Procedury przyznawania środków dla rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 - 2023.

Rozdział 1
Zasady ogólne
 
§ 1.
1.      Rada dzielnicy prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta, tworząc plan wykorzystania środków przeznaczonych na działalność statutową, w tym wykorzystania środków na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w swojej dzielnicy.
2.      W budżecie gminy zapewnia się środki finansowe rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe, których wysokość na kolejne lata budżetowe określona została przez Radę Miasta w Uchwale Nr X/332/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. tj.:
1) w 2019 roku – 5 000 000 PLN,
2) w 2020 roku – 5 000 000 PLN,
3) w 2021 roku – 10 000 000 PLN,
4) w 2022 roku – 15 000 000 PLN,
5) w 2023 roku – 15 000 000 PLN.
3.      Środki finansowe przeznaczone na w/w zadania dzielnic planowane są w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach budżetu, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

§ 2.
Wszelkie decyzje dotyczące realizacji zadań wskazanych przez rady dzielnic przygotowuje i realizuje właściwy merytorycznie wydział Urzędu lub miejska jednostka organizacyjna.

§ 3.
Działania związane z wydatkowaniem środków na gminne zadania inwestycyjne i remontowe wskazywane przez rady dzielnic prowadzone są zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki administracji samorządowej, w szczególności ustawą o finansach publicznych.

§ 4.

W przypadku niezrealizowania wskazanych przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć, planowane wydatki zamieszczone w budżecie Miasta, a także środki nierozdysponowane przez rady dzielnic będą przenoszone do budżetów lat kolejnych.


Rozdział 2
Planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych dzielnic

§ 5.
1.      Środki finansowe pozostające w dyspozycji rady dzielnicy, dotyczące gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych są przeznaczane na sporządzenie dokumentacji projektowych dotyczących planowanych inwestycji w poszczególnych dzielnicach oraz na realizację zaplanowanych inwestycji wchodzących w zakres zadań własnych gminy.
2.        Rada dzielnicy może także wnioskować o ujęcie zadań w budżecie Miasta, jednocześnie określając, jaką część zadania zamierza finansować ze środków pozostających w jej dyspozycji.

§ 6.
1.      Do zadań inwestycyjnych i remontowych, które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w § 1, należą w szczególności:
1)      remonty bieżące, przebudowa oraz budowa nowych dróg, chodników, schodów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – jezdnych, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej tym przedsięwzięciom: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów, oświetlenia, budowa i remonty obiektów sportowych na terenach szkolnych, a także tereny rekreacyjne;
2)      lokalne inicjatywy inwestycyjne (wkład gminy do przedsięwzięć zainicjowanych przez mieszkańców lub podmioty gospodarcze zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMG nr XII/457/99 z dnia 27 października 1999), w zakresie rzeczowym określonym w pkt 1);
3)      inicjatywy lokalne (wkład gminy do lokalnych przedsięwzięć zainicjowanych przez mieszkańców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873. z późn. zm.), w zakresie rzeczowym określonym w pkt 1);
4)      projekty inwestycyjne i remontowe zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego, które znalazły się jako następne w kolejności pod względem poparcia w dzielnicy i nie mogą być w całości zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego;
5)      projekty inwestycyjne i remontowe zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego, których kosztorys wykonawczy opiewa na kwotę przekraczającą wysokość środków finansowych zakładanych pierwotnie na ich realizację.
2.      Przekazanie do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wskazanych w ust. 1 pkt 4 wymaga uprzedniego podjęcia uchwały przez radę dzielnicy. W uchwale, o której mowa w zdaniu poprzedzającym rada dzielnicy postanawia o przeznaczeniu na realizację danego zadania określoną przez siebie kwotę środków inwestycyjnych i remontowych.
3.      Wysokość środków przeznaczonych przez radę dzielnicy na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych wskazanych w ust. 1 pkt 4 w trakcie trwania całej kadencji rady nie może przekroczyć 50% budżetu rady dzielnicy na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 –2023.
4.      W celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wskazanych w ust. 1 pkt 5 rada dzielnicy na wniosek gminnej jednostki organizacyjnej realizującej zadanie podejmuje uchwałę, w której przeznacza na realizację zadania środki finansowe w kwocie nie większej niż 50 % budżetu rady dzielnicy na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 –2023.
5.      Zadania inwestycyjne i remontowe określone w ust. 1 pkt 4 i 5 nie podlegają obowiązkowi poddania ich konsultacjom społecznym, o których mowa w § 11. Do oceny wykonalności i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wskazanych w ust. 1 pkt 4 i 5, zastosowanie mają postanowienia aktów prawnych regulujących zasady i tryb przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
6.      W ramach zgłoszenia gminnej jednostki organizacyjnej może nastąpić poszerzenie zakresu pierwotnego projektu, jednak nie zmieniając początkowego założenia.

