OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNA KSIĘGOWA

1. Nazwa i adres jednostki:
PRZEDSZKOLE NR 52 W GDYNI, 81-385 GDYNIA,                     
UL. I. KRASICKIEGO 4, tel.. 58-661-32-62

2. Stanowisko:
GŁÓWNA KSIĘGOWA, ½ etatu od 01.09.2020 roku.

3. Stanowisko głównego księgowego może objąć osoba, która:

a) spełnia wymagania niezbędne wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
- Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
- Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
- Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
- Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

b) spełnia jeden z poniższych warunków:
- Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
- Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
- Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
-Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe:
-Mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
- Predyspozycje do koordynowania pracy w dziale księgowości.
-Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości jednostki (Progman Finanse, Progman Wyposażenie, e-portal VAT) oraz sprawne posługiwanie się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym.
-Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
-Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
-Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
-Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy.
-Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych.
-Sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia
- Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz współpracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
- Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i z zatwierdzonym budżetem jednostki.
- Opracowywanie budżetu jednostki, bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego.
- Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych (SIO, GUS) oraz deklaracji VAT.
-   Opracowywanie, w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo – księgowych jednostki.
-  Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem wydatków przedszkola.
-  Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.
-  Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań.
-  Ewidencja środków trwałych.
-  Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą intendenta.
-  Przygotowywanie przelewów w systemie PKO
-  Sporządzanie listy płac pracownikom przedszkola - program PROGMAN
- Wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników.
- Sporządzanie deklaracji ZUS - program Płatnik.
- Prowadzenie dokumentacji płacowej odchodzących na emeryturę ZUS Rp7.
- Sporządzanie informacji podatkowej PIT.
- Archiwizacja dokumentacji.
- Odpowiedzialność za zawartość dysku na obsługiwanym komputerze.
- Pobieranie i rozliczanie się z druków ścisłego zarachowania.
- Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:
-  CV, list motywacyjny.
-  Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
-  Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
-  Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm).
-   Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
-  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
-  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922, z późn.zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:
-    Wymagane dokumenty należy składać drogą mailową:
przedszkole@p52.edu.gdynia.pl do 15 sierpnia 2020 roku.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Nowak
Wprowadził informację: Hanna Nowak
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Nowak
Data wytworzenia informacji: 22.06.2020
Data udostępnienia informacji: 22.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2020 11:42 Aktualizacja treści Hanna Nowak
22.06.2020 11:41 Aktualizacja treści Hanna Nowak
22.06.2020 11:40 Aktualizacja treści Hanna Nowak
22.06.2020 11:37 Dodanie informacji Hanna Nowak