Wydanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Uzyskania profilu kierowcy zawodowego (PKZ)

Osoba ubiegająca się o wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie:
  • kwalifikacji wstępnej,
  • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
  • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
  • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo
  • szkolenia okresowego,
przed przystąpieniem do kwalifikacji i do szkolenia, składa następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze);

- kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy od lekarza uprawnionego do badań kierowców;

- kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy od uprawnionego psychologa z zakresu psychologii transportu;

- kopię wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej --> dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;

- kopię wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; * * * warunek nie dotyczy przypadku, gdy osoba posiada wydane do dnia 10 września 2008 r. prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub wydane do dnia 10 września 2009 r. prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E --> dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;

- kopię karty kwalifikacji kierowcy albo prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:
a) uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
b) ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;

- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2046, 1948);
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
- kopię posiadanego prawa jazdy /oryginał do wglądu/;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy;

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: W celu złożenia wniosku o profil kierowcy zawodowego (PKZ) należy dokonać rezerwacji wizyty:

• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć również:

• za pośrednictwem dostępnej usługi paczkomatu:
                                               https://urzad24.inpost.pl/umgdynia

W celu odbioru gotowego dokumentu należy pobrać bilecik z dyspensera i poczekać na wywołanie do stanowiska nr 5 /bez konieczności umawiania wizyty/.
Opłaty: Profil Kierowcy Zawodowego jest wydawany bezpłatnie.


Opłata za prawo jazdy z wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji lub szkolenia okresowego wynosi:

- 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni
W tytule wpłaty należy wpisać "opłata za prawo jazdy" oraz podać swoje imię i nazwisko.
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na numer PKZ wynosi do 2 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: czynność materialno-techniczna - brak trybu odwoławczego.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2022 r. poz. 622);
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;
- Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 742);
Inne informacje: Profil kierowcy zawodowego jest udostępniany:
  • ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, prowadzącym szkolenie osoby, której dotyczy profil,
  • wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny dla osoby, której dotyczy profil, po przekazaniu przez osobę, której dotyczy profil, unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego oraz numeru PESEL albo daty urodzenia.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Aleksandra Popiel
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 25.04.2022
Data udostępnienia informacji: 25.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2023 13:07 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
25.04.2022 20:38 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
25.04.2022 20:37 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
25.04.2022 20:35 Dodanie informacji Aleksandra Popiel
25.04.2022 20:18 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
25.04.2022 20:05 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel