Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska nr 4,5,6,7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek
w godzinach: 7.00 - 16.00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie prawa jazdy dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
- kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada
- zgoda rodzica na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem przez osobę poniżej 18 roku życia
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz.2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-7/
- po pozytywnej weryfikacji dokumentów organ gminy wydaje wygenerowany z systemu teleinformatycznego numer profilu kandydata na kierowcę PKK
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: - czas oczekiwania na numer PKK wynosi dwa dni
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz.231)
Inne informacje: - numer PKK należy przedstawić w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców podczas zapisu na szkolenie, jak również w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego podczas zapisu na egzamin
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2020 14:15 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:27 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
04.12.2019 10:04 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
11.03.2019 15:04 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 15:10 Korekta Michał Kowalski
19.06.2017 11:46 Korekta Michał Wilk