Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze);

-orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami od lekarza uprawnionego do badań kierowców - dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy;

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od uprawnionego psychologa z zakresu psychologii transportu - dotyczy kat. C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE;

- kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada /oryginał do wglądu/;

- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem przez osobę poniżej 18. roku życia - wzór dostępny poniżej w załączniku;

- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/.

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kartę pobytu, wizę lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: W celu złożenia wniosku o PKK należy dokonać rezerwacji wizyty:

• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć również:
• w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej:

                                                    www.esp.pwpw.pl

• za pośrednictwem dostępnej usługi paczkomatu:

                                               https://urzad24.inpost.pl/umgdynia

W celu odbioru gotowego dokumentu należy pobrać bilecik z dyspensera i poczekać na wywołanie do stanowiska nr 5 /bez konieczności umawiania wizyty/.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po odbiór wygenerowanego dokumentu, należy stawić się osobiście w tutejszym Referacie.
Opłaty: Profil Kandydata na Kierowcę jest wydawany bezpłatnie.
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na numer PKK wynosi do 2 dni roboczych.

W przypadku konieczności zażądania dokumentów z innego organu, czas wydania Profilu może zostać wydłużony do 30 dni.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2503).
Inne informacje: Numer PKK należy przedstawić w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców podczas zapisu na szkolenie, jak również w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego podczas zapisu na egzamin.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2023 13:10 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
01.03.2022 21:09 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.02.2022 18:49 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
20.12.2021 18:55 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
30.09.2021 18:44 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.08.2021 18:39 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.08.2021 18:39 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.07.2021 20:05 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.07.2021 20:02 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
10.05.2021 11:27 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:30 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
28.09.2020 14:43 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
28.09.2020 14:38 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
28.09.2020 14:26 Zmiana załącznika Aleksandra Popiel
26.09.2020 09:45 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 16:33 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 14:00 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 18:26 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 18:23 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 18:19 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:15 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:27 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
04.12.2019 10:04 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
11.03.2019 15:04 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 15:10 Korekta Michał Kowalski
19.06.2017 11:46 Korekta Michał Wilk