Procedury Przyznawania Środków

  Procedury przyznawania środków dla rad dzielnic na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2011 - 2014.
 
Rozdział 1
 
Zasady ogólne
§ 1. 1.  Rada dzielnicy prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta, tworząc plan wykorzystania środków przeznaczonych na działalność statutową, w tym wykorzystania środków na gminne zadania inwestycyjne                          i remontowe w swojej dzielnicy.
2.  W budżecie gminy zapewnia się środki finansowe na gminne zadania inwestycyjne i remontowe, których wysokość na kolejne lata budżetowe określona została przez Radę Miasta w Uchwale Nr XLVI/1103/10 z dnia 29 września 2010. Są to:
1)  w 2011 r. - 1 000 000 PLN;
2)  w 2012 r. - 1 000 000 PLN;
3)  w 2013 r. - 9 000 000 PLN;
4)  w 2014 r. - 9 000 000 PLN;
 
3. Środki finansowe przeznaczone na w/w zadania dzielnic umieszczane są ostatecznie w odpowiednich działach i rozdziałach budżetu, zgodnie z klasyfikacją budżetową, w zależności od rodzaju wydatków.
 
§ 2. Wszelkie decyzje, dotyczące realizacji zadań wskazanych przez rady dzielnic przygotowuje i realizuje właściwy merytorycznie wydział Urzędu lub miejska jednostka organizacyjna.
 
§ 3. 1. Działania związane z wydatkowaniem środków na gminne zadania inwestycyjne i remontowe wskazywane przez rady dzielnic prowadzone są zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki administracji samorządowej, w szczególności ustawą o finansach publicznych.
2. W celu zachowania przejrzystych zasad dotyczących zamówień publicznych opiniowanych lub przygotowywanych przez rady dzielnic, członkowie zarządu dzielnicy, każdorazowo, zobowiązani są do złożenia oświadczenia (stanowiącego załącznik do poniższego dokumentu) o braku powiązań faktycznych lub prawnych              z ubiegającym się o udzielenie zamówienia.
 
§ 4. W przypadku niezrealizowania wskazanych przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć planowane wydatki zamieszczone w budżecie Miasta a także środki nie rozdysponowane przez rady dzielnic będą przenoszone do budżetów lat kolejnych.
 
Rozdział 2
 
Planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych dzielnic
§ 5. 1. Środki finansowe pozostające w dyspozycji rady dzielnicy, dotyczące gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych są przeznaczane na sporządzenie dokumentacji projektowych dotyczących planowanych inwestycji w poszczególnych dzielnicach oraz na realizację zaplanowanych inwestycji wchodzących w zakres zadań własnych gminy.
2. Rada dzielnicy może także wnioskować o ujęcie zadań w budżecie Miasta, jednocześnie określając, jaką część zadania zamierza finansować ze środków pozostających w jej dyspozycji.
 
§ 6. 1. Do zadań inwestycyjnych i remontowych, które mogą być finansowane ze środków o których mowa w ust 1 należą w szczególności:
•1)       remonty bieżące i kapitalne oraz budowa nowych dróg, chodników, schodów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - jezdnych, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej tym przedsięwzięciom: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów, oświetlenia;
•2)       lokalne inicjatywy inwestycyjne (wkład gminy do przedsięwzięć zainicjowanych przez mieszkańców lub podmioty gospodarcze zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMG nr XII/457/99 z dnia 27 października 1999), w zakresie rzeczowym określonym w pkt 1)
•3)       inicjatywy lokalne (wkład gminy do lokalnych przedsięwzięć zainicjowanych przez mieszkańców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873. z późn. zm.), w zakresie rzeczowym określonym w pkt 1).
           
§ 7. 1. Rada dzielnicy może przeznaczyć do 10% środków o których mowa w ust. 1 na wydatki inwestycyjne i remontowe oraz zakupy związane z estetyką dzielnicy oraz organizacją czasu wolnego, rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie na:
•1)       zakupy i rozmieszczenie elementów małej architektury, oświetlenia solarnego, ławek, śmietników;
•2)       remonty istniejących, uzupełnienie wyposażenia oraz budowa nowych placów zabaw, parków, terenów zielonych;
•3)       urządzanie terenów sportowych i rekreacyjnych.
3. W koszty zadań inwestycyjnych i remontowych nie mogą być zaliczone koszty funkcjonowania organów dzielnicy.
 
§ 8. 1. Wydział Inwestycji UMG oraz ZDiZ są zobowiązane w porozumieniu ze sobą  do przedstawienia informacji o planach inwestycyjnych i remontowych.
2. Termin przedłożenia dokumentów Prezydentowi określa się na 22 sierpnia 2011, zaś terminy jego aktualizacji na 31 stycznia każdego kolejnego roku budżetowego.
3. Bezzwłocznie po zatwierdzeniu dokumentu, o którym mowa w ust. 1, Prezydent przekazuje zarządom dzielnic informację o planowanych na obszarze poszczególnych dzielnic remontach i inwestycjach oraz informację o wysokości środków finansowych, na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych przypadających na każdą z dzielnic.
 
