Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. i raport z realizacji

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GDYNI ROK 2008              
Uznając obowiązek Miasta Gdyni w współtworzeniu świata wartości i konieczną dbałość o moralne i materialne dobro mieszkańców, przyjmuje się gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008.            Wyrasta on z przekonania, że wartością jest życie w trzeźwości a obowiązkiem skuteczne ograniczanie problemów alkoholowych, gdyż uzależnienia są przyczyną tragedii osób, źródłem przemocy i degradacji społeczeństw. Pragniemy zmieniać obyczaje dotyczące spożywania napojów alkoholowych i oferować pomoc w usuwaniu następstw ich nadużywania. Za niezbędne uznajemy udzielanie wszechstronnego wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom. Równoległym zadaniem jest szeroko rozumiana profilaktyka ze szczególną starannością adresowana do ludzi młodych, których postawy i obyczaje zamierzamy świadomie kształtować. Warunkiem zapewniającym skuteczność programu jest dbałość o wspomaganie w jego realizacji i współudział instytucji, stowarzyszeń i mieszkańców naszego miasta.            

Celem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest: 
 • zwiększanie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie uzależnienia,
 • przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, kreowanie alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież i promowanie zdrowego stylu życia,
 • wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych
 • wszechstronne wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia
 • popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, jej skutkach, a także o możliwości uzyskania wsparcia dla osób już uzależnionych i ich rodzin
 • poszerzanie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień.
  I.                   Pomoc medyczna, terapeutyczna i socjoterapeutyczna dla osób uzależnionych realizowana przez OPITU: 
 1. Oferty porad psychologicznych, terapeutycznych i lekarskich – świadczenia indywidualne i grupowe
 2. Różnorodność form terapii: w systemie oddziału dziennego i w systemie ambulatoryjnym.
 3. Tworzenie rozszerzonych form terapii poprzez grupy wsparcia, grupy motywacyjne, zapobiegania nawrotom choroby, grupy pracy nad systemem wartości w trzeźwieniu.
 4. Oferowanie pomocy współuzależnionym:

a)      Programy terapii podstawowej i pogłębionej dla współuzależnionych

b)      Programy terapii DDA.

c)      Programy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu.


II.                Zwiększenie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie uzależnienia. 
 1. Prowadzenie działań oceniających rodzaj i stopień zagrożenia uzależnieniem od alkoholu oraz monitorujących skutecznosć realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych
 2. Informowanie i propagowanie wiedzy o instytucjach i organizacjach, które oferują pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom.
 3. Doskonalenie przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień i inne placówki ofert terapeutycznych
 4. Popularyzowanie informacji i wiedzy o Ruchu AA i miejscach spotkań grup.
 5. Współpraca z GKRPA z OPITU w zakresie motywowania do dobrowolnego poddania się terapii.
 III.             Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, kreowanie alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież i promowanie zdrowego stylu życia. 
 1. Poszukiwanie różnorodnych, atrakcyjnych i uwzględniających stopień zagrożenia programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży.
 2. Dbałość o aktywne uczestnictwo rodziców, uczniów i nauczycieli w realizacji szkolnych programów profilaktycznych.
 3. Realizowanie i monitorowanie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych : np. m.in. warsztaty psychologiczne, teatry profilaktyczne.
 4. Przeprowadzanie kampanii społecznych promujących postawy abstynencie.
 5. Skuteczna kontrola sprzedaży i spożywania alkoholu, w szczególności realizowanie przez sprzedawców założeń Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w odniesieniu do osób niepełnoletnich.
 6. Szkoły dla rodziców jako oferta pomocy rodzicom z problemami wychowawczymi : OPITU, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły.
 7. Promowanie różnych form aktywności dzieci i młodzieży poprzez finansowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, przeglądów i wymiany międzynarodowej.
 8. Tworzenie oferty różnorodnych zajęć w 17 świetlicach socjoterapeutycznych.
 9. Wspomaganie wyposażenia placówek oświatowych niezbędnego do realizacji programów profilaktycznych.
 10. Podejmowanie działań wspomagających wolontariat i bezinteresowne służenie osobom potrzebującym np. organizacja Konkursu 8 Wspaniałych.
 11. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówek edukacyjnych: wspieranie rozwoju monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.
 IV.              Wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia: 
 1. Informowanie o możliwości uzyskania pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Zespole Placówek Specjalistycznych im.K.Lisieckiego „ Dziadka”, Poradni Dziecka Krzywdzonego.
 2. Pomoc prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 3. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy społecznej np. zasiłki, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych.
 V.                 Popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, jej skutkach, a także o możliwości uzyskania wsparcia dla osób już uzależnionych i ich rodzin
 1. Informacje na temat szkodliwego działania alkoholu i możliwości powstania uzależnienia.
 2. Popularyzowanie wiedzy o chorobie alkoholowej w formie informatorów i ulotek udostępnianych przez instytucje ( szkoły, przychodnie, ośrodki pomocy społecznej), a także organizacje pozarządowe.
 3. Przekazywanie wiedzy o toksycznym działaniu alkoholu zwłaszcza na rozwój płodu i rozwój dzieci.
 4. Wykorzystywanie środków masowego przekazu ( Ratusz, lokalna prasa, TV, internet) do informowania o adresach instytucji i organizacji, w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną.
  VI.              Realizatorzy programu. 
 1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Poradnia Profilaktyki Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Sądy Rodzinne, Policja, placówki opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, parafie, Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizacje pozarządowe, kluby abstynenckie, rady dzielnic.
  VII.           Wynagrodzenie członków Komisji. 
 1. Członkowie Komisji nie będący Wiceprezydentami otrzymują za obecność na posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie w wysokości 5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego kwartalnie dla celów rewaloryzacji rent i emerytur przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Wynagrodzenie to przysługuje za każde posiedzenia Komisji. Podstawę stwierdzenia obecności na posiedzeniu Komisji stanowi podpis członka Komisji złożony na liście w trakcie posiedzenia.  
 2. Koszty szkoleń, podróży służbowych i diet członków Komisji związanych z pełnieniem funkcji członka Komisji pokrywane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Decyzje o skierowaniu na szkolenie podejmuje Prezydent Miasta na wniosek przewodniczącego Komisji.
  VIII.        Sposób finansowania programu. 

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi pochodzą z budżetu miasta Gdyni, środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dotacji zewnętrznych.


  IX. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Prezydent Miasta.

Rada Miasta Gdyni w dniu 25.03.2009 r. Uchwałą Nr XXX/670/09 przyjęła raport z realizacji w 2008 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Treść  raportu - TUTAJ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Katarzyna Janiszewska
Data udostępnienia informacji: 04.02.2008