Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok wraz z raportem z realizacji

 

               Uznając obowiązek Miasta Gdyni w współtworzeniu świata wartości i konieczną dbałość o moralne i materialne dobro mieszkańców, przyjmuje się gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.            Wyrasta on z przekonania, że wartością jest życie w trzeźwości a obowiązkiem skuteczne ograniczanie problemów alkoholowych, gdyż uzależnienia są przyczyną tragedii osób, źródłem przemocy i degradacji społeczeństw. Pragniemy zmieniać obyczaje dotyczące spożywania napojów alkoholowych i oferować pomoc w usuwaniu następstw ich nadużywania. Za niezbędne uznajemy udzielanie wszechstronnego wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom. Równoległym zadaniem jest szeroko rozumiana profilaktyka ze szczególna starannością adresowana do ludzi młodych, których postawy i obyczaje zamierzamy świadomie kształtować. Warunkiem zapewniającym skuteczność programu jest dbałość o wspomaganie w jego realizacji i współudział instytucji, stowarzyszeń i mieszkańców naszego miasta.            

Celem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest: 
 • zwiększanie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie uzależnienia,
 • przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, kreowanie alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież i promowanie zdrowego stylu życia,
 • wszechstronne wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia
 • popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, jej skutkach, a także o możliwości uzyskania wsparcia dla osób już uzależnionych i ich rodzin
 • poszerzanie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień.
  I.                   Pomoc medyczna, terapeutyczna i socjoterapeutyczna dla osób uzależnionych realizowana przez OPITU: 
 1. Oferty porad psychologicznych, terapeutycznych i lekarskich – świadczenia indywidualne i grupowe
 2. Różnorodność form terapii: w systemie oddziału dziennego i w systemie ambulatoryjnym.
 3. Tworzenie rozszerzonych form terapii poprzez grupy wsparcia, grupy motywacyjne, zapobiegania nawrotom choroby, grupy pracy nad systemem wartości w trzeźwieniu.   
 4. Oferowanie pomocy współuzależnionym:

a)      Programy terapii podstawowej i pogłębionej dla współuzależnionych

b)     Programy terapii DDA.


 II.                Zwiększenie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie uzależnienia. 
 1. Informowanie i propagowanie wiedzy o instytucjach i organizacjach, które oferują pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom.
 2. Doskonalenie przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień i inne placówki ofert terapeutycznych
 3. Popularyzowanie informacji i wiedzy o Ruchu AA i miejscach spotkań grup.
 4. Współpraca z GKRPA z OPITU w zakresie motywowania do dobrowolnego poddania się terapii.
 III.             Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, kreowanie alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież i promowanie zdrowego stylu życia. 
 1. Poszukiwanie różnorodnych i atrakcyjnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży.
 2. Realizowanie i monitorowanie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych : np. m.in. warsztaty psychologiczne, teatry profilaktyczne.
 3. Przeprowadzanie kampanii społecznych promujących postawy abstynencie.
 4. Skuteczna kontrola sprzedaży i spożywania alkoholu, w szczególności realizowanie przez sprzedawców założeń Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w odniesieniu do osób niepełnoletnich.
 5. Szkoły dla rodziców jako oferta pomocy rodzicom z problemami wychowawczymi : OPITU, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły.
 6. Promowanie różnych form aktywności dzieci i młodzieży poprzez finansowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, przeglądów i wymiany międzynarodowej.
 7. Tworzenie oferty różnorodnych zajęć w 17 świetlicach socjoterapeutycznych.
 8. Wspomaganie wyposażenia placówek oświatowych niezbędnego do realizacji programów profilaktycznych.
 9. Podejmowanie działań wspomagających wolontariat i bezinteresowne służenie osobom potrzebującym np. organizacja Konkursu 8 Wspaniałych.
 IV.              Wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia: 
 1. Informowanie o możliwości uzyskania pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ognisku Wychowawczym im.K.Lisieckiego „ Dziadka”, Poradni Dziecka Krzywdzonego.
 2. Pomoc prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 3. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy społecznej np. zasiłki, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych.  

V.                 Popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, jej skutkach, a także o możliwości uzyskania wsparcia dla osób już uzależnionych i ich rodzin.

 
 1. Informacje na temat szkodliwego działania alkoholu i możliwości powstania uzależnienia.
 2. Popularyzowanie wiedzy o chorobie alkoholowej w formie informatorów i ulotek udostępnianych przez instytucje ( szkoły, przychodnie, ośrodki pomocy społecznej), a także organizacje pozarządowe.
 3. Wykorzystywanie środków masowego przekazu ( Ratusz, lokalna prasa, TV, internet) do informowania o adresach instytucji i organizacji, w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną.
  VI.              Realizatorzy programu. 
 1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Poradnia Profilaktyki Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Sady Rodzinne, placówki opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne, parafie, Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizacje pozarządowe, kluby abstynencie, rady dzielnic.
  VII.           Wynagrodzenie członków Komisji. 
 1. Członkowie Komisji nie będący Wiceprezydentami otrzymują za obecność na posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie w wysokości 5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego kwartalnie dla celów rewaloryzacji rent i emerytur przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Wynagrodzenie to przysługuje za każde posiedzenia Komisji. Podstawę stwierdzenia obecności na posiedzeniu Komisji stanowi podpis członka Komisji złożony na liście w trakcie posiedzenia.
 2. Koszty szkoleń, podróży służbowych i diet członków Komisji związanych z pełnieniem funkcji członka Komisji pokrywane są ze środków budżetu miasta. Decyzje o skierowaniu na szkolenie podejmuje Prezydent Miasta na wniosek przewodniczącego Komisji.
  VIII.        Sposób finansowania programu. 

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi pochodzą z budżetu miasta Gdyni, środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dotacji zewnętrznych.

  

IX. Nadzór nad realizacją programu powierza się Prezydentowi Miasta.

Dnia 26.03.2008 r. Rada Miasta Gdyni Uchwałą Nr XVIII/438/08 przyjęła Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 r. oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r. - Treść raportu - TUTAJ 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 21.06.2007