Dyrektor Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka/opiekun


Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych poszukuje pracowników na stanowisko OPIEKUNKI/OPIEKUNA do świadczenia usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Obowiązki pracownicze wykonywane będą w miejscu zamieszkania osób objętych usługami - na terenie Gdyni.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu, w zadaniowym systemie czasu pracy. Uprawnienie do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. tzw. wczasów pod gruszą) oraz do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki).

Wymagania:
Preferujemy kandydatów z tytułem zawodowym:
  • opiekunka środowiskowa,
  • asystent osoby niepełnosprawnej,
  • asystent medyczny, pielęgniarka,
  • asystentka pielęgniarska,
  • opiekun osoby starszej,
  • opiekun medyczny,
  • opiekun w domu pomocy społecznej
  • oraz z doświadczeniem w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.
Prosimy o złożenie Curriculum Vitae (CV)  w siedzibie Centrum Administracyjno - Rozliczeniowego w Gdyni  przy ul. Grabowo 2 (w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: DZIAŁ KADR) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@gcuo.pl

Jeśli w zakresie przekazanych  danych w CV  kandydata  na stanowisko opiekuna  zostały uwzględnione szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim może być umieszczone w CV w następujący sposób: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV ”.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
 
Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L  z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127,        str. 2) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych z siedzibą  w Gdyni (81-309) ul.  Warszawska 67A, reprezentowane przez Dyrektora.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@cargdynia.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby  administratora.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko opikuna na podstawie:
     a. art. 6 ust 1 lit a) RODO - tj. zgoda na przetwarznie danych osobowych,
     b. art 6 ust 1 lit. b)RODO - tj. działania konieczne do zawarcia umowy,
     c. art. 6 ust. 1lit. c) RODO - tj. przepisy prawa, w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego danych          wyszczególnionych w art. 221 Kodeksu pracy.
4.  Zgromadzone Pani/Pana dane osobowe na stanowisko opiekuna przechowywane będą  przez okres  6 miesięcy, licząc od końca miesiąca     w którym dokonano ich zebrania.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe z siedzibą w Gdyni (81- 265), ul. Grabowo 2 – jednostka Gminy Miasta Gdyni powołana w celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej administratora.
6. Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przetwarzanie Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uwzględniania Pani/Pana zgłoszenia w ramach  procesu rekrutacyjnego na stanowisko opiekuna.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Aleksandra Tulińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Tulińska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2021
Data udostępnienia informacji: 28.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2022 08:48 Aktualizacja treści Aleksandra Tulińska
24.06.2022 09:31 Aktualizacja treści Aleksandra Tulińska
01.02.2022 14:04 Aktualizacja treści Aleksandra Tulińska
20.12.2021 08:00 Aktualizacja treści Aleksandra Tulińska
15.10.2021 09:50 Aktualizacja treści Aleksandra Tulińska
28.06.2021 10:49 Dodanie informacji Aleksandra Tulińska