Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. wraz z raportem z realizacji

  GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII  W  GDYNI – 2008 R    

           

            Uznając powagę zagrożeń, jakie niesie uzależnienie od narkotyków, szczególne narażenie dzieci i młodzieży, a także tragiczne skutki nałogu degradującego osobowość, Rada Miasta Gdyni przyjmuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Celem Programu jest ograniczenie uzależnień od środków psychoaktywnych poprzez wspieranie leczenia i różnorodnych form terapii a także realizowanie szerokiej oferty programów profilaktycznych. 

Główne cele programu :
 • Ograniczanie tempa wzrostu rozpowszechniania i używania środków psychotropowych.
 • Zwiększenie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie.
 • Przeciwdziałanie próbom pierwszych eksperymentów z środkami psychotropowymi.
 • Wspieranie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych i współuzależnionych.
 • Działalność informacyjna i edukacyjna.
 • Inspirowanie różnorodnych form działań profilaktycznych, adresowanych do dzieci i młodzieży.
 • Wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych.
 • Prowadzenie działalności interwencyjnej w środowiskach i miejscach dystrybucji i używania narkotyków.
   I.                   Pomoc medyczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych.  
 1. Realizacja programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych:

-  terapia grupowa, indywidualna, zajęcia rozwojowe i socjoterapeutyczne, konsultacje dla rodziców

      2. Wypracowanie modelu opieki nad osobami po terapii ( „Powrót do lepszego życia”).

      3. Programy zapobiegające innym szkodom zdrowotnym- ( wymiana igieł i strzykawek

          Badania HIV , AIDS)


II.               
Pomoc psychologiczna, prawna, poradnictwo dla rodzin z problemami uzależnienia od środków psychotropowych.    

III.             Programy profilaktyczne.  
 1. Wspieranie szkół w realizacji programów profilaktycznych: np.: warsztatów psychologicznych, szkoły komunikacji, programów radzenia sobie ze stresem i agresją, warsztatów kształtujących postawy asertywne, zajęć wychowawczych związanych z źródłami i skutkami nałogów, spektakli profilaktycznych.
 2. Dbałość o aktywne uczestnictwo rodziców ,uczniów i nauczycieli w realizacji  programów profilaktycznych.
 3. Finansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych np. kółek przedmiotowych, teatralnych i zajęć sportowo-rekreacyjnych ( UKS, SKS ).
 4. Podnoszenie jakości pracy 17 świetlic socjoterapeutycznych, obejmujących opiekę około 400 uczniów i klubów młodzieżowych.
 5. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu podczas wakacji zimowych i letnich.
 6. Edukacja w zakresie odpowiedzialności karnej za wytwarzanie, posiadanie i nakłanianie do spożycia środków odurzających i substancji psychoaktywnych.
 7. Edukacja pielęgniarek szkolnych i służb ratowniczych w zakresie identyfikacji problemu narkotykowego.
 8. Organizowanie spotkań specjalistów terapii uzależnień, policji i nauczycieli w celu wypracowania skutecznych form działań profilaktycznych.
 9. Dbałość o bezpieczeństwo na terenie placówek edukacyjnych: wspieranie rozwoju monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
   IV.              Prowadzenie działań oceniających rodzaj i stopień zagrożenia uzależnieniem od srodków psychoaktywnych oraz monitorujących skuteczność realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych.  

V.                
Współpraca między instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi służąca rozwiązywaniu problemów narkomanii:  
 1. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPITU), Poradni Profilaktyki Uzależnień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  policji, sądu, SANEPID-u, placówek  edukacyjnych, ochrony zdrowia, Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (GOSiR), straży miejskiej, urzędu pracy, rad dzielnic, organizacji pozarządowych,
 2. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i placówkami edukacyjnymi na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  VI.              Działalność informacyjna: 
 1. Popularyzowanie wiedzy o chorobie narkotykowej w formie informatorów, broszur, plakatów, ulotek udostępnianych przez instytucje ( szkoły, podstawowa opieka zdrowotna, ośrodki pomocy społecznej), a także organizacje pozarządowe,
 2. Wykorzystywanie środków masowego przekazu (Ratusz, lokalna prasa, TV, Internet) do informowania o adresach instytucji i organizacji, w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną,
 3. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych,
 4. Informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, a także o jej skutkach (ulotki, materiały promocyjne).
   VII.           Sposób finansowanie programu: 

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z budżetu Miasta Gdyni, środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dotacji zewnętrznych.

  VII.     Nadzór nad realizacją programu sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.   

Rada Miasta Gdyni w dniu 25.03.2009 r. Uchwałą Nr XXX/670/09 przyjęła raport z realizacji w 2008 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Treść  raportu - TUTAJ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Katarzyna Janiszewska
Data udostępnienia informacji: 04.02.2008