§ 9. 1. W ciągu 2 miesięcy od otrzymania informacji określonej w § 8 ust. 3,  rady dzielnic, przesyłają Prezydentowi Miasta wstępne listy zamierzeń zawierające zadania, które rada dzielnicy wskazuje do realizacji w latach 2011-2014.
2. Listy zamierzeń rad dzielnic są przekazywane właściwym jednostkom organizacyjnym Urzędu lub jednostkom organizacyjnym Miasta w celu dokonania techniczno - finansowej analizy możliwości realizacji zaproponowanych zadań. W przypadku trudności ze wskazaniem konkretnego wydziału lub jednostki decyzję podejmuje sekretarz Miasta.
3. Listy zamierzeń rad dzielnic są umieszczane na stronach portalu http://www.gdynia.pl/ w dziale RADY DZIELNIC oraz na stronach rady dzielnicy.
 
§ 10. 1. Wydziały i miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane są w ciągu 30 dni dokonać analizy wnioskowanych zadań pod względem techniczno-finansowych możliwości ich realizacji poprzez przygotowanie „metryki zadania inwestycyjno - remontowego" (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji).
2. W przypadku gdy planowane przez radę dzielnicy zadanie wymaga podjęcia działań przez więcej niż jeden wydział lub jednostkę, w analizie zadań winny brać udział wszystkie wydziały lub jednostki współrealizujące zadanie. Jeśli opinie wydziałów są rozbieżne, rozstrzygnięcia dokonuje sekretarz Miasta po zasięgnięciu opinii odpowiedniego wiceprezydenta.
3. Wyniki analiz o której mowa w ust. 1 i 2, w formie „metryk zadań inwestycyjno - remontowych", przekazywane są radom dzielnic.
 
§ 11. 1. Rada dzielnicy zapoznaje się z oceną możliwości realizacji zadań, dokonaną przez wydziały lub jednostki i na ich podstawie sporządza listę zadań remontowo-inwestycyjnych planowaną do realizacji.
2. Na liście nie mogą się znaleźć zadania, co do których na etapie analizy,      o której mowa w § 10 ust. 1 i 2 stwierdzono ich niewykonalość techniczną, prawną lub niezgodność z zasadami finansów publicznych.
3. Sporządzona przez radę dzielnicy lista poddawana jest konsultacjom z mieszkańcami danej dzielnicy. Wymaganymi elementami konsultacji są:
•1)   umieszczenie listy, o której mowa w ust 1 na stronach portalu http://www.gdynia.pl/  w dziale RADY DZIELNIC oraz na stronach rady dzielnicy, na okres co najmniej 14 dni.
•2)   spotkanie z mieszkańcami w siedzibie rady dzielnicy lub innym lokalu na terenie dzielnicy, ogłoszone z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem w Ratuszu, na portalu http://www.gdynia.pl/ oraz na stronie internetowej rady dzielnicy.
 
§ 12. 1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji rada dzielnicy podejmuje uchwałę, wskazującą zadania remontowo-inwestycyjne wybrane do realizacji i publikuje ją niezwłocznie na stronach portalu http://www.gdynia.pl/ w dziale RADY DZIELNIC oraz na stronach rady dzielnicy.
2. W uchwale o której mowa w ust. 1, rada dzielnicy nie musi rozdysponowywać całości środków inwestycyjnych i remontowych na lata 2011-2014.
 
§ 13. W sytuacjach gdy, analiza wykonalności, o której mowa w § 10 ust. 1 i 2, wykaże niemożliwość realizacji przedsięwzięcia lub proponowane wstępnie przedsięwzięcie zostanie wykreślone przez radę dzielnicy w wyniku konsultacji, rada może zaproponować w miejsce tego zadania inne wskazane przez radnych lub przez mieszkańców w procesie konsultacji. W takiej sytuacji ponownie rozpoczyna się postępowanie zgodnie procedurą opisaną  w punktach 7-14.
 
§ 14. 1.  W terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały rady dzielnicy, o której mowa w § 12 ust. 1, przygotowywany jest projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przekazania do realizacji odpowiednim jednostkom Miasta wybranych przez rady dzielnic przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych (metryki zadań inwestycyjno - remontowych stanowią załącznik do zarządzenia).
2. Po wejściu w życie Zarządzenia wydział lub miejska jednostka organizacyjna uwzględnia plany finansowe dzielnic w swoim budżecie, przygotowując stosowne dokumenty dla wydziału budżetu, uruchamiające środki na realizację zawartych w Zarządzeniu przedsięwzięć, następnie realizuje dane przedsięwzięcie.
 
§ 15. 1. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust § 12 ust. 1, rada dzielnicy przekazuje na piśmie wydziałowi lub jednostce prowadzącej, posiadane informacje i wnioski dotyczące lokalnych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Wydział/miejska jednostka organizacyjna lub działający w ich imieniu projektant jest zobowiązany uwzględnić wskazania rady podczas realizacji przedsięwzięcia lub poinformować pisemnie radę dzielnicy, o powodach niemożliwości zrealizowania proponowanych przez radę rozwiązań.
2.Realizując wskazane przez radę dzielnicy przedsięwzięcie wydział lub miejska jednostka organizacyjna, zobowiązane są do systematycznego informowania o realizacji kolejnych działań związanych z przedsięwzięciem. Informacje te są przekazywane do Centrum Aktywności Obywatelskiej - komórki koordynującej  realizację zadań przez rady dzielnic, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, następnie umieszczane przez Centrum Aktywności Obywatelskiej na portalu http://www.gdynia.pl/ w dziale RADY DZIELNIC.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Tomasz Kamiński
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Kamiński
Data wytworzenia informacji: 06.09.2011
Data udostępnienia informacji: 06.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2011 12:34 Dodanie informacji Tomasz Kamiński