§ 7.
1.      Rada dzielnicy może przeznaczyć do 50% środków finansowych na gminne zadania inwestycyjne i remontowe, o których mowa w § 1 na zadania związane z estetyką dzielnicy oraz organizacją czasu wolnego, rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców.
2.      Środki, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie na:
1)      zakupy i rozmieszczenie elementów małej architektury, ławek, śmietników, tworzenia miejsc rekreacyjnych.
2)      remonty istniejących, uzupełnienie wyposażenia oraz budowa nowych placów zabaw, parków, terenów zielonych, nasadzenia drzew na terenach miejskich,
3)      urządzanie terenów sportowych i rekreacyjnych.
3.      W koszty zadań inwestycyjnych i remontowych nie mogą być zaliczone koszty funkcjonowania organów dzielnicy oraz wszelkie działania promocyjne, rekreacyjne oraz integracyjne.

§ 8.
1.      Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Zarząd Dróg i Zieleni, a także Gdyńskie Centrum Sportu są zobowiązane, w porozumieniu ze sobą,  do przedstawienia Prezydentowi informacji o planach inwestycyjnych i remontowych w dzielnicach w najbliższych 12 miesiącach.
2.      Termin przedłożenia w/w dokumentów określa się na 1 października 2019, zaś terminy jego aktualizacji na 31 stycznia każdego kolejnego roku budżetowego.
3.      Bezzwłocznie po zatwierdzeniu dokumentu, o którym mowa w ust. 1, Prezydent przekazuje zarządom dzielnic informację o planowanych na obszarze poszczególnych dzielnic remontach i inwestycjach oraz informację o wysokości środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych przydzielonych na każdą z dzielnic.

§ 9
1.      Rady dzielnic przesyłają Prezydentowi Miasta w drodze uchwały wstępne listy zamierzeń zawierające zadania (do 10 propozycji), które rada dzielnicy chciałaby wskazać do realizacji w latach 2019 - 2023.
Ponowne podjęcie uchwały w sprawie wstępnej listy zamierzeń inwestycyjnych możliwe jest jedynie wówczas, gdy w uchwale, o której mowa w §12 ust. 1 Rada Dzielnicy nie rozdysponowała całości środków inwestycyjnych i remontowych na lata 2019-2023 lub w przypadku podjęcia uchwały o rezygnacji z części lub całości zadań wybranych do realizacji zgodnie z §12 ust. 1.
2.      Inwestycje zostają ocenione przez zespół złożony z przedstawicieli jednostek realizujących daną inwestycję w celu oceny możliwości ich realizacji.
3.      W terminie do 60 dni rady dzielnic otrzymują informację zwrotną o możliwości przystąpienia do procesu przygotowania realizacji, a także wstępnej szacunkowej wartości zamówienia.
4.      Z możliwych projektów rada dzielnicy ustala priorytety dla listy inwestycji (1 – priorytet najwyższy, 2 – niższy, 3, 4 …), a następnie przeprowadza konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy w terminie 90 dni.
5.      Po przeprowadzonych konsultacjach rada dzielnicy przygotowuje uchwałę zawierającą listę zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z ustalonymi dla nich priorytetami. Powyższa uchwała jest kierowana do Biura do spraw Dzielnic, które w porozumieniu z Wiceprezydentem ds. rozwoju przekazuje listy zamierzeń właściwym jednostkom organizacyjnym Urzędu lub jednostkom organizacyjnym Miasta. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie może zawierać zadań, które nie znalazły się na wstępnej liście zamierzeń, o której mowa w ust. 1.
6.      W toku realizacji poszczególnych zamierzeń, w przypadku braku możliwości ich wykonania, rada dzielnicy podejmuje uchwałę o rezygnacji z części wybranych zadań lub o rezygnacji z całości zadań.
7.      Listy zamierzeń rad dzielnic są umieszczane na stronach portalu www.gdynia.pl w dziale RADY DZIELNIC oraz na stronach każdej rady dzielnicy a także na portalach pokrewnych poświęconych gdyńskim dzielnicom.


