Nabór na stanowisko Kierownik Administracyjno - Gospodarczy


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko - Kierownik Administracyjno - Gospodarczy.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy - 1.00 etat tj. 40 godzin tygodniowo

I. a) Warunki niezbędne przystąpienia do naboru i związane ze stanowiskiem:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy ,
b) wymagania dodatkowe
1. doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,
2. znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień Publicznych, ustawy o systemie oświaty
4. biegła znajomość pakietu biurowego MS OFFICE, biegła znajomość programów: Wolters Kluwer - PROGMAN (w zakresie modułu WYPOSAŻENIE)
5. dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
6. samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
7. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi ,
8. wysoka kultura osobista.

II. Zakres obowiązków na stanowisku Kierownik Administracyjny:
1. Kieruje z upoważnienia dyrektora zespołem pracowników obsługi.
2. Określa zadania, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników w formie zakresów czynności, przedstawia je do akceptacji dyrektorowi, stwarza im odpowiednie warunki pracy oraz zapewnia warunki BHP.
3. Nadzoruje zgodnie z przydziałem czynności wykonanie zadań pracowników, dla których jest bezpośrednim przełożonym.
4. Wykonuje powierzone przez Dyrektora zadania z zakresu Zamówień Publicznych,
5. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o zamówienia publiczne,
6. Prowadzi rejestr zamówień publicznych,
7. Prowadzi Księgę Obiektu,
8. Pilnuje terminowości przeprowadzania przeglądów obiektu,
9. Dokonuje wyboru dostawców zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni,
10. Projektuje plan finansowy szkoły na wydatki administracyjno-gospodarcze,
11. Obsługuje program Wolters Kluwer - PROGMAN (w zakresie modułu WYPOSAŻENIE),
12. Kieruje drobnymi remontami w szkole, zleca konserwatorowi szkolnemu wykonywanie prac remontowych i porządkowych,
13. Zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynku i urządzeń oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,
14. Dba o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od wyjść ewakuacyjnych,
15. Przygotowuje kalkulację i umowy dotyczące najmu obiektów szkolnych oraz terminowo rejestruje je w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta
16. Przygotowuje deklaracje podatku od nieruchomości,
17. Ustala potrzeby jednostki w zakresie wyposażenia w środki trwałe,
18. prowadzi i aktualizuje umowy z dostawcami mediów energetycznych, na które Gmina Miasta Gdyni nie realizuje wspólnego zakupu dla szkół i placówek oświatowych,
19. prowadzi i aktualizuje umowy o świadczenie usług z zakresie wywozu nieczystości, Telekomunikacji, monitorowania systemu alarmowego,
20. Jest odpowiedzialną za zabezpieczenie i prowadzenie archiwum szkoły,
21. Przygotowuje korespondencję w sprawach administracyjnych,
22. Sporządza inwentaryzację majątku szkoły,
23. Prowadzi księgi inwentarzowe szkoły, kontrolując zgodność inwentarza z zapisami w księgach. Sporządza protokoły ubytków inwentarza szkolnego,
24. Ustala potrzeby jednostki w zakresie wyposażenia w środki trwałe, dokonuje ich zakupów i oznakowania,
25. Dokonuje likwidacji składników majątkowych niezdatnych do użytku oraz przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycje w zakresie sposobu zagospodarowania składników majątkowych, które stały się jednostce zbędne,
26. Wykonuje inne prace powierzone przez Dyrektora Szkoły.

III. Warunki pracy na stanowisku:
1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibach Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni .

IV. Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać wymagane dokumenty:
1. uzasadnienie przystąpienia do naboru (list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)
Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie szkoły ul. rozewska 33 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 28.02.2020r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 6232588.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: "Nabór na stanowisko – Kierownik Administracyjno - Gospodarczy". Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane w terminie do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia i na tablicy ogłoszeń Szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Haase
Wprowadził informację: Patrycja Żałobińska
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Żałobińska
Data wytworzenia informacji: 04.02.2020
Data udostępnienia informacji: 11.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2020 11:05 Dodanie informacji Patrycja Żałobińska