Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela matematyki

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8  w Gdyni pilnie poszukuje nauczyciela matematyki z realizacją zajęć w Szkole Podstawowej nr 37

Wymiar etatu niepełny          9/18 godzin

Wymagania:
Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy jako nauczyciel matematyki, (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 01 lipca 2020r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020 poz.1289),
Przygotowanie pedagogiczne,
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (opcjonalnie),
Wysoka kultura osobista,
Aktywność, kreatywność,
Odpowiedzialność, zaangażowanie,
Wysokie umiejętności interpersonalne,
Gotowość do ciągłego samodoskonalenia się,
Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.
Oferujemy:
zatrudnienie w nowoczesnej placówce oświatowej,
Wsparcie merytoryczne psychologa, pedagoga i dyrektora,
Udział w szkoleniach,
Przyjazną i miłą atmosferę w pracy,
Praca możliwa od zaraz
  Dokumenty wymagane:
1.      Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2.      CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
3.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska (na dzień rozmowy kwalifikacyjnej).
4.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń) - na dzień rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Oświadczenie o niekaralności – będzie wymagane na dzień zatrudnienia.
Wszystkie dokumenty należy:
 przesłać na adres : sekretariat@zso8gdynia.pl
z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO –NAUCZYCIELA" lub osobiście w sekretariacie szkoły:
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
81-578 Gdynia, ul. Wiczlińska 50A,
w terminie do 31.01.2022r. (w związku z pandemią w ZSO Nr 8 obowiązuje Procedura przeciwdziałaniu COVID-19).
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 
Klauzula informacyjna
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, adres do korespondencji: ul. Wiczlińska 50A, 81-578 Gdynia, e-mail sekretariat @zso8gdynia.pl
Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa art.22 1b Kodeksu pracy.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy administratora.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż  2 tygodnie od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo:
-   dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 -  prawo ich sprostowania,
 -  prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
-   wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefon, wykształcenie, ………………………………… na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
 Gdynia,……………………………                                                                …………………………….

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 15.12.2021
Data udostępnienia informacji: 15.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.12.2021 09:37 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
15.12.2021 09:36 Dodanie informacji Bożena Wodzak