Wydawanie prawa jazdy po rozszerzeniu uprawnień

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- prawo jazdy do unieważnienia
- dowód uiszczenia opłaty

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: W celu odbioru gotowego dokumentu należy pobrać bilecik z dyspensera i poczekać na wywołanie do stanowiska nr 5 /bez konieczności umawiania wizyty/.
 
Status zamówienia dokumentu można sprawdzić na stronie: info-car.pl
 
Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument


Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, po przedłożeniu dotychczasowego prawa jazdy do unieważnienia
Opłaty: Warunkiem zamówienia prawa jazdy jest przedłożenie w tut. organie potwierdzenia uiszczenie opłaty:

- 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy

na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji wystawionej przez pracownika Referatu lub bezpośrednio na rachunek organu podatkowego.


W przypadku dokonania wpłaty za pośrednictwem bankowości internetowej, potwierdzenie przelewu należy przedłożyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: kierowca@gdynia.pl
Czas załatwienia sprawy: Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie - czas oczekiwania na zamówione prawo jazdy wynosi około dwóch tygodni.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2018 r., poz. 1060); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 406); 
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546).
Inne informacje: Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
• osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
• uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
• odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
• zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii
• uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2021 19:07 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.08.2021 19:06 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.08.2021 19:05 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.08.2021 19:04 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.08.2021 19:02 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:32 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 09:51 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 11:52 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 11:48 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.09.2020 10:12 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.09.2020 10:11 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:22 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:21 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
03.12.2019 15:43 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
13.03.2019 09:01 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 15:07 Korekta Michał Kowalski