Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika administracyjnego w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni

Na podstawie Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko kierownika administracyjnego.
 
I.                   NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Zespół Szkół nr 11, ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia
Tel. 058-625-57-09, fax: 058-625-57-09
 
II.                OKREŚLENIE STANOWISKA
Kierownik administracyjny
 
III.             WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY
NA STANOWISKU KIEROWNIKA  ADMINISTRACYJNEGO

1.                  Legitymuje się wykształceniem wyższym (wskazany kierunek administracyjny lub
                     ekonomiczny) oraz co najmniej dwuletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym.
2.                  Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3.                  Jest obywatelem polskim.
4.                  Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
5.                  Biegle obsługuje programy komputerowe (Windows XP, MS Office-Word, Excel).
6.                  Posiada znajomość przepisów Kodeksu Pracy.
7.                  Potrafi pracować w zespole i organizować pracę.
8.                  Posiada umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji przepisów.
 
WYMAGANIA DODATKOWE
1.                    Odpowiedzialność i opanowanie.
2.                    Rzetelność
3.                    Życzliwy stosunek do ludzi.
4.                    Komunikatywność.
5.                    Rzutkość i operatywność.
6.                    Dyspozycyjność.
7.                    Prawo jazdy kat. B.
 
 
 
IV.   ZAKRES OGÓLNY ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU
         KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
1.          Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad
             pracownikami administracji i obsługi.
2.          Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem szkoły.
3.          Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.
4.          Przygotowanie umów najmu, prowadzenie ich rejestru oraz rejestrowanie ich
             w Wydziale Edukacji.
5.          Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem remontów oraz nadzór nad nimi.
6.          Przygotowanie sprawozdawczości w zakresie obowiązków kierownika administracyjnego.
7.          Przeprowadzenie inwentaryzacji i prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
8.          Zapewnienie druków, materiałów kancelaryjnych, środków czystości oraz prowadzenie i kontrola ich        
             rozchodowania.
9.          Opracowywanie procedur i gromadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków dodatkowych,
             w tym umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.,
10.        Sporządzanie wykazu premii, godzin nadliczbowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy dozorców i ich 
             rozliczanie.
11.        Obsługiwanie i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu  
            realizowanych obowiązków.
12.        Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.
 
V.    WYMAGANE DOKUMENTY
1.     Curriculum Vitae
2.     List motywacyjny
3.     2 fotografie
4.     Oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia,
5.     Świadectwa pracy dokumentujące dotychczasową pracę zawodową lub inne
        dokumenty potwierdzające zatrudnienie
6.     Oświadczenie o niekaralności
7.     Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
        z ustawą z 1997 r. (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane
        z ogłoszonym naborem.
 
 
VI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Zespół Szkół nr 11 - sekretariat szkoły
 81-185 Gdynia, ul. Porębskiego 21
 Do dnia 27.01.2014 r.
 Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem  „Nabór na    
 stanowisko - kierownik administracyjny".
 
            Do wiadomości:
          - BIP, Ratusz,
          - tablica informacyjna ZS nr 11.
 
 
 
           

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Waldemar Elwart
Ostatnio zmodyfikował: Waldemar Elwart
Data wytworzenia informacji: 15.01.2014
Data udostępnienia informacji: 15.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2014 11:35 Aktualizacja treści Waldemar Elwart
15.01.2014 11:27 Dodanie informacji Waldemar Elwart