Procedury przyznawania środków dla rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 - 2023.

Procedury przyznawania środków dla rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 - 2023.

Rozdział 1

Zasady ogólne

§ 1.
1. Rada dzielnicy prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta, tworząc plan wykorzystania środków przeznaczonych na działalność statutową, w tym wykorzystania środków na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w swojej dzielnicy.
2. W budżecie gminy zapewnia się środki finansowe rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe, których wysokość na kolejne lata budżetowe określona została przez Radę Miasta w Uchwale Nr X/332/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. tj.:
1) w 2019 roku – 5 000 000 PLN,
2) w 2020 roku – 5 000 000 PLN,
3) w 2021 roku – 10 000 000 PLN,
4) w 2022 roku – 15 000 000 PLN,
5) w 2023 roku – 15 000 000 PLN.
3. Środki finansowe przeznaczone na w/w zadania dzielnic planowane są w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

§ 2.
Wszelkie decyzje dotyczące realizacji zadań wskazanych przez rady dzielnic przygotowuje i realizuje właściwy merytorycznie wydział Urzędu lub miejska jednostka organizacyjna.

§ 3.
1. Działania związane z wydatkowaniem środków na gminne zadania inwestycyjne i remontowe wskazywane przez rady dzielnic prowadzone są zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki administracji samorządowej, w szczególności ustawą o finansach publicznych.
2. W celu zachowania przejrzystych zasad dotyczących zamówień publicznych opiniowanych lub przygotowywanych przez rady dzielnic, w przypadku zamówień publicznych do 30.000 EURO, członkowie zarządu dzielnicy, każdorazowo, zobowiązani są do złożenia oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 1 do poniższego dokumentu) o braku powiązań faktycznych lub prawnych z ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

§ 4.
W przypadku niezrealizowania wskazanych przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć, planowane wydatki zamieszczone w budżecie Miasta, a także środki nierozdysponowane przez rady dzielnic będą przenoszone do budżetów lat kolejnych.
 
 
Rozdział 2

Planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych dzielnic
 
§ 5.
1. Środki finansowe pozostające w dyspozycji rady dzielnicy, dotyczące gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych są przeznaczane na sporządzenie dokumentacji projektowych dotyczących planowanych inwestycji w poszczególnych dzielnicach oraz na realizację zaplanowanych inwestycji wchodzących w zakres zadań własnych gminy.
2. Rada dzielnicy może także wnioskować o ujęcie zadań w budżecie Miasta, jednocześnie określając, jaką część zadania zamierza finansować ze środków pozostających w jej dyspozycji.
 
§ 6.
Do zadań inwestycyjnych i remontowych, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w § 1 należą w szczególności:
1. remonty bieżące, przebudowa oraz budowa nowych dróg, chodników, schodów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – jezdnych, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej tym przedsięwzięciom: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów, oświetlenia, budowa i remonty obiektów sportowych na terenach szkolnych, a także tereny rekreacyjne.
2. lokalne inicjatywy inwestycyjne (wkład gminy do przedsięwzięć zainicjowanych przez mieszkańców lub podmioty gospodarcze zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMG nr XII/457/99 z dnia 27 października 1999), w zakresie rzeczowym określonym w pkt 1),
3. inicjatywy lokalne (wkład gminy do lokalnych przedsięwzięć zainicjowanych przez mieszkańców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873. z późn. zm.), w zakresie rzeczowym określonym w pkt 1).
4. projekty inwestycyjno–remontowe zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego, które znalazły się jako następne w kolejności pod względem poparcia w dzielnicy i nie mogą być w całości zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego.
4.1.    Rada Dzielnicy nie musi stosować konsultacji społecznych dla inwestycji wskazanych w pkt 4.
4.2.    Suma wkładu Rady Dzielnicy do projektów z Budżetu Obywatelskiego opisanych w pkt 4. w trakcie trwania całej kadencji nie może  przekroczyć 50% łącznej kwoty środków inwestycyjno-remontowych przypadających na dzielnicę. 
   