§ 10.
1.      Wydziały, miejskie jednostki organizacyjne i Biuro ds. Dzielnic zobowiązane są w ciągu 90 dni do dokonania analizy wnioskowanych zadań pod względem techniczno - finansowych możliwości ich realizacji poprzez przygotowanie niezbędnego zakresu przedsięwzięć na bazie „Metryki zadania inwestycyjno-remontowego” - załącznik nr 2 do powyższych procedur.
2.      W przypadku, gdy planowane przez radę dzielnicy zadanie wymaga podjęcia działań przez więcej niż jeden wydział lub jednostkę, w analizie zadań winny brać udział wszystkie wydziały lub jednostki współrealizujące zadanie. Jeśli opinie wydziałów są rozbieżne, rozstrzygnięcia dokonuje wiceprezydent Miasta Gdyni ds. rozwoju.
3.      Wyniki analizy, o której mowa w ust. 2 w formie „metryki zadania inwestycyjno – remontowego” przekazywane są radom dzielnic.

Konsultacje z mieszkańcami

§ 11
1.      Na liście zadań inwestycyjno-remontowych przedstawionej mieszkańcom nie mogą znaleźć się zadania, co do których, na etapie analizy, o której mowa w § 9 ust. 2, stwierdzono ich niewykonalność techniczną, prawną lub niezgodność z zasadami finansów publicznych.
2.      Wybrana przez radę dzielnicy lista poddawana jest konsultacjom
z mieszkańcami danej dzielnicy. Wymaganymi elementami konsultacji są:
1)      umieszczenie listy, o której mowa w ust. 1 na stronach portalu www.gdynia.pl w dziale RADY DZIELNIC, na stronach rady dzielnicy oraz portalach pokrewnych poświęconych gdyńskim dzielnicom na okres co najmniej 14 dni.
2)      spotkanie z mieszkańcami w siedzibie rady dzielnicy lub innym lokalu na terenie dzielnicy, ogłoszone z co najmniej 10 - dniowym wyprzedzeniem w „Ratuszu”, na portalu www.gdynia.pl na stronach rady dzielnicy oraz portalach pokrewnych poświęconych gdyńskim dzielnicom.
3.    W przypadku wystąpienia niezależnych od rady dzielnicy okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie otwartych spotkań na terenie dzielnicy w sposób równy i zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców, wówczas konsultacje mogą być przeprowadzone w sposób zdalny z zachowaniem następujących zasad:
1)      po upływie 10 – dniowego okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozpoczyna bieg 7-dniowy termin na wypełnienie przez mieszkańców dzielnicy ustandaryzowanej ankiety przygotowanej przez Biuro ds. Dzielnic, zawierającej informacje o wskazywanych przez Radę Dzielnicy zadaniach inwestycyjno-remontowych.
2)      ankieta jest możliwa do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego dla danej rady dzielnicy, którego adres jest podany w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.
3)      wypełnioną ankietę należy przesłać w formie elektronicznej na wskazany adres biura rady dzielnicy. Ankiety doręczone przed rozpoczęciem, jak również po upływie 7 - dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1, nie będą brane pod uwagę.
4)      po weryfikacji formalnej i merytorycznej Biuro ds. Dzielnic dokonuje akceptacji raportu z konsultacji społecznych, który następnie zarząd dzielnicy przedstawia mieszkańcom poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12.
1.      W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji Rada dzielnicy podejmuje uchwałę wskazującą zadania remontowo - inwestycyjne wybrane do realizacji i publikuje ją niezwłocznie na stronach portalu www.gdynia.pl w dziale RADY DZIELNIC oraz na stronach rady dzielnicy. Łączna wartość zadań wybranych do realizacji, w tym zadań inwestycyjnych i remontowych określonych w § 6 ust. 1 pkt 4 i 5, nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej w budżecie dzielnicy na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2019 –2023.
2.      W uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada dzielnicy:
1)      nie jest zobowiązana rozdysponowywać całości środków inwestycyjnych i remontowych na lata 2019 – 2023,
2)      nie może wskazać zadań remontowo – inwestycyjnych, które nie znalazły się na wstępnej liście zamierzeń, o której mowa w § 9 ust. 1,
3)      nie może wskazać łącznie więcej niż 10-ciu zadań remontowo – inwestycyjnych.

