Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela wspomagającego - współorganizującego kształcenie ucznia

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8  w Gdyni poszukuje pilnie dwóch nauczycieli wspomagających  z realizacją zajęć w Szkole Podstawowej nr 37
wymiar etatu pełny   20/20 godzin 
wymiar etatu pełny   20/20 godzin
możliwośc zatrudnienia w niepełnym wymiarze
Obowiązki:
Praca z uczniem wymagającym kształcenia specjalnego (codzienne wsparcie w ramach lekcji obowiązkowych ucznia)
Utrzymywanie relacji z rodzicami
Ścisła współpraca z dyrekcją
Czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej oraz w działalności Szkoły
Wymagania:
·         Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy jako nauczyciel współorganizujący kształcenie, (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 01 lipca 2020r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020 poz.1289),
·         Wykształcenie wyższe pedagogiczne (pedagogika specjalna)
·         Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (opcjonalnie)
·         Wysoka kultura osobista
·         Aktywność, kreatywność
·         Odpowiedzialność, zaangażowanie
·         Wysokie umiejętności interpersonalne
·         Gotowość do ciągłego samodoskonalenia się
·         Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.
Oferujemy:
Pracę na pełen etat,
Wsparcie merytoryczne psychologa, pedagoga i dyrektora,
Możliwość realizacji awansu zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji,
Udział w szkoleniach,
Przyjazną i miłą atmosferę w pracy,
  Dokumenty wymagane:
1.      Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2.      CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
3.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska (na dzień rozmowy kwalifikacyjnej).
4.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń) - na dzień rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Oświadczenie o niekaralności – będzie wymagane na dzień zatrudnienia.
Wszystkie dokumenty należy:
 przesłać na adres : sekretariat@zso8gdynia.pl
z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO –NAUCZYCIELA" lub osobiście w sekretariacie szkoły:
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
81-578 Gdynia, ul. Wiczlińska 50A,
w terminie do 31.01.2022r.   (w związku z pandemią w ZSO Nr 8 obowiązuje Procedura przeciwdziałaniu COVID-19).
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Klauzula informacyjna
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019, poz. 1781)  wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, adres do korespondencji: ul. Wiczlińska 50A, 81-578 Gdynia, e-mail sekretariat @zso8gdynia.pl
Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa art.22 1b Kodeksu pracy.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy administratora.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż  2 tygodnie od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo:
-        dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-        prawo ich sprostowania,
-        prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
-        wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefon, wykształcenie ….… na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
 
Gdynia,……………………………                                                                …………………………….

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 15.12.2021
Data udostępnienia informacji: 15.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.12.2021 09:02 Dodanie informacji Bożena Wodzak