ELEKTROMECHANIK

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
ELEKTROMECHANIK

Opis stanowiska pracy:
 • diagnozowanie i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych w autobusach.
Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia kierunkowego o profilu elektromechanicznym,
 • doświadczenia w zawodzie elektromechanika lub elektryka samochodowego,
 • umiejętności obsługi komputera w zakresie korzystania z dokumentacji technicznej oraz narzędzi diagnostycznych.
Oferujemy:
 • stałe zatrudnienie w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji rynkowej,
 • pracę w zgranym zespole z miłą atmosferą,
 • pomoc w adaptacji do napraw autobusów,
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień oraz udziału w szkoleniach rozwijających posiadane umiejętności,
 • atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie,
 • bilet wolnej jazdy komunikacją miejską organizowaną przez ZKM Gdynia,
 • możliwość ubezpieczenia grupowego.
Osoby zainteresowane ofertą współpracy prosimy o umieszczenie w składanych dokumentach wybranej treści zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i przesłanie na adres: praca@pkagdynia.pl

1.  Klauzula zgody przetwarzania podanych przez kandydata do pracy danych osobowych w procesie obecnej rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Elektromechanik przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. przy ul. Platynowej 19/21, 81-154 Gdynia."
lub
2. Klauzula zgody przetwarzania podanych przez kandydata do pracy danych osobowych w procesie przyszłych rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Elektromechanik oraz w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. przy ul. Platynowej 19/21, 81-154 Gdynia."

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia, KRS 0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358, e-mail: pka@pkagdynia.pl (dalej „Administrator”).
2)We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@pkagdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres: ul.Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3)Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora podane w dokumentacji rekrutacyjnej przetwarzane będą w szczególności:
a.w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: Rozporządzenie), w związku z przepisami Kodeksu pracy;
b.w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia);
c.w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia);
d.w przypadku przebywania na terenie zakładu pracy Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe kandydata do pracy tj. wizerunek, sposób zachowania się lub inne dane, poprzez rejestrację w systemie monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych rejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).
4)Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procesu rekrutacyjnego, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora mogą być także przekazywane uprawnionym organom lub innym podmiotom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
5)Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – przez okres 2 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia zgody. W przypadku zatrudnienia u Administratora dane osobowe kandydata do pracy podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Nagrania obrazu z systemu monitoringu wizyjnego Administrator przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu  - wtedy termin przechowywania nagrań w tym wypadku ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6)Kandydat do pracy u Administratora ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres pocztowy Administratora lub drogą mailową na adres email: pka@pkagdynia.pl.
7)Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
8)Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia).
9)Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
10)Podanie danych osobowych przez kandydata do pracy u Administratora jest zasadniczo wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uwzględnienia zgłoszenia rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, podanie danych następuje na zasadzie dobrowolności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2021
Data udostępnienia informacji: 14.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2021 12:24 Dodanie informacji Monika Karwowska