ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika ruchu drogowego

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni poszukuje pracownika na stanowisko pracy : Strażnik Ruchu Drogowego

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu

Zakres czynności Strażnika Ruchu Drogowego - bezpieczne przeprowadzanie dzieci przez ulicę
w miejscach szczególnie niebezpiecznych, o bardzo dużym natężeniu ruchu, na których nie ma sygnalizacji świetlnej.

Kandydat na to stanowisko winien:
 - charakteryzować się dobrym stanem zdrowia (praca na zewnątrz),
 - posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności.
Mile widziane szkolenie z zakresu wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
Osoby ubiegające się o zatrudnienie proszone są o wysyłanie ofert na adres szkoły: sekretariat@zso8gdynia.pl lub o dostarczenie osobiste do sekretariatu szkoły pod adresem: Wiczlińska 50A, 81-578 Gdynia, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 14:00

Klauzula informacyjna
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, adres do korespondencji: 81-578 Gdynia, ul. Wiczlińska 50A, e-mail sekretariat@zso8gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa art.22 1b Kodeksu pracy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy administratora.
6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8. Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż  2 tygodnie od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
10. Posiada Pani/Pan prawo:
-        dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-        prawo ich sprostowania,
-        prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
-        wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.

ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
 
Gdynia,……………………………                                                  …………………………….

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 10.09.2021
Data udostępnienia informacji: 10.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2021 10:34 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
10.09.2021 10:32 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
10.09.2021 09:59 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
10.09.2021 09:59 Aktualizacja treści Bożena Wodzak
10.09.2021 09:57 Dodanie informacji Bożena Wodzak