§ 7.
1. Rada dzielnicy może przeznaczyć do 50% środków finansowych na gminne zadania inwestycyjne i remontowe, o których mowa w § 1 na zadania związane z estetyką dzielnicy oraz organizacją czasu wolnego, rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie na:
1)      zakupy i rozmieszczenie elementów małej architektury, ławek, śmietników, tworzenia miejsc rekreacyjnych.
2)      remonty istniejących, uzupełnienie wyposażenia oraz budowa nowych placów zabaw, parków, terenów zielonych, nasadzenia drzew na terenach miejskich,
3)      urządzanie terenów sportowych i rekreacyjnych.
3. W koszty zadań inwestycyjnych i remontowych nie mogą być zaliczone koszty funkcjonowania organów dzielnicy oraz wszelkie działania promocyjne, rekreacyjne oraz integracyjne .
 
§ 8.
1. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Zarząd Dróg i Zieleni, a także Gdyńskie Centrum Sportu są zobowiązane, w porozumieniu ze sobą,  do przedstawienia Prezydentowi informacji o planach inwestycyjnych i remontowych w dzielnicach w najbliższych 12 miesiącach.
2. Termin przedłożenia w/w dokumentów określa się na 1 października 2019, zaś terminy jego aktualizacji na 31 stycznia każdego kolejnego roku budżetowego.
3. Bezzwłocznie po zatwierdzeniu dokumentu, o którym mowa w ust. 1, Prezydent przekazuje zarządom dzielnic informację o planowanych na obszarze poszczególnych dzielnic remontach i inwestycjach oraz informację o wysokości środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych przydzielonych na każdą z dzielnic.
 
§ 9.
1. Rady Dzielnic przesyłają Prezydentowi Miasta w drodze uchwały wstępne listy zamierzeń zawierające zadania (do 10 propozycji), które rada dzielnicy  chciałaby wskazać do realizacji w latach 2019 - 2023.
2. Inwestycje zostają ocenione przez zespół złożony z przedstawicieli jednostek podlegających Wiceprezydentowi ds. rozwoju w celu oceny ich możliwości realizacyjnych.
3.W terminie do 60 dni Rady Dzielnic otrzymują informację zwrotną o możliwości przystąpienia do procesu przygotowania realizacji, a także wstępnej szacunkowej wartości zamówienia.
4. Z możliwych projektów Rada Dzielnicy ustala priorytety dla listy inwestycji (1 – priorytet najwyższy, 2 – niższy, 3, 4 …), a następnie przeprowadza konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy w terminie 90 dni.
5. Po przeprowadzonych konsultacjach Rady Dzielnicy przygotowuje uchwałę zawierającą listę inwestycji wraz z ich priorytetami zatwierdzoną w drodze konsultacji z mieszkańcami. Powyższa uchwała jest kierowana do Biura do spraw Dzielnic, które w porozumieniu z Wiceprezydentem ds. rozwoju przekazuje listy zamierzeń właściwym jednostkom organizacyjnym Urzędu lub jednostkom organizacyjnym Miasta.
6. Listy zamierzeń rad dzielnic są umieszczane na stronach portalu www.gdynia.pl w dziale RADY DZIELNIC oraz na stronach każdej rady dzielnicy a także na portalach pokrewnych poświęconych gdyńskim dzielnicom.
 
§ 10.
1. Wydziały, miejskie jednostki organizacyjne i Biuro ds. Dzielnic zobowiązane są w ciągu 90 dni do dokonania analizy wnioskowanych zadań pod względem techniczno - finansowych możliwości ich realizacji poprzez przygotowanie niezbędnego zakresu przedsięwzięć na bazie „Metryki zadania inwestycyjno-remontowego” - załącznik nr 2 do powyższych procedur.
2. W przypadku, gdy planowane przez radę dzielnicy zadanie wymaga podjęcia działań przez więcej niż jeden wydział lub jednostkę, w analizie zadań winny brać udział wszystkie wydziały lub jednostki współrealizujące zadanie. Jeśli opinie wydziałów są rozbieżne, rozstrzygnięcia dokonuje wiceprezydent Miasta Gdyni ds. rozwoju.
3. Wyniki analizy, o której mowa w ust. 2 w formie „metryki zadania inwestycyjno – remontowego” przekazywane są radom dzielnic.
 
