Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w konwencji o ruchu drogowym

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku(wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze);
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
- kopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na j. polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji; a do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu /oryginał do wglądu/
    * Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE PE i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.); 
- karta pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium RP albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemców)
- dowód uiszczenia opłaty;
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - o ile jest  wymagane.


Zgodnie z treścią załącznika nr 6 Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej dnia 8 listopada 1968 r. krajowe prawo jazdy:

- stanowi kartę formatu A7 (74 x 105 mm - 2,91 x 4,13 cala) pojedynczą lub złożoną do tego formatu, podwójną (148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 cali) albo potrójną (222 x 105 mm - 8,78 x 4,13 cali) złożoną do tego formatu. Kolor jej jest różowy;
- drukuje się w języku lub w językach przewidzianych przez organ władzy, który je wydaje lub który został upoważniony do jego wydawania; jednakże musi ono mieć napis w języku francuskim "Permis de conduire", który może być powtórzony w innych językach;
- wpisy odręczne lub maszynowe powinny być wykonane wyłącznie alfabetem łacińskim lub angielską kursywą albo powtórzone w tej formie.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencja o ruchu drogowym - Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. ( Dz. U. z 1559 r. poz. 321 i 322) lub Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40 i 44) to dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.


W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.
 
Status zamówienia dokumentu można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl
 
Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, po zwrocie posiadanego zagranicznego prawa jazdy, w celu przesłania do właściwego organu, który je wydał.
Opłaty: - 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłat należy załączyć do wniosku
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212); 
- Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44);
- Konwencja o ruchu drogowym, podpisana w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 406); 
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
Inne informacje: - jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, będzie ono uwzględnione w wydanym polskim prawie jazdy
- osoba posiadająca prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może otrzymać polskie prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy
- jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne z wzorem określonym w Konwencji dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego /warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej/ i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu na język polski

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności zagranicznego prawa jazdy - dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia jest:
• międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.
• krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Na terytorium RP nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium tych państw prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2021 19:47 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:37 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.10.2020 09:05 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.10.2020 09:04 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 10:26 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 12:23 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 17:47 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 17:43 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:04 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:30 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
04.12.2019 09:47 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
11.03.2019 12:52 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
11.03.2019 12:38 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
11.03.2019 12:36 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
11.03.2019 12:26 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 14:57 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 14:57 Korekta Michał Kowalski