nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od starszego referenta do starszego specjalisty w Referacie Finansowym w Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół


Dyrektor Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół z siedzibą w Gdyni 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: od starszego referenta do starszego specjalisty w Referacie Finansowym
 
I. Określenie stanowiska

od starszego referenta do starszego specjalisty w Referacie Finansowym - 5 etatów
 
II. Wymagania konieczne
 
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   publicznych
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe
4. nieposzlakowana opinia
5. wykształcenie min. średnie - wyższe
6. co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości
7. biegła obsługa komputera (pakiet MS Office)
 
III. Wymagania dodatkowe

1. znajomość przepisów w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2. doświadczenie w pracy w naliczaniu wynagrodzeń zdobyte w księgowości
3. umiejętność planowania i organizacji pracy
4. samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, skrupulatność
5. umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
6. zaangażowanie w realizację zadań
 
IV. Zakres obowiązków

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych przez CUPSZ
2. dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUPSZ
3. dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych
4. rozliczanie podatku VAT
5. terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
6. analiza i planowanie budżetu
7. sporządzanie innych niezbędnych sprawozdań i informacji w zakresie obsługiwanych przez CUPSZ placówek oświatowych
8. współudział w opracowaniu projektów planów finansowych CUPSZ i jednostek obsługiwanych oraz  sporządzanie wniosków o zmianę z udziałem Dyrektorów jednostek obsługiwanych
9. wprowadzanie danych do SIO w zakresie wynikających  z wykonywanych zadań
10. prowadzenie spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych
 
V. Warunki pracy
 
1. warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w: kodeksie pracy, ustawie  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania pracowników CUPSZ
2. wymiar czasu pracy: 1,0 etatu, tj. 40 godzin tygodniowo
3. umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia
4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
5. wymagany kontakt osobisty, telefoniczny, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej z pracownikami i interesantami
6. miejsce wykonywania pracy Gdynia, ul. 10 Lutego 26. Budynek o trzech kondygnacjach, bez windy.
 
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
1. życiorys zawodowy i list motywacyjny
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe
3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz staż pracy
4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych potwierdzone własnoręcznym podpisem
5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2019r. poz. 1282) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
9. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez CUPSZ, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez CUPSZ przez okres najbliższych 6 miesięcy.
 
· W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowego Rejestru Karnego.
 
Dokumenty należy składać w terminie do 31.03.2023r. osobiście w sekretariacie Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, ul. 10 Lutego 26 w godz. 8.00-16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od starszego referenta do starszego specjalisty w Referacie Finansowym”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zakwalifikowane osoby zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
 
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez CUPSZ przez okres najbliższych 6 miesięcy.
 
Więcej informacji pod numerem telefonu:  58 527 83 00 w godz. 8.00 do 16.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Bennich
Wprowadził informację: Michalina Gwadera-Siekanowicz
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Gwadera-Siekanowicz
Data wytworzenia informacji: 20.03.2023
Data udostępnienia informacji: 20.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2023 09:42 Dodanie informacji Michalina Gwadera-Siekanowicz