Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko SPECJALISTY / STARSZEGO SPEC. / GŁÓWNEGO SPEC. DS. TRANSPORTU

PRZEDŁUŻENIE NABORU  
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni  
poszukuje kandydatów na stanowisko 
SPECJALISTY / STARSZEGO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. TRANSPORTU 

 
Wymiar czasu pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo) 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2023 r.  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%. 
 
 
Główne obowiązki: 
 • przygotowanie / pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych i analiz poprzedzających przystąpienie do wykonania przydzielonego tematu; 
 • opracowywanie koncepcji projektowych w zakresie transportu i mobilności, zgodnie z przepisami prawa; 
 • opracowywanie zleconych tematów w zakresie technicznym i graficznym; 
 • wykonywanie powierzonych prac związanych ze sporządzeniem, zatwierdzeniem i realizacją planów miejscowych i innych opracowań planistycznych w zakresie zagadnień transportu i mobilności; 
 • uzgadnianie rozwiązań projektowych pod względem merytorycznym (uzgodnienia międzybranżowe) i pod względem zgodności z ustaloną procedurą; 
 • współdziałanie merytoryczne z kierownikami zespołów; 
 • stosowanie najnowszych i najodpowiedniejszych rozwiązań projektowych w prowadzonym opracowaniu; 
 • udział i prezentowanie opracowanego tematu na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i rady technicznej Biura; 
 • uzasadnienie przyjętych rozwiązań projektowych w rozmowach z jednostkami uzgadniającymi i opiniującymi; 
 • opracowywanie informacji i opinii w oparciu o ustalenia projektów i planów zagospodarowania przestrzennego; 
 • przygotowywanie, w zakresie prowadzonego tematu, projektów uchwał i innych materiałów z zakresu planowania przestrzennego do akceptacji Prezydenta i na sesje Rady Miasta Gdyni. 
 
 
Warunki pracy: 
Miejsce pracy BPPMG przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni – XI piętro (budynek wyposażony w windę). Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami biura, Urzędu Miasta Gdyni, jednostkami miejskimi, interesantami i instytucjami. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy BPPMG, a siedzibami UMG, praca w terenie. 
 
Wykształcenie, praktyka zawodowa:  
 • wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo, transport 
 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe – warunek dla specjalisty i st. specjalisty 
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe – warunek dla głównego specjalisty  
 
Wymagania konieczne: 
 • obywatelstwo polskie; 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 • nieposzlakowana opinia; 
 • biegła znajomość oprogramowania Civil 3D (AutoCAD) w zakresie projektowania układów transportowych; 
 • minimum podstawowa znajomość oprogramowania VISUM; 
 • wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych i biurowych programów komputerowych;   
 • biegła znajomość ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz związanych z nią rozporządzeń wykonawczych; 
 • biegła znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz związanych z nią rozporządzeń wykonawczych; 
 • orientacja w przepisach ustaw: KPA, Prawo budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo wodne, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych związanych z problematyką planowania przestrzennego; 
 • orientacja w regulacjach UE, dotyczących zagadnień korytarzy TEN-T; 
 • minimum podstawowa wiedza z zakresu prognozowania ruchu i modelowania podróży. 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 • list motywacyjny i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór kwestionariusza osobowego dostępny tutaj
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe 
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii, 
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach Samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 
Wzór oświadczeń dostępny tutaj
 
Oświadczenia,  list motywacyjny/kwestionariusz muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. 
 
 
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 31 maja 2023 r. pod adresem: 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni 
ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia 
z dopiskiem:   
  
 „SPECJALISTA DS. TRANSPORTU w BPPMG – oferta pracy”  
„STARSZY SPECJALISTA DS. TRANSPORTU w BPPMG – oferta pracy”  
„GŁÓWNY SPECJALISTA DS. TRANSPORTU w BPPMG – oferta pracy”  
w zależności od tego na jakie stanowisko składana jest oferta
 
 
 
 
Inne informacje: 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 669-89-05 
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni 
1. Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl. 
2. Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iodbpp@gdynia.pl. 
3. Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji. 
4. Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. 
5. Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. 
6. Odbiorcy danych 
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. 
7. Prawa osób 
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Łukasz Niedźwiecki
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Niedźwiecki
Data wytworzenia informacji: 08.03.2023
Data udostępnienia informacji: 08.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2023 13:43 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
05.05.2023 12:01 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
06.04.2023 14:38 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
08.03.2023 15:48 Aktualizacja treści Łukasz Niedźwiecki
08.03.2023 15:47 Dodanie informacji Łukasz Niedźwiecki