SP31 zatrudni nauczyciela wspomagającego

Ogłoszenie o naborze – nauczyciel wspomagający


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO.


Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę
- wymiar zatrudnienia – 2 etaty (20 godzin lekcyjnych i dodatkowo 2 godziny rewalidacji)
- zatrudnienie od zaraz


2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
- wykształcenie wyższe ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznych (oligofrenopedagogika, przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- niekaralność
- nieposzlakowana opinia
- mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z SPE
- samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole


3. Wymagane dokumenty
- CV, list motywacyjny
-kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
-kopie świadectw pracy
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celuj przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela wspomagającego
- zaświadczenie o niekaralności


4. Termin i miejsce składania dokumentów:
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 stycznia 2023r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni w godzinach od 9.00 do 13.00 lub drogą mailową na adres: sp31@sp31gdynia.pl


Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy niespełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
725 269 853 lub 058 782 11 51


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni
mgr Aleksander Kuźmin

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji
na stanowisko pracownika pedagogicznego


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia e-mail: sp31@sp31gdynia.pl
Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy,
art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 8 a i 8 b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa art.22 1b Kodeksu pracy.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych rekrutacjach,
jeżeli Pani/Pan wyrażą na to zgodę
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Posiada Pani/Pan prawo:
dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo ich sprostowania,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
11. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefon, wykształcenie na potrzeby rekrutacji.Gdynia,…………………………… …………………………….

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksander Kuźmin
Wprowadził informację: Karol Nowaczyk
Data wytworzenia informacji: 05.12.2022
Data udostępnienia informacji: 05.12.2022