§ 13.
1.      W terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały rady dzielnicy, o której mowa w § 6 ust. 2 lub § 12 ust. 1, przygotowywany jest projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przekazania do realizacji odpowiednim jednostkom organizacyjnym Miasta wybranych przez rady dzielnic przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych (metryki zadań inwestycyjno – remontowych stanowią załączniki do zarządzenia).
2.      Po wejściu w życie Zarządzenia wydział lub miejska jednostka organizacyjna uwzględnia plany finansowe dzielnic w swoim budżecie, przygotowując stosowne dokumenty dla wydziału budżetu, uruchamiające środki na realizację zawartych w Zarządzeniu przedsięwzięć, następnie realizuje dane przedsięwzięcie w zakresie wskazanym przez radę dzielnicy.
§ 14.
1.      Po podjęciu uchwały, o której mowa w § 12 ust. 1, rada dzielnicy przekazuje na piśmie wydziałowi lub jednostce prowadzącej posiadane informacje i wnioski dotyczące lokalnych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Wydział/ miejska jednostka organizacyjna lub działający w ich imieniu projektant jest zobowiązany uwzględnić wskazania rady podczas realizacji przedsięwzięcia lub poinformować pisemnie radę dzielnicy o powodach braku możliwości zrealizowania proponowanych przez radę rozwiązań.
2.      Realizując wskazane przez radę dzielnicy przedsięwzięcie, wydział lub miejska jednostka organizacyjna zobowiązane są do systematycznego informowania o realizacji kolejnych działań związanych z przedsięwzięciem. Informacje te są przekazywane do Biura ds. Dzielnic nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, następnie umieszczane przez Biuro ds. dzielnic na portalu www.gdynia.pl w dziale RADY DZIELNIC oraz portalach pokrewnych poświęconych gdyńskim dzielnicom.

§ 15.
1.      Właściwe jednostki organizacyjne Miasta wykonują przekazane im do realizacji zadania w kolejności, według nadanych im priorytetów, aż do wyczerpania środków finansowych na zadania inwestycyjno-remontowe posiadane przez dzielnicę.
2.      W przypadku podjęcia przez radę dzielnicy uchwały, o której mowa w §9 ust. 6, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju podejmuje decyzję o rezygnacji ze wskazanych zadań.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 28.08.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2022 15:45 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
07.04.2022 15:44 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
07.04.2022 15:43 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
18.10.2019 14:12 Aktualizacja treści Barbara Woźniak