Nabór na wolne stanowisko urzędnicze–kierownicze - Kierownik Administracyjny

Gdynia, dnia 06.02.2020r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze–kierownicze - Kierownik Administracyjny


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni , 81-647 Gdynia, ul. Uczniowska 1.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze–kierownicze - Kierownik Administracyjny.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczeń 2020 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony tj. na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy - 1.00 etat tj. 40 godzin tygodniowo

I. a) Warunki niezbędne przystąpienia do naboru i związane ze stanowiskiem:

1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy ,

b) wymagania dodatkowe

1. doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,
2. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych, Prawo zamówień Publicznych.
3. znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,
4. biegła znajomość pakietu biurowego MS OFFICE, biegła znajomość programów: INVISOLITE, ZUS PUE, ZUS PŁATNIK, PROGMAN (w zakresie modułu WYPOSAŻENIE), sporządzanie deklaracji PEFRON,
5. dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
6. samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
7. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi ,
8. wysoka kultura osobista.

II. Zakres obowiązków na stanowisku Kierownik Administracyjny:

1. Kieruje z upoważnienia dyrektora zespołem pracowników obsługi.
2. Określa zadania, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników w formie zakresów czynności, przedstawia je do akceptacji dyrektorowi, stwarza im odpowiednie warunki pracy oraz zapewnia warunki BHP.
3. Nadzoruje zgodnie z przydziałem czynności wykonanie zadań pracowników, dla których jest bezpośrednim przełożonym.
4. Wykonuje powierzone przez Dyrektora zadania z zakresu Zamówień Publicznych,
5. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o zamówienia publiczne,
6. Prowadzi rejestr zamówień publicznych,
7. Prowadzi Księgę Obiektu,
8. Pilnuje terminowości przeprowadzania przeglądów obiektu,
9. Dokonuje wyboru dostawców zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni,
10. Projektuje plan finansowy szkoły na wydatki administracyjno-gospodarcze,
11. Obsługuje program INVISOLITE, ZUS PUE, ZUS PŁATNIK, PROGMAN (w zakresie modułu WYPOSAŻENIE), sporządza deklaracje e-PEFRON,
12. Kieruje drobnymi remontami w szkole, zleca konserwatorowi szkolnemu, woźnemu wykonywanie prac remontowych i porządkowych,
13. Zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynku i urządzeń oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,
14. Dba o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od wyjść ewakuacyjnych,
15. Przygotowuje kalkulację i umowy dotyczące najmu obiektów szkolnych oraz terminowo rejestruje je w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta
16. Przygotowuje deklaracje podatku od nieruchomości,
17. Ustala potrzeby jednostki w zakresie wyposażenia w środki trwałe,
18. prowadzi i aktualizuje umowy z dostawcami mediów energetycznych, na które Gmina Miasta Gdyni nie realizuje wspólnego zakupu dla szkół i placówek oświatowych,
19. prowadzi i aktualizuje umowy o świadczenie usług z zakresie wywozu nieczystości, Telekomunikacji, monitorowania systemu alarmowego,
20. Jest odpowiedzialną za zabezpieczenie i prowadzenie archiwum szkoły,
21. Przygotowuje korespondencję w sprawach administracyjnych,
22. Sporządza inwentaryzację majątku szkoły,
23. Prowadzi księgi inwentarzowe szkoły, kontrolując zgodność inwentarza z zapisami w księgach. Sporządza protokoły ubytków inwentarza szkolnego,
24. Ustala potrzeby jednostki w zakresie wyposażenia w środki trwałe, dokonuje ich zakupów i oznakowania,
25. Dokonuje likwidacji składników majątkowych niezdatnych do użytku oraz przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycje w zakresie sposobu zagospodarowania składników majątkowych, które stały się jednostce zbędne,
26. Wykonuje inne prace powierzone przez Dyrektora Szkoły.

III. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni.

IV. Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać wymagane dokumenty:

1. uzasadnienie przystąpienia do naboru (list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)
Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w kadrach lub sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 20.02.2020r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 6240974.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: "Nabór na stanowisko – Kierownik Administracyjny". Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane w terminie do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia i na tablicy ogłoszeń Szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Ostałowska
Wprowadził informację: Mirosław Czudowski
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Czudowski
Data wytworzenia informacji: 06.02.2020
Data udostępnienia informacji: 06.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.02.2020 14:54 Aktualizacja treści Mirosław Czudowski
06.02.2020 14:53 Poprawa interpunkcji Mirosław Czudowski
06.02.2020 14:52 Poprawa interpunkcji Mirosław Czudowski
06.02.2020 14:50 Poprawa interpunkcji Mirosław Czudowski
06.02.2020 13:57 Dodanie informacji Mirosław Czudowski