Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gdyni na 2007 rok wraz z raportem z realizacji

            Uznając powagę zagrożeń, jakie niesie uzależnienie od narkotyków, szczególne narażenie dzieci i młodzieży, a także tragiczne skutki nałogu degradującego osobowość, Rada Miasta Gdyni przyjmuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Celem Programu jest ograniczanie uzależnień od środków psychoaktywnych poprzez wspieranie leczenia i różnorodnych form terapii a także realizowanie szerokiej ofert programów profilaktycznych.

        Główne cele programu : 

·        Zwiększanie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie.

·        Przeciwdziałanie próbom pierwszych eksperymentów z środkami psychotropowymi.

·        Wspieranie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych i współuzależnionych.

·        Działalność informacyjna i edukacyjna.

·        Inspirowanie różnorodnych form działań profilaktycznych, adresowanych do dzieci i młodzieży.


I.                   Pomoc medyczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych. 

1)      realizacja programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych:

- terapia grupowa, indywidualna, zajęcia rozwojowe i socjoterapeutyczne, konsultacje

   dla rodziców

2)      wypracowanie modelu opieki nad osobami po terapii ( „Powrót do lepszego życia „)

3)      programy zapobiegające innym szkodom zdrowotnym – ( wymiana igieł i strzykawek, badania HIV,AIDS)


II.               
Pomoc psychologiczna, prawna, poradnictwo dla rodzin z problemami uzależnienia od środków psychotropowych. 

III.             Programy profilaktyczne. 
 1. Wspieranie szkół w realizacji programów profilaktycznych: np.: warsztatów psychologicznych, szkoły komunikacji, programów radzenia sobie ze stresem i agresją, warsztatów kształtujących postawy asertywne, zajęć wychowawczych związanych z źródłami i skutkami nałogów, spektakli profilaktycznych.
 2. Finansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych np. kółek przedmiotowych, teatralnych i zajęć sportowo-rekreacyjnych ( UKS, SKS ).
 3. Podnoszenie jakości pracy 17 świetlic socjoterapeutycznych, obejmujących opiekę około 400 uczniów i klubów młodzieżowych.
 4. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu podczas wakacji zimowych i letnich.    
 5. Edukacja w zakresie odpowiedzialności karnej za wytwarzanie, posiadanie i nakłanianie do spożycia środków odurzających i substancji psychoaktywnych.
 6. Edukacja pielęgniarek szkolnych i służb ratowniczych w zakresie identyfikacji problemu narkotykowego.
 7. Organizowanie spotkań specjalistów terapii uzależnień, policji i nauczycieli w celu wypracowania skutecznych form działań profilaktycznych.
  IV.              Pomoc socjalna dla rodzin, w których występuje problem uzależnień: MOPS, placówki oświatowe (zasiłki, dożywianie dzieci). 

V.                
Współpraca między instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi służąca rozwiązywaniu problemów narkomanii: 
 1. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPITU), Poradnii Profilaktyki Uzależnień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  policji, sądu, SANEPID-u, placówek  edukacyjnych, ochrony zdrowia, Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (GOSiR), Straży Miejskiej, Urzędu Pracy, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych,
 2. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i placówkami edukacyjnymi na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
VI.              Działalność informacyjna: 
 1. popularyzowanie wiedzy o chorobie narkotykowej w formie informatorów, broszur, plakatów, ulotek udostępnianych przez instytucje ( szkoły, podstawowa opieka zdrowotna, ośrodki pomocy społecznej), a także organizacje pozarządowe,
 2. wykorzystywanie środków masowego przekazu (Ratusz, lokalna prasa, TV, Internet) do informowania o adresach instytucji i organizacji, w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną,
 3. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych,
 4. informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, a także o jej skutkach (ulotki, materiały promocyjne).
  VII.           Sposób finansowanie programu: 

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z budżetu Miasta Gdyni, środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dotacji zewnętrznych.

  VIII.        Nadzór nad realizacją zadań sprawuje Prezydent Miasta Gdyni. Dnia 26.03.2008 r. Rada Miasta Gdyni Uchwałą Nr XVIII/438/08 przyjęła Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 r. oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r. - Treść raportu - TUTAJ 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 21.06.2007