Konsultacje społeczne

§ 11.
1. Na liście zadań inwestycyjno-remontowych przedstawionej mieszkańcom  nie mogą znaleźć się zadania, co do których, na etapie analizy o której mowa w § 9 ust. 2, stwierdzono ich niewykonalność techniczną, prawną lub niezgodność z zasadami finansów publicznych.
2. Wybrana przez radę dzielnicy lista poddawana jest konsultacjom
z mieszkańcami danej dzielnicy. Wymaganymi elementami konsultacji są:
1) umieszczenie listy, o której mowa w ust. 1 na stronach portalu www.gdynia.pl w dziale RADY DZIELNIC, na stronach rady dzielnicy oraz portalach pokrewnych poświęconych gdyńskim dzielnicom na okres co najmniej 14 dni.
2) spotkanie z mieszkańcami w siedzibie rady dzielnicy lub innym lokalu na terenie dzielnicy, ogłoszone z co najmniej 10 - dniowym wyprzedzeniem w „Ratuszu”, na portalu www.gdynia.pl na stronach rady dzielnicy oraz portalach pokrewnych poświęconych gdyńskim dzielnicom.
 
§ 12.
1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji rada dzielnicy podejmuje uchwałę wskazującą zadania remontowo - inwestycyjne wybrane do realizacji i publikuje ją niezwłocznie na stronach portalu www.gdynia.pl w dziale RADY DZIELNIC oraz na stronach rady dzielnicy.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada dzielnicy nie musi rozdysponowywać całości środków inwestycyjnych i remontowych na lata 2019 - 2023.
 
§ 13.
1. W terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały rady dzielnicy, o której mowa w § 12 ust. 1, przygotowywany jest projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przekazania do realizacji odpowiednim jednostkom Miasta wybranych przez rady dzielnic przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych (metryki zadań inwestycyjno – remontowych stanowią załączniki do zarządzenia).
2. Po wejściu w życie Zarządzenia wydział lub miejska jednostka organizacyjna uwzględnia plany finansowe dzielnic w swoim budżecie, przygotowując stosowne dokumenty dla wydziału budżetu, uruchamiające środki na realizację zawartych w Zarządzeniu przedsięwzięć, następnie realizuje dane przedsięwzięcie w zakresie wskazanym przez radę dzielnicy.
 
§ 14.
1. Po podjęciu uchwały, o której mowa w § 12 ust. 1, rada dzielnicy przekazuje na piśmie wydziałowi lub jednostce prowadzącej posiadane informacje i wnioski dotyczące lokalnych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Wydział/ miejska jednostka organizacyjna lub działający w ich imieniu projektant jest zobowiązany uwzględnić wskazania rady podczas realizacji przedsięwzięcia lub poinformować pisemnie radę dzielnicy o powodach braku możliwości zrealizowania proponowanych przez radę rozwiązań.
2. Realizując wskazane przez radę dzielnicy przedsięwzięcie, wydział lub miejska jednostka organizacyjna zobowiązane są do systematycznego informowania o realizacji kolejnych działań związanych z przedsięwzięciem. Informacje te są przekazywane do Biura ds. Dzielnic nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, następnie umieszczane przez Biuro ds. dzielnic na portalu www.gdynia.pl w dziale RADY DZIELNIC oraz portalach pokrewnych poświęconych gdyńskim dzielnicom.
 
§ 15.
1.Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju przekazuje do realizacji zadania zgodnie z ustaloną przez Radę Dzielnicy w drodze uchwały listą priorytetów i wykonuje poszczególne zadania w kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych na zadania inwestycyjno-remontowe posiadane przez dzielnicę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 28.08.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2019 14:12 Aktualizacja treści Barbara Woźniak