prowadzenie badań ankietowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2) Zbieranie i analiza danych statystycznych uzyskanych od instytucji zajmujących się
działalnością interwencyjną, profilaktyczną, terapeutyczną i leczniczą.IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sposób finansowania:
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z budżetu Miasta Gdyni, środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dotacji zewnętrznych.

2. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.

Rada Miasta Gdyni w dniu 24.03.2010 r. Uchwałą Nr XLI/902/10 przyjęła Raport z realizacji w 2009 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Treść raportu - TUTAJ.
Natomiast w dniu 23.03.2011 r. Uchwałą Nr VI/93/11 Rada Miasta Gdyni przyjęła → Raport z realizacji w 2010 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

(w wersji pdf TUTAJ).

[1] Janusz Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2007 r., Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa 2007 r., Badanie zostało sfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania narkomanii oraz Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Katarzyna Janiszewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 19.02.2010
Data udostępnienia informacji: 27.04.2009
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2011 13:08 Korekta Dorota Nelke
13.07.2011 13:02 Korekta Dorota Nelke
13.07.2011 11:39 Korekta Dorota Nelke