Nabór na wolne stanowisko pracy: intendent w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni

Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni

ogłasza nabór na stanowisko

Intendenta  
  1. Adres jednostki:
 

Zespół Szkół nr 11

ul. Porębskiego 21

81-185 Gdynia

            tel 58 625 57 092.      Określenia stanowiska:

Ø  intendent 1 etat

     

3.      Początek zatrudnienia:

Ø   marzec 2011 r.

  4.      Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Ø  wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne;

Ø  znajomość przepisów HACCAP;

Ø  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

Ø  znajomość obsługi komputera, znajomość programów informatycznych: WORD, EXCEL;

Ø  znajomość obsługi programu ProgMan  (stołówka i magazyn);

Ø  znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości księgowania;

Ø  znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw procedur przetargowych;

Ø  znajomość zawierania umów.

5.      Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

Ø  umiejętność pracy w zespole;

Ø  sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;

Ø  doświadczenie w pracy na stanowisku intendenta mile widziane.

    6.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ø  nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny

Ø  sporządzanie jadłospisów zgodnych z normami żywienia,

Ø  sporządzanie raportów żywieniowych:

Ø  zaopatrzenie kuchni w artykuły spożywcze;

Ø  prowadzenie niezbędnej dokumentacji;

Ø  prowadzenie dokumentacji oraz przyjmowanie i rozliczanie wpłat należności za obiady,

Ø  sporządzanie kalkulacji stawek żywieniowych;

Ø  wykonywanie innych poleceń Dyrektora.

 7.Wymagane dokumenty:

Ø  CV;

Ø  list motywacyjny;

Ø  kserokopia dowodu osobistego;

Ø  kserokopie świadectw pracy;

Ø  kserokopie świadectw lub dyplomów;

Ø  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Ø  podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą          z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

Ø  oświadczenie o niekaralności:

- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji        o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

- osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

    8.      Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 11 przy                   ul. Porębskiego 21, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem kontaktowym wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko intendenta”, w terminie do 21.02.2011 r. do godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób nie- zakwalifikowanych zostaną zniszczone. Kandydaci po zakwalifikowaniu zastaną poinformowani o rozmowie wstępnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Waldemar Elwart
Ostatnio zmodyfikował: Waldemar Elwart
Data wytworzenia informacji: 08.02.2011
Data udostępnienia informacji: 08.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2011 12:27 Dodanie informacji Waldemar Elwart