Zatrudnienie na stanowisku opiekuna dzieci na przejściu dla pieszych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 poszukuje pracownika na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych
 
zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu
umowa na czas określony
 
Pracownik w zawodzie opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności:
 • Ponoszenie odpowiedzialności za skutki działań związanych z kierowaniem ruchem pojazdów i pieszych,
 • Wykonywanie pracy samodzielnie na wyznaczonym przejściu dla pieszych,
 • Umiejętność relacji z podopiecznymi (obserwowania, analizowania, wydawania poleceń, przetwarzania informacji),
 • Radzenie sobie z sytuacjami stresowymi wynikającymi z przykrych bodźców ze środowiska zewnętrznego (np. hałas, spaliny),
 • Dostosowywanie się do zmiennych warunków pogodowych oraz warunków związanych z porami dnia i roku w środowisku pracy, tj. na przejściu dla pieszych.
Znajomość i rozumienie:
 • Przepisy prawa o ruchu drogowym;
 • Rodzaje sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych;
 • Oznakowanie pionowe i poziome jezdni, przystanków oraz przejść dla pieszych;
 • Zasady bezpiecznego ruchu pojazdów w terenie zabudowanym, w okolicy przystanków i przejść dla pieszych;
 • Zasady ostrzegania kierujących pojazdami w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza i w trudnych warunkach atmosferycznych;
 • Rodzaje pojazdów uprzywilejowanych;
 • Sposób oznakowania i uprawnienia pojazdów uprzywilejowanych.
Zakres czynności:
 • Stosować środki ochrony indywidualnej, oznakowania i wyposażenie, w tym w różnych warunkach pogodowych;
 • Kierować ruchem na przejściach dla pieszych;
 • Przestrzegać informacji wynikającej z sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego jezdni, przejść dla pieszych;
 • Komunikować za pomocą sygnałów obecność dzieci w okolicy przejścia dla pieszych;
 • Ustępować pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym, ponadgabarytowym, specjalnym i in.;
 • Identyfikować zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przez kierujących pojazdami przepisów prawa o ruchu drogowym;
 • Przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z nieprzestrzegania przez kierujących pojazdami przepisów prawa o ruchu drogowym;
 • Identyfikować zagrożenia wynikające z trudnych warunków atmosferycznych;
 • Przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z trudnych warunków atmosferycznych.
Wymagania niezbędne:
 •  obywatelstwo polskie,
 •  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 •  niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,
 •  rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Dokumenty należy przesłać na adres : sekretariat@zso8gdynia.pl
lub dostarczyć do sekretariatu szkoły: 81-578 Gdynia, ul. Wiczlińska 50A
Informacja telefoniczna: 58 620 33 16

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji
na stanowisko pracownika niepedagogicznego
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8  w Gdyni, adres do korespondencji ul. Wiczlińska 50A, e-mail sekretariat@zso8gdynia.pl
Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl
Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa art.22 1b Kodeksu pracy.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli Pani/Pan wyrażą na to zgodę Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo ich sprostowania,
- prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 24.01.2023
Data udostępnienia informacji: 24.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2023 15:03 Dodanie informacji Bożena Wodzak