Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 wraz z raportem z jego realizacji

Uchwała Nr X/268/07 Rady Miasta Gdyni
z 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.


Wstęp


Z przyjęcia niniejszego dokumentu wynika deklaracja Rady Miasta Gdyni kontynuacji długotrwałej i owocnej współpracy z III sektorem. Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w nieoceniony sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Gdyni. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym.

Niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu gdyńskiego z organizacjami pozarządowymi. Wzorem lat ubiegłych realizowana ona będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności .

Ustalenie wspólnych kierunków rozwoju współpracy gwarantuje harmonijny i sprawny jej  przebieg. Wszelkie starania w tym zakresie służą gdynianom i Gdyni.

 
Na  podstawie  art.  5 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 ze zmianami ) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje    się   program   współpracy,   który   określa   zadania   w   zakresie   współpracy   Miasta z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 ze zmianami) i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.

§ 2
Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku są:

1. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna, w tym w zakresie edukacji społecznej, sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu,
2) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
3) działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne oraz organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
4) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji,
5) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6) działalność zmierzająca do zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa chronionego osób niepełnosprawnych intelektualnie,
7) wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych,
2) działalność edukacyjna i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
3) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
4) domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe i AIDS.

3. w zakresie działań na rzecz seniorów:
1) rehabilitacja, aktywizacja i stworzenie możliwości samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych,
2) integracja środowisk kombatanckich,
3) integracja międzypokoleniowa,4) edukacja ustawiczna osób starszych. 

4. w zakresie profilaktyki uzależnień:
1) rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości i ograniczanie popytu na narkotyki,
2) specjalistyczna pomoc uzależnionym oraz członkom ich rodzin,
3) prowadzenie klubów młodzieżowych, świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczych, profilaktyki środowiskowej, działań edukacyjnych, artystycznych i grup wsparcia, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią oraz inicjowanie dialogu ze środowiskiem młodzieżowym,
4) edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym, rozwijanie umiejętności indywidualnych,
5) edukacja i poradnictwo dla rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży.

5. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
1) edukacja ekologiczna oraz włączanie dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym,
2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

6. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
1) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, popularyzacja wiedzy morskiej, tradycji morskich i historii Marynarki RP,
2) wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
3) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych,
4) zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
5) prowadzenie przedszkoli i szkół niepublicznych.

7. w zakresie kultury:
1) organizacja festiwali, przeglądów i spektakli teatralnych, baletowych i tańca współczesnego, muzycznych i filmowych, organizacja konkursów z zakresu kultury,
2) organizacja wystaw, koncertów, warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych i pisarskich, konferencji, dyskusji i prelekcji,
3) kultywowanie lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury,
4) wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, kulturze lub historii Gdyni, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, realizowanych na zasadach działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą.

8. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:
1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych.

 

9. w zakresie pomocy społecznej:
1) zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności,
2) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
3) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
4) pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
6) prowadzenie domów pomocy społecznej,
7) prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
8) świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

10. w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:
1) aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu,
2) prowadzenie Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni.

11. w zakresie wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu:
1) integracja organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy,
2) organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy z Miasta i Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

12. w zakresie współpracy międzynarodowej:
1) wspieranie międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej.

§ 3
1. Prezydent Miasta na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 2 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 ze zmianami) lub odrębnych przepisach.

2. Dotacje, o których mowa w ustawie nie mogą być udzielone na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.

§ 4
1. W roku 2008 udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych Miasta przewidziany jest w następujących zespołach:
1) Komisja Konsultacyjna,
2) Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
3) Społeczna Komisja Mieszkaniowa,
4) Powiatowa Rada Zatrudnienia,
5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
7) Rada ds. Strategii,
8) Rada ds. Gdyńskich Seniorów,
9) Rada Muzeum Miasta Gdyni,
10) Komisja Stypendialna,
11) Komisja Nagród Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych,
12) Komisja ds. udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych.
2. Gdyńskie Forum Pozarządowe, spotkanie plenarne organizacji pozarządowych, odbędzie się w czerwcu 2008 roku.

§ 5

1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub komisji właściwych w sferze zadań, o których mowa w § 2 oraz Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych lub właściwych komórek i jednostek organizacyjnych gminy.

 2. Na spotkaniu Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych z przedstawicielami Komisji Konsultacyjnej, które odbędzie się w maju 2008 roku, analizowane będą zapisy programu obowiązującego w 2007 roku i przebieg współpracy.

3. W zakresie oceny współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki:

1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,3) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,4) liczba otwartych konkursów ofert,5) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych,6) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników,7) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,8) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje,9) liczba organizacji pozarządowych, które korzystały ze środków budżetu miasta i funduszy celowych w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach – rocznie:
a) do 5000 zł,
b) powyżej 5000 zł do 20000 zł,
c) powyżej 20000 zł,10) wysokość kwot udzielonych dotacji,11) wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,12) ilość zadań, o których mowa w § 2, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,13) tworzenie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych,14) podjęcie realizacji wieloletnich zadań zaspokajających potrzeby społeczne.§ 61. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności treścią art.5 ust.3 Rada Miasta Gdyni uchwala Program  współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 powołanej ustawy. Niniejszy dokument jest wynikiem konsultacji oraz wymiany doświadczeń samorządu gdyńskiego i gdyńskich organizacji pozarządowych. Program wskazuje priorytetowe dla obu stron obszary współpracy. Efektem realizacji wspólnych zamierzeń jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz lokalnej społeczności.Ramy współpracy z organizacjami pozarządowymi określa wyżej wymieniona ustawa. W tych ramach niezbędnym jest kształtowanie wzajemnych relacji, tak aby współpraca nieustannie się rozwijała.       

Raport do pobrania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data udostępnienia informacji: 03.04.2008