Wpis do ewidencji wykładowców

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 4,5,6,7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek
w godzinach: 7:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów starosta dokonuje wpisu w drodze decyzji administracyjnej do ewidencji wykładowców
- decyzję odbiera się osobiście przy stanowiskach 4,5,6,7,
Opłaty: - 50,00 zł - opłata za wpis do ewidencji wykładowców
(opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek:
nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - PKO Bank Polski S.A. w Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis
- opłaty dokonuje się na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu
Czas załatwienia sprawy: - w terminie 30 dni od daty wpływu informacji o pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego kwalifikacje złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1885)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 935)
Inne informacje: Wykładowcą jest osoba, która:
- złożyła wniosek o wpis do ewidencji wykładowców
- uzyskała zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów
- uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę
- przedłożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzają niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 22.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2020 14:11 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
13.03.2019 11:05 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 14:47 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 14:44 Korekta Michał Kowalski
22.06.2017 14:41 Korekta Michał Wilk