OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – DOZORCA

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko dozorca
 
Miejsce pracy – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, przy ulicy Wiczlińskiej 93
 
Planowane zatrudnienie- 01.09.2020r.
Wymiar etatu –  ½

 Zakres czynności:
· prowadzenie zeszytu raportowego dotyczącego wejść i wyjść osób, 
· obserwacja osób przebywających na terenie obiektu i zgłaszanie nieprawidłowości,
· pilnowanie wejścia, wyjścia osób przebywających w budynku szkoły,
· kontrola zachowania uczniów podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, zgłaszanie do dyrektora szkoły zauważonych nieprawidłowości w tym zakresie,
· odśnieżanie chodników i wszystkich przejść prowadzących do zabudowań szkoły oraz stosowanie środków zapobiegających skutkom gołoledzi,
·  w razie konieczności obchód całego obiektu  w czasie pełnionego dyżuru,
·  wpuszczanie na teren szkoły (po wylegitymowaniu) osób przychodzących na zajęcia popołudniowe ( nie wolno wpuszczać bez wychowawców lub opiekunów),
· kontrola wynajmowanych pomieszczeń  po zakończonych zajęciach,
· z chwilą zauważenia awarii CO, instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, alarmowej itp. powiadomienie kierownika technicznego, dyrekcji szkoły lub odpowiednich instytucji o zaistniałej sytuacji,
· sprzątanie i  utrzymywanie w czystości chodników należących do szkoły,
· odśnieżanie chodników i wszystkich przejść prowadzących do zabudowań szkoły oraz stosowanie środków zapobiegających skutkom gołoledzi,
· zgłaszanie dyżurującym nauczycielom lub dyrekcji szkoły występowania niebezpiecznych sytuacji z udziałem uczniów,
· w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informuje Straż Miejską o problemach z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i posiadane wykształcenie zawodowe.
4. Oświadczenie o niekaralności .
5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją na stanowisko dozorca.
 Wszystkie dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata należy składać lub przesłać na adres :
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
ul. Wiczlińska 50A
81-578 Gdynia
z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO – DOZORCA"
lub osobiście w sekretariacie szkoły  w terminie do 14.08.2020r.
 Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
• Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów i ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne 17.08.2020r. 
• Selekcja końcowa kandydatów - kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej ( kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania).
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 13.07.2020
Data udostępnienia informacji: 13.07.2020