Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącym wartości pieniężne

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Obsługi Mieszkańców – stanowiska 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku;
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/; 
- prawo jazdy /do wglądu/;
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne /oryginał do wglądu/ (w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej zaświadczenie o zatrudnioniu w OSP);
- kopia orzeczenia lekarskiego od lekarza uprawnionego do badań kierowców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne /oryginał do wglądu/; 
- kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne od uprawnionego psychologa z zakresu psychologii transportu /oryginał do wglądu/; 
- dowód uiszczenia opłaty, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Sposób załatwienia sprawy: W celu złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia należy dokonać rezerwacji wizyty:

• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.

W celu odbioru gotowego dokumentu należy pobrać bilecik z dyspensera i poczekać na wywołanie do stanowiska nr 6 lub 7 /bez konieczności umawiania wizyty/.


Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, organ gminy w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie.
Zezwolenie wydaje się uprawnionej osobie lub za pośrednictwem poczty /przy osobistym złożeniu wniosku/.
Opłaty: - 50 zł - opłata administracyjna za wydanie zezwolenia

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W tytule wpłaty należy wpisać "opłata za wydanie zezwolenia" oraz podać swoje imię i nazwisko.
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na wydanie zezwolenia wynosi 2 dni robocze.
Tryb odwoławczy: Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpuje z powodu uwzględnia w całości żądania strony, jest ostateczna.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392).
Inne informacje: Pojazdem uprzywilejowanym może kierować osoba, która:
• ukończyła 21 lat
• posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii
• uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
• uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
• ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
• posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 23.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2024 10:07 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
03.07.2023 13:14 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
01.03.2022 21:21 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.02.2022 18:58 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
20.12.2021 19:25 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.08.2021 18:17 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
11.08.2021 18:16 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:27 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 10:46 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 10:44 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
13.03.2019 09:42 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 14:46 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 13:56 Korekta Michał Kowalski
23.06.2017 13:56 Korekta Michał Wilk