Wymiana prawa jazdy z powodu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej w transporcie drogowym

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wymianę prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze);
- kserokopia prawa jazdy /oryginał do wglądu/; 
- kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie kwalifikacji zawodowej w transporcie drogowym /oryginał do wglądu/; 
- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy /oryginał do wglądu/;
- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy /oryginał do wglądu/;
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 935); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/; 
- dowód uiszczenia opłaty.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wymianę prawo jazdy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

                                             www.esp.pwpw.plObsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.
 
Status zamówienia dokumentu można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl
 
Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.


Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, po zwrocie posiadanego prawa jazdy w celu jego unieważnienia lub za pośrednictwem poczty, załączając dokument prawa jazdy do unieważnienia przy osobistym złożeniu wniosku, w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania.
Opłaty: - 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku
Czas załatwienia sprawy: Prawo jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie - czas oczekiwania ma zamówione prawo jazdy wynosi około 2 tygodni.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268); 
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2018 r., poz. 1060); 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 r., poz. 83); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 406);
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546).
Inne informacje: Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest potwierdzeniem ukończenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Badanie lekarskie i psychologiczne kierowcy wykonującego przewóz drogowy są przeprowadzane:
• do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
• po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy
- w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2020 09:38 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 10:33 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 11:24 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 11:11 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 08:56 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 16:53 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 16:50 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
03.12.2019 15:42 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
13.03.2019 11:30 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 14:54 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 14:54 Korekta Michał